Wyszukiwarka: pocieszenie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: po­cie­sze­nie — zgromadziliśmy 130 tekstów.

***

Życie na­biera sensu
do­piero wtedy
gdy kochasz
i jes­teś kochany.


Mi­mo burz i za­wiro­wań to miłość
Do­da ci sił
Zburzy mury
Pogłębi radości
Na­da kształt życiu
Ot­rze łzę
Złoży po­całunek na wargach
Przytuli
Pocieszy
Wzmoc­ni szcze­biot uśmiechu
Roz­budzi nadzieję
Za­tańczy z wiarą
Ot­worzy na oścież ok­na marzeń
Rozpromieni
Poz­wo­li czuć
Przeszy­je na wskroś
I zanocuje
Na zawsze
W przed­sion­ku serca… 

wiersz
zebrał 74 fiszki • 26 września 2012, 12:05

Wędrując na skraj tęczy

Kiedy smu­tek cza­sem mnie otoczy
A sza­rość życia nad­mier­nie zmęczy
Siadam w ciszy, za­mykam oczy
Wędrując myśla­mi na skraj tęczy.

Na tej bar­wnej, cu­dow­nej wstędze
Szu­kam mej ścieżki ko­lorem znaczonej
Do krainy, która kiedyś będzie,
Do­mem duszy po [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 59 fiszek • 17 sierpnia 2010, 14:07

Być blisko...

Cza­sami trze­ba dać z siebie troszkę więcej
niż dob­re słowo…
słowo, to tyl­ko skrzydło’
które bez wiat­ru czynów
niesie w so­bie je­dynie pocieszenie…

Cza­sami trze­ba poz­być się na­wet skrzydła,
nic nie mówić…
tyl­ko upaść obok
i leżąc,
wspólnie czerń za­mieniać w zieleń… 

wiersz
zebrał 48 fiszek • 28 stycznia 2012, 08:03

Najlepsza przyjaciółka...

Jes­teś moją łąką po­god­ne­go lata
de­likatną, po­wabną, kwiata­mi pachnącą
da­jesz mi wiarę w is­tnienie lep­sze­go świata
i do­tykasz mnie tak nieśmiało, tak zachęcająco...

Roz­bierasz mnie opa­dający­mi lis­tka­mi z drzewa
ciepłem wiat­ru pieścisz mo­je jas­ne włosy
mo­tyle wy­puszczasz do błękit­ne­go nieba
i poz­wa­lasz się od­na­leźć wśród stok­ro­tek i wrzosów…

Da­jesz wiarę w miłość, gdy ludzie zawodzą
na­pełniasz duszę pięknem a myśli fantazją
przy­nosisz po­cie­sze­nie, gdy wszys­cy odchodzą
i jak mam cię nie kochać…mo­ja ty poezjo… 

wiersz
zebrał 48 fiszek • 19 lutego 2012, 11:33

" Połączył nas papieros i...wiersz "

W krop­lach łez od­bi­ja się dziś
każde Two­je słowo
każdy wiersz
sprag­niona kolejnych
strof
w zachwy­cie na Ciebie
czekałam
przecież...
Wiesz

ot­wieram książkę by jeszcze raz
poczuć Twoją dłoń
duszę na­kar­mić Tobą
a Ty tak cicho odeszłaś
nocą...
i tylko
szept za­pisa­nych stronic
przechadza się...
wiatrem
po pus­tym już pokoju
chociaż [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 46 fiszek • 2 lutego 2012, 18:18

Zorza łez

Bo znów czuję się tak.
Jak­by niszczył mnie ten świat.
Wśród ludzi pogarda.
W mych żyłach krew czarna.
Brak gwiazd na niebie.
Księżyc też nic nie wie.
Zep­su­ty świat,
zaś czas pełen wad.
Rozzłoszczo­ne Twe oczy,
złości gorzki dotyk.
Smut­ku biały list.
Bez znaczka, bez koperty.
Nie pi­sało Twe serce
lecz smut­ku zim­ne ręce.
Trzy­mają mnie za ramię.
Mrożą ciało całe.
Smu­tek mnie wypełni.
Myśl, szcze­rości zgłębi.
Nic mnie nie pocieszy.
Błękit oczu morza.
ucieka gdzie zorza.
Do ko­lorów nieba gna.
Dzi­ka ludzka łza.
Zim­na to zagadka…
 

wiersz
zebrał 46 fiszek • 7 marca 2012, 09:24

Niczym duch

Znów snując się po pokoju
Niczym duch
Znów te­lefon
Nikłym światłem pocieszenia
Spra­wia, że ma się poczucie,
Że jeszcze ktoś pamięta

Znów mar­twe usta
Zam­knięte na trzy spus­tu
Próbują się otworzyć
By pochłonąć słowa
A per­fu­my już dawno
Zwietrzały

Duchem znów pragnąc
Prze­dos­tać się do świata ludzi
Tonąc w gąszczu
Chodzących pośpie­sznie ludzi
Nie znaj­dziesz uko­jenia
Wśród nich

Pijąc znów cze­koladę gorącą
Pat­rząc znów w dal
Da­lej niczym duch
Tkwić we włas­nym świecie 

wiersz
zebrał 42 fiszki • 11 listopada 2012, 16:27

Taka to smutna jesień

Zaszy­wam swe usta,
w nadziei, że przes­ta­nie boleć

Oczy me zak­le­jam, bo nie chcę...
nie chcę pat­rzeć na Two­je łzy

Ta­ka to smut­na jesień

Mo­je ręce oby­te w grzechu,
umysł spa­ceru­je z diabłem,

"Uciekaj­my". Nie ma dokąd

Spójrz, lecz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 39 fiszek • 28 października 2012, 20:24

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Wszystkie
Filtruj wyniki