Wyszukiwarka: pocałunku

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: po­całun­ku — zgromadziliśmy 981 tekstów.

* * *

Ciepło palców
umiera od­dechem
gdy głod­na Ciebie
chcę mieć jeszcze więcej.

W zagładzie zmysłów
to­pisz się bezbronnie
a ja niebywała
może zbyt skromnie...
poz­wa­lam Ci dotknąć
ma­py me­go ciała
powoli
dowolnie
bo jes­tem nieśmiała.

I pro­wadź mnie przez
doliny
i niże
bym mogła być [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 7 października 2011, 19:09

Sekret tkwi w pocałunkach...

Odtwórz

Ciało do ciała przywarło
trud­no pow­strzy­mać się było
gdy dłoń na Jej pier­si spoczęła
a ser­ce... moc­niej zabiło.

Jed­no na­miętne spojrzenie
i w ser­cu me­lodia zagrała...
jed­no zet­knięcie ustami
a dusza ze szczęścia śpiewała.

Us­ta­mi win­nej czerwieni
spi­jał jak pszczeli [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 27 lipca 2012, 13:23

Włam

Dzwo­ni mi ta no­kia lecz nu­mer zastrzeżony
Ob­cy głos za­powiada kupę szma­lu za robotę
Zain­te­reso­wany, wsłucha­ny w głos, choć przerażony
Umówiony na spot­ka­nie, wsiadam, od­pa­lam gablotę

Za­jeżdżam na par­king, widzę, czar­na limuzyna
Z od­su­nięte­go ok­na wys­ta­je lekko [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 23 stycznia 2012, 08:30

* * *

Jak człowiek w tułaczce,
za sen­sem w pogoni,
siły wewnętrzne żywo­ta wciąż trwoni,
szu­kając miłości is­to­ty cierpienia,
znaj­du­je swój port uko­jenia,
lecz tracąc w swym życiu pier­wotne war­tości,
zat­ra­cił w nim także przys­tań miłości,
i płakał rzewnie,
i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 15 maja 2011, 11:39

wieczory

Ot­wierasz cicho drzwi
z uśmiechem
lek­ko podchodzisz
całujesz
tu­lisz i słuchasz nie słysząc słów
po­cie­szasz bez ot­wiera­nia ust
do­tykiem mnie obezwładniasz
od­dechem uspokajasz
po­całun­kiem spra­wiasz, że za­pomi­nam o smutku
marzymy
otu­leni sza­lem ciszy
snu­jemy wspólne plany

to tak piękne, że nie pot­rze­ba nam słów
to tak piękne, że w naj­pros­tszych rzeczach od­czu­wamy radość
to tak piękne, że jes­teśmy ra­zem i zaw­sze będziemy
to tak piękne, że nie um­rze­my samotnie...

-----------
z de­dykacją dla mo­jej Miłości ;* 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 15 maja 2011, 13:30

* * *

Odgłos bi­cia ser­ca obi­ja się o pus­te ściany,
Echem pus­tych wspom­nień na strzępy poszarpany
Li­tości nie ma, chłód zżera od środka,
W po­całun­ku Twym praw­da, nie gorzka lecz słodka

Cień mnie prześla­duje, lus­trza­ne od­bi­cie się zlękło,
Odebrałam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 6 grudnia 2011, 21:00

Dopomóż mi losie

Stra­ciłam cały sens życia,
Zos­tałam sa­ma w cieniu,
Mo­je ser­ce jest w klatce,
W ciem­nym życia więzieniu...
Prze­de mną widzę pustkę,
Czarną plamę przyszłości,
Gdzie nie będzie szczęścia,
Gdzie nie będzie miłości...
Boję się przyszłego uczucia,
Ko­lej­nych życiowych wyzwań,
Tych trujących pocałunków,
Fałszy­wych, miłos­nych wyznań.
Tych fo­tog­ra­fi szczęśliwych,
Później pa­lonych na stosie,
O jed­no tyl­ko Cię proszę:
"Do­pomóż mi losie..." 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 15 września 2012, 20:04

Oddaj !

Spójrz
Wczo­raj pa­miętałeś
I ja pamiętałam
Tych cyfr parę

Dzi­siaj udaję
Zra­niona pig­wy maczetą
Że żoną jes­tem ...
Ob­sy­pana słod­kością bzdur

Dlacze­go trotuar
Ta­tuują w umysłach naszych
Ludzie ...Ci ...
Którym od­da­liśmy la­ta tolerancji?

Hmmm ...
Bo noc cza­sami jest tyl­ko fiole­tem zabarwiona
A jut­ro po­całunek przyj­miesz na usta
Myśląc...

.... nie mogę przes­tać wirować...,
 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 19 października 2011, 22:17

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Wszystkie
Filtruj wyniki