Wyszukiwarka: powitanie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: po­wita­nie — zgromadziliśmy 75 tekstów.

" Zapomnienie "

Wyp­la­kałam juz wszystkie
łzy
po twarzy spływają krople
krwi
czarną szminką
usta
pomalowałam
na powitanie...
śmierci
bo kiedy ser­ce z rozpaczy
pękło
mo­ja dusza
na zawsze
umarła
a ja...w zapomnienie
odchodzę

nie na­piszę kolejnych
wierszy.

Julka. 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 25 sierpnia 2011, 19:56

Moja Przyjaźni...

Mo­ja Przy­jaźni nie py­taj czy jeszcze jestem
gdy wi­tam Cię słowem „ tęskniłem”
i po­daję swoją dłoń na powitanie
gdy in­ni uni­kają dotyku…

Nie boję się Two­jej choroby…
bo sko­ry Ty ją zaakceptowałeś
i próbu­jesz god­nie z nią [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 24 fiszki • 1 marca 2011, 10:13

~~Po tamtej stronie~~

Może życie się śmier­cią nie kończy
Czyżby po niej jest coś ulotnego
No a jeśli to tyl­ko jest przejście
Jak przep­ra­wa do życia drugiego

Może w in­nym wciele­niu po latach
Znów spot­ka­my się z sobą przypadkiem
Lecz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 24 fiszki • 20 marca 2013, 00:03

Świetlistość

Przychodzisz
i kończy się zbyt długie cze­kanie
niczym wschód słońca
który dnia jest powitaniem

Czuwasz
abym zaw­sze pa­miętał kim jestem
ty masz pos­tać skrzydlatą
a ja kształty cieles­ne

Na­wet te­raz
nieda­leko gdzieś ode mnie stoisz
niewidzial­nym cieniem
za aniołem moim 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 28 listopada 2012, 12:29

Na wygnaniu

Nie ma miej­sca gdzie możemy się udać.
Nie chce być po bez­pie­cznej stro­nie.
Będę sil­niej­sza.
Nie wyrzeknę się uczuć.
Wdzięczna za życzli­wość i śmiech.
Jes­tem w drodze.
Nap­ra­wię rzeczy niedo­kończo­ne.
Po­witam ból.
Nie uciekam od rzeczy­wis­tości.
Jes­tem w la­biryn­cie.
Chce uwol­nić praw­dzi­we emoc­je.
Wiem,grzech nie kończy się łza­mi.
Pragnę krzyczeć.
Szu­kamy tyl­ko ut­ra­cone­go nieba. 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 7 marca 2013, 20:05

Nadzieja

Dziś ra­no przez ok­no wpadła do mnie nadzieja.
Usiadła na fi­ran­ce jak wielo­bar­wny motyl.
Zat­rze­potała skrzy­dełka­mi sypnęła ma­gicznym pyłem
Jak by chciała w me ser­ce za­puścić korzenie.

Zadrżały me myśli w głowie zaszumiało
Po­witałam gwiazdę po­całun­kiem śpiewnych [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 21 fiszek • 1 maja 2012, 22:51

Do domu..

za­nim ra­nek zaświta
wyb­rałaś mnie do drogi
w pa­zuchę krom­ka chleba
dałaś z ser­ca przestrogi

świat pstrym lo­sem powitał
pas­ja­mi brał na rogi
codzien­nie było trzeba
gry­zać cza­su wyłogi

ko­niec wal­ki i kwita
wróciłem w do­mu progi
przychy­lić mat­ce nieba
ga­sić życia pożogi

pa­mięci Czesława Rodziewicza 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 31 stycznia 2013, 09:55

* * *

Bo­symi myślami
na­gim spojrzeniem
po­daro­wała mu swój oddech..

A on chłonął w milczeniu
bez­tros­kiej ekstazie
życie z jej wil­gotnych ust..

Roz­bierając jej dłonie z szat zawstydzenia
-po­witał rumieniec,
a błądzące piel­grzym­ki rozkoszy,
wędrow­niczki płynące po złotej pustyni
od­dały mu swój wstyd
i wy­ruszyły szu­kając zbawienia
na je­go ciepłych plecach.

Złącze­ni nagością
dotykiem
oddechem
Za­gubieni w źrenicach
zam­knięci pod po­wieka­mi doskonałości

Od­da­ni tyl­ko sobie
Sza­leńczo i Bezgranicznie 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 27 lutego 2010, 01:45

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wszystkie
Filtruj wyniki