Wyszukiwarka: pocieszenie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: po­cie­sze­nie — zgromadziliśmy 130 tekstów.

Na pocieszenie

Na po­cie­sze­nie od­bierasz telefon.
Rzu­casz przez ra­mię zdaw­ko­we dobranoc.
Wczo­raj widziałam cię z jakąś kobietą.
Za­pach zna­jomy… To chy­ba cynamon…

Tak od nie­chce­nia do­tykasz w przelocie.
Da­jesz marze­nie, a później je kradniesz.
Miłość minęła, nieważne co potem.
Chwi­le li­tości są lep­sze, niż żadne…

Bez prze­kona­nia całujesz mnie w czoło.
Upa­dam ciężko w bag­no zapomnienia.
Chy­ba jes­teśmy zbyt starzy na młodość.
Szczęście za­wisło, nie ma pocieszenia…. 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 10 lutego 2013, 12:55

Dla Przyjaciela

Będę przy Tobie
gdy zab­raknie Ci sił,
na­wet jeśli będę da­leko spróbuję Ci pomóc...

Będę Cię słuchać
cier­pli­wie i spokojnie,
na­wet jeśli miałabym słyszeć coś już mi­lion razy...

Będę w Ciebie wierzyć
gdy wszys­cy inni
zwątpią
łącznie z Tobą samym...

I będę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 34 fiszki • 21 kwietnia 2011, 06:00

"Aniołek..."

Wier­sz ten nie będzie o niebie.
Ni o miłości cud­nym śpiewie.
Nie o życia różnych rolach.
Opo­wie o zwykłych Aniołach.
Aniołek tu­taj, Aniołek tam.
Aniołków różnych, wiele znam.
A wszys­tkie, skrzyd­la­te duszki.
Z ser­cem na wzór dob­rej wróżki.
Jed­ne jak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 32 fiszki • 7 lutego 2011, 00:12

cisza twych oczu ...

w ciszy twych oczu
swój za­tapiam lęk
od­chodzi w za­pom­nienie
w ziele­ni nadziei

bez koszmarów
snów pow­szed­nich

w twych ust czer­wo­nych
mil­czącym uśmie­chu
od­chodzi mój smu­tek
codzien­nej tułaczki

wie­czor­nym pow­ro­tem
do nasze­go ra­ju

słów mil­czących
ciepłem ges­tu zastąpionych
uko­jeniem ser­ca
i po­cie­sze­niem duszy stra­pionej

*2000* 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 17 kwietnia 2012, 20:36

EPITAFIUM

Tu leży poet­ka od sied­miu boleści
Co chciała pośmier­tnie ego dopieścić
Zos­ta­wić coś po sobie
Na po­cie­sze­nie w żałobie

Spuściz­na zmarłej objęła:

Rachu­nek niezapłaco­ny za prąd
Na szczot­ce kos­myk ko­loru blond
Bałagan straszli­wy na ławie
Łyżeczkę w kub­ku po kawie
Ry­sunek niedokończony
I gar­nek przypalony
No­tatkę na sta­rym paragonie
Nie ot­wartą ko­pertę do niej
Zmar­szczkę pionową na mat­czy­nym czole
A na mężow­skiej głowie zakole
Prze­pis na pyszny zakalec
Wier­szy nie zos­ta­wiła wcale… 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 9 sierpnia 2010, 14:14

* * *

oglądałam dziś niebo
w no­cy gwiazdy
układały się w słowo
"Razem"

wte­dy szlis­my za ręke
wtu­leni w słowa
"Kocham Cię"

Nasze zim­ne nosy
og­rze­wały sie nawzajem
a dłonie drżały

bały się o jutro
o dzień bez dotyku
o sen bez serc
bez pocałunku

szu­kały schronienia
wczo­raj­sze­go spojrzenia

prag­neły pocieszenia
spa­dających łez

gdy od­chodzi noc
a przychodzi kolejny
sa­mot­ny dzień


de­dyko­wany ...♥ 4 dziubuś ♥ 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 15 września 2011, 09:17

Nie ma Cię już

Co zos­ta­nie gdy zab­raknie mi Ciebie?
Kto mnie pocieszy?
Z kim porozmawiam?
o moich marzeniach
o moich możliwościach
o moich problemach
Gdy patrze [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 26 fiszek • 23 lutego 2012, 09:13

Księżyc nad osiedlem 2

Ty­siąc dziewięćset osiem­dziesiąt siedem
lat temu
od­szedł Jezus
nie wy­paliw­szy ani jed­ne­go papierosa
w ner­wo­wych sytuacjach
nie wy­bierając narzędzia zbrodni
zos­tał przybity
do ka­wałka mar­twe­go drzewa
gwoździem zawiści

Z li­tości patrzył
na swoich oprawców
o mod­lił się za nich

Nie wy­ciągnął z kieszeni
na po­cie­sze­nie tab­liczki czekolady
zat­rzęsła się ziemia
po trzech dniach
-prawdopodobnie-
widziano go na dwor­cu z pus­ty­mi walizkami. 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 17 kwietnia 2011, 21:48

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Wszystkie
Filtruj wyniki