Wyszukiwarka: poranku

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: po­ran­ku — zgromadziliśmy 464 teksty.

w (nie)ciszy

ty wiesz jak lubię
gdy roz­ry­wasz we mnie
niepewność

wa­hadła moich
na­syceń tobą

wy­rywasz z ciszy oczekiwań
lu­bię te wciąż no­we gesty
i uderze­nia godzin

i two­je dłonie nie znają mną
zmęcze­nia, tak lubię
tę moją nieświado­mość
noc­ne­go czuwania

i wsta­wań poranków
w chle­bie i winie

w szmer deszczu mnie
wkładasz, a ja wciąż
rosnę w tobie
gęstą ziele­nią oczu

nieprzyzwyczajenia 

wiersz
zebrał 132 fiszki • 3 grudnia 2012, 23:17

W codzienności słów

Wiosen­ny świt w zam­glo­nym poranku
po­gubił mo­je niewin­ne słowa
szu­kam ich każde­go dnia by no­wymi wersami
niczym naj­piękniej­sze dzieło Vangoga
in­ny por­tret twój stworzyć

Poezją ser­ca układam ko­lej­ne strofy
jak bu­kiet żółtych kwiatów z naszej łąki
w codzienność [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 113 fiszek • 20 kwietnia 2013, 19:11

Wsta­je poranek
źdźbło tra­wy wi­ta słońce
perłami rosy. 

haiku
zebrał 104 fiszki • 3 października 2012, 06:42

* * *

w objęciach nadziei
uk­ry­wam znów twarz
przed bólem

krzyż za duży
przy­wiera do ramion

między słowem
a ciałem po­ranek
chy­li się ku zachodowi

os­tatni raz

roz­grzeszam się z uczuć
niedokonanych 

wiersz
zebrał 97 fiszek • 12 sierpnia 2011, 00:48

Dzień Matki

Odtwórz

Każde­go dnia kocham Cię... piękniej.
Każde­go moc­niej... naj­droższa Mamo.
Cho­ciaż dla Ciebie każdy z tych dni
wygląda po­dob­nie... pra­wie tak samo.

W każdy po­ranek wi­tasz śniadaniem.
Uśmie­chem... całujesz moją twarz.
Gdy jest mi smut­no czu­le przytulasz
tak dob­rze kochana [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 90 fiszek • 20 kwietnia 2013, 21:22

Przebudzenie

Lu­bię te nasze...
niena­syco­ne sobą poranki
kiedy ze snu
budzisz mnie pożądaniem
i de­likat­nym pocałunkiem
no­wy dzień od tan­ga emocji
zaczynamy

tańczę więc...powabnie
jak ten liść na wietrze
unosząc się po­nad twoim ciałem
a od­dech drży
spełnieniem
niczym stru­ny wiolonczeli
popląta­ne w spragnionych
palcach...
os­tatnim dźwiękiem nut

bo...
kiedy we mnie jesteś
wiem że ta miłość
os­tatnim taktem
nie wyb­rzmiała jeszcze.
Julka.


P. 

wiersz
zebrał 83 fiszki • 12 listopada 2012, 19:52

Talizman z łez

Pośród leśnych wrzosów
kiedyś...
gu­biłam swo­je łzy
a ty zbierałeś je o poranku
pomiędzy
sreb­rny­mi krop­la­mi rosy
jak ta­liz­man.... na szczęście
każdą z nich zamykałeś
w swo­jej dłoni

I marzeń tak wiele obudziłeś
kiedy sercom
nie po drodze...było
mo­je sny zry­wałeś z obłoków
za­nim dot­knęłam ziemi
myślą
jak jed­wab delikatną

Nie pot­ra­fię śpiewać jak ptaki
i jak ten płatek śniegu
niesiona wiat­rem
wi­rować zwiewnie
po­nad słowami
ale...
dziękuję ci kocha­ny za wszystko

bo w to­bie na nowo
odnalazłam...
siebie.


Julka.


de­dyko­wane P. 

wiersz
zebrał 81 fiszek • 30 grudnia 2012, 20:20

Było mineło

Pa­miętasz... byłam wtedy
szep­tem zam­kniętym w ciszy
niedo­kończo­nego
jutra

gorzki­mi łzami
od­chodzące­go w niepamięć
wczoraj

a później...

wiat­rem i mgłą nieuchwytną
dla żad­nych dłoni
kroplą rosy
która do życia o poranku
nie tyl­ko mnie
nadzieją
budziła

Dziś...

jak ten kwiat
w twoich ciepłych dłoniach
każde­go dnia
pięknem rozkwitam

bo dzięki to­bie jestem
po prostu...
szczęśliwa.


Julka.


dla... P. 

wiersz
zebrał 75 fiszek • 18 października 2012, 19:57

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Wszystkie
Filtruj wyniki