Wyszukiwarka: słowa

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: słowa — zgromadziliśmy 4286 tekstów.

***

W wyobraźni
ry­suje się obraz
człowiek
ale jaki?
bezdomny
u je­go bo­ku dziew­czy­na
pod­po­wiada słowa 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 3 kwietnia 2015, 16:29

Przyjaciółko.

Po­wiedz jak to jest?
Czu­jesz mo­ja dłoń obok waszych?
Czu­jesz mo­je per­fu­my kiedy czu­jesz je­go zapach?
Czu­jesz mo­ja ślinę w je­go ustach?
Wiesz, ze do­tykasz tych sa­mych mebli?
Dłoni?
Wiesz, ze słyszysz ta­kie sa­me słowa?
Pus­te słowa, jakże [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 12 marca 2014, 16:18

* * *

Słowa płyną z wspom­nień. Mu­zyka gra w sercu.
Pragnę wir­tuozem życia i ideałów być następcą. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 marca 2015, 01:44

Odzew

Zduszo­ne szep­ty na­woływa­nych myśli .
Zagłuszo­ne krzy­ki ciche­go ser­ca . 
Mil­czące słowa po­dupadłego umysłu . 
Niesłyszal­ny wrzask stęsknionej duszy.
Cichy odzew nieis­tniejące­go su­mienia .. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 16 listopada 2011, 22:25

Błąd

Słowa bolały
Słowa raniły

Miało być na zawsze
Miało trwać wiecznie
Miało już nie bo­leć
Miało być tak sa­mo z siebie
Miało...
Miało ale nie było
Zabolało
Zgasło
Za­biło
Jak zaw­sze uwie­rzyłam słowom
Świat jest piękny
My­liłam się...
Świat to tyl­ko ok­ruchy szkła z krawędziami os­try­mi jak brzytwy 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 21 października 2015, 03:05

Ponad nicość

Próbo­wałeś, choć się wy­pierałeś. Ty chciałeś, choć całe jes­tes­two two­je wołało na nie­chce­nie siebie. Pragnąłeś, a prze­cież życie dało ci w kość. Ob­li­zywałeś war­gi nie-pełne, języ­kiem nie-pełnym. Za­mykałeś oczy. Szep­tałeś pod nosem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 18 grudnia 2011, 11:21

Burza

W krop­li deszczu zam­knięty jest Świat,
kroplę uno­si wśród mi­lionów, wiatr.

Sza­lejąca burza pod okiem cyklonu,
roz­darte słowa epillionu.

Od lus­tra cza­su od­bi­ja się grzmienie,
spląta­ne emoc­ja­mi cienie.

Błysk tra­gedii nieuchronnej,
życie w nadziei bezokiennej. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 11 czerwca 2012, 17:19

* * *

To są mo­je os­tatnie już słowa, ostatnie
Wyjęte spod języ­ka, wyszpe­rane z ust
Mo­je wszys­tkie, sze­leszczące sekrety
Os­tatnie są, nikt ich nie zgadnie

Nikt nie po­winien znać mych słów
Wyszar­pa­nych, wy­ciągniętych tak szyb­ko z ust
Pop­rzep­la­tane z nadzieją na lep­sze chwile
Za­pom­niały szczęścia, mo­je słowa ostatnie

Czy po­możesz mi? Kiedy naj­dzie mnie chęć
Na wy­powie­dze­nie zaw­sze te­go ostatniego
Słowa miłością splecionego
To będą mo­je, mo­je, mo­je słowa nieostatnie 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 30 listopada 2014, 11:38

* * *

Czar­no - białe wy­cie o przetrwanie
kruczo - me­wia bit­wa o kęs chleba
białe myśli
czar­ne słowa
a tęcza hi­pok­ryzji pośrodku 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 22 grudnia 2015, 00:17

echa

Wy­rywałem słowa z kon­tek­stu i rzu­całem ni­mi o ścianę. Roz­bi­jały się zu­pełnie jak płócien­ne la­taw­ce – po­der­wa­ne lis­to­pado­wym wiat­rem.. Raz uwol­nione, sta­wały się zra­zu cza­sem przeszłym, który imi­tując myśli zaklęte w słowa - po­wielał je i zmieniał, przeob­rażając w niczym więcej jak tyl­ko bez­wied­ne, mil­knące echa.. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 3 listopada 2014, 22:59
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 03:26krysta sko­men­to­wał tek­st niewiele tak a ja­ki [...]

dzisiaj, 03:22Cris sko­men­to­wał tek­st Niektórych do­sięga prag­nienie prze­ko­na­nia [...]

dzisiaj, 01:48karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Taki świr ze mnie. Po­rywam [...]

dzisiaj, 01:48Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar słodyczy od­po­wied­nio przyp­ra­wiony [...]

dzisiaj, 01:42skorek sko­men­to­wał tek­st Nadmiar słodyczy od­po­wied­nio przyp­ra­wiony [...]

dzisiaj, 01:32skorek sko­men­to­wał tek­st Taki świr ze mnie. Po­rywam [...]

dzisiaj, 01:23Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar słodyczy od­po­wied­nio przyp­ra­wiony [...]

dzisiaj, 01:21skorek sko­men­to­wał tek­st Nadmiar słodyczy od­po­wied­nio przyp­ra­wiony [...]

dzisiaj, 01:15Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar słodyczy od­po­wied­nio przyp­ra­wiony [...]

dzisiaj, 01:12karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Taki świr ze mnie. Po­rywam [...]