Wyszukiwarka: przyjaciel pies

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przy­jaciel pies — zgromadziliśmy 454 teksty.

Okruchy życia...

Na początku była wiel­ka miłość
nieśmiałe spojrzenia
i przy­sięgi składa­ne w obecności
świec, gwiazd i księżyców…
gdy emoc­je opadły
już nie było tak cudownie
ważniej­sze od uczuć
sta­wały się pieniądze i rzeczy
co­raz częściej
gdzieś między wierszami
można było wyczy­tać wyznanie
że nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 104 fiszki • 6 czerwca 2014, 08:45

Melissa

Wpadł ry­cerz na og­ro­dy zażyć tabaki
a miecz u bo­ku miał nie by­le jaki
led­wo się za­ciągnął, wtem zo­baczył wroga
mar­chew tu i tam, pla­ga, a sio ! sto­noga !

Chwy­cił za miecz i wy­ciął wszystką [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 91 fiszek • 15 maja 2013, 06:58

Okruchy życia...

Za­nim odejdziesz
i na dłoniach swoich drobnych
dłonie in­ne­go mężczyz­ny poczujesz
i za­nim usłyszysz
in­nej miłości wyznania
po­daruj mi proszę
ten os­tatni czas dla nas
na niedo­kończo­nych zdań
dokończenie…
chciałbym dokończyć
każdy wielokropek
wyz­nać ci o czym myślałem
gdy ra­zem do­tyka­liśmy kwiatów
o czym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 84 fiszki • 8 kwietnia 2013, 06:36

Koniec

Os­try nóż w mym ser­cu tkwi
Przez miłość mą wbity
I choć nie wi­dać strug krwi
Czuję się jak zabity.

Nie chcę już wchodzić w marzeń toń
Już nie war­to o szczęście prosić
Po­ra w pięść za­cisnąć dłoń
I [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 58 fiszek • 10 sierpnia 2010, 09:18

Stary dom ...

Sta­ry dom gdzieś pod lasem
w sieni suszo­ne zioła
unoszą się za­pachy czasu
z lat, gdy chodziłem do szkoły

For­te­pian w po­koju gościnnym
mam w ser­cu wszys­tkie te dźwięki
przy których głosem niewinnym
sios­tra śpiewała piosen­ki ...

Tam była miłość [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 55 fiszek • 22 października 2015, 08:08

zanim noga dotknie podłogi

pil­no­wać się trzeba

bo głupie myśli świe­rzbią do złego
by wstyd jak pies nie wył mi 
w głowie

że wzro­kiem złym
za­miast dobrym
łat­wiej było mi 
objąć

człowieka 

wiersz
zebrał 52 fiszki • 29 października 2012, 22:37

Złama­ne serce.
Na two­jej po­duszce łza.
Przy­jaciel czuwa. 

haiku
zebrał 51 fiszek • 2 października 2015, 22:24

Balonik Warszawski

Lachy uszły z Pol­ski, z powietrzem
Zos­tały Laszki, niebiańsko piękne
I Herbert.

W Ryn­ku gwar wokół lodowiska
Pies przem­knął pod Ba­zyliszkiem
I Her­mes

Cień mknie scho­dami do Wisły
Po zgu­bione klucze do szczęścia
I gwiazdę.

La­tar­nia w ka­mien­nym zaułku
Ćmi kochan­kom sen­ne marzenia
I szansę

Na sgraf­fi­to po­wab­ne mie­szczki
Szy­kują się na bal maskowy
Et dancè.

Pod Zyg­muntem dziec­ku ba­lonik
Od­frunął i płynie wpław gwaru
Uśmie­chu wiosny

Har­mo­nia gra starą melodię
Za­pom­nianej jak świat Edit Piaf
Piosenki. 

wiersz
zebrał 50 fiszek • 22 marca 2014, 12:55

Tam gdzie szczęście (...)

Tam gdzie szczęście
piszą z błędem

wznoszą toast
blasza­nymi kubkami
a przy stole
bez­pański pies
łasi się do nieludzkich nóg

Tu ze mną czy be­ze mnie
to sa­mo się stanie
co stać się miało

Tu czas cze­kać nie będzie
na mo­je nieprzyjście
lub nie­chcianą obecność

jes­teśmy be­zimien­ni bez twarzy
je­dynie przyk­le­jone numerki
jak na złość nie na czole
lecz na far­tuchu ze skóry utkanym

i siedząc tak kiedyś
- jedząc wspom­nienia
przy­pom­ni­my sobie
że kiedyś by­liśmy ludźmi

dla wszys­tkich dla nich
dla siebie samych 

wiersz
zebrał 46 fiszek • 25 września 2011, 17:46

Okruchy życia...

Mając naj­większy skarb…siebie
chcieli mieć jeszcze więcej
pięli się go góry
po­konując ko­lej­ne szczeble
by nie od­sta­wać od innych…

Ich dialo­giem były krótkie słowa
rzu­cane między pokojami
w pośpie­chu poranka…
na­wet pies nie wiedział
czy ma machać ogo­nem czy się bać…

Spo­tyka­li się tyl­ko na kil­ka chwil
późny­mi wieczorami
przed zaśnięciem
by przy­tulić się do siebie
plecami… 

wiersz
zebrał 44 fiszki • 14 marca 2012, 09:26
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:49Cris wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 18:48wojtek p. sko­men­to­wał tek­st Oceniaj zacho­wania i poglądy, [...]

dzisiaj, 18:48shulag sko­men­to­wał tek­st Oceniaj zacho­wania i poglądy, [...]

dzisiaj, 18:47wojtek p. sko­men­to­wał tek­st Łatwiej jest kochać ludzkość [...]

dzisiaj, 18:47shulag wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 18:38shulag wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 18:36Cris wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 18:29M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 18:27shulag wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 18:26M44G wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.