Wyszukiwarka: pożegnanie śmiercią

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pożeg­na­nie śmier­cią — zgromadziliśmy 385 tekstów.

Dyskretnie obecny...

Cza­sem wi­duję cię
szczęśliwą
z roz­puszczo­nymi włosami
jak uśmie­chasz się w par­ku do traw
do­tykasz kwiatów
zaw­sze tych sa­mych, na skraju
jak­byś wiedziała
że wcześniej pieściły je
mo­je palce…
a później wracasz
do domu
machasz na pożeg­na­nie źdźbłom
lis­tkom, rumiankom
i two­ja dusza smutnieje
gdy zauważasz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 100 fiszek • 19 czerwca 2013, 05:57

Okruchy życia...

Na pożegnanie
dot­knęłaś moich ust
ka­załaś mil­czeć
gdy gasło two­je życie
od­pro­wadziłem cię
pocałunkiem
a gdy poczułem chłód
spanikowany
ścisnąłem two­je dłonie
wierząc, że swoim ciepłem
spra­wię, że wrócisz
bez­silny przyrzekłem sobie
że kiedyś cię odnajdę...
te­raz żyję
wspom­nieniami tam­tych dni
wto­piony w bez­sensowną bezdomność
ówczes­nych uczuć
cza­sem modlę się pokornie
niekiedy płaczę
a gdy ni­kogo już nie ma na cmentarzu
roz­ma­wiam z tobą
jak kiedyś
i wierzę
że każdy za­palo­ny znicz
właśnie tu i teraz
gdy klęczę
ma głębo­ki sens
by spot­kać cię kiedyś jeszcze raz... 

wiersz
zebrał 69 fiszek • 31 października 2014, 20:42

Lustro

Pat­rzę na twarz w zwierciadle
o oczach jak niebo
błękitno-smutne
bo zbyt długo nie widziały
szczęścia
jak obłoki które deszczem
wypłakują pożegnanie

Oglądam od­bi­cie ciszy
wrzeźbionej w us­ta
prze­mil­cza­ny­mi słowami
która za­miast radością
powitania
zagłuszyć ból
co­raz bar­dziej rani

I uj­rzałem ser­ce
tęsknotą złamane
które nie przes­tało bić
a czas
swym przemijaniem
wy­pełnia sa­mot­ność
pus­tych miejsc 

wiersz
zebrał 64 fiszki • 21 czerwca 2014, 16:45

* * *

„Ważniej­sze od te­go, by wyz­dro­wieć, jest nau­czyć się godzić z cho­robą i śmier­cią” - Eric - Em­ma­nuel Schmitt


Cza­sem ta jedna
mi­nuta pauzy
pot­ra­fi zmienić
spoj­rze­nie na świat

I wiem, "że choroba
przeszkadza
wie­rzyć w Boga"
- to jed­nak możliwe…

Póki nie zrodzi się
znów na nowo
chęć zro­zumienia losu
trwać będę w za­wie­sze­niu

Z kruchością serca
i bra­kiem siły
nim is­krą się staniesz
co uko­jenie przynosi... 

wiersz
zebrał 62 fiszki • 16 stycznia 2013, 17:28

gorycz

Nies­po­koj­ny wzrok
Wędrując po ciem­nych ulicach
Uciekasz w naj­ciem­niej­szy róg
Brak słów paraliżuje
Gu­bisz litery

Bez ciebie
Pożeg­na­nie to gorycz
Za­pom­niane no­ce i dnie
Spo­wite twoimi ustami

Go­rycz to
Doświad­cze­nie bez ciebie
Płomien­ne pożegnanie
Pa­raliżujące słowa 

wiersz
zebrał 55 fiszek • 28 grudnia 2012, 12:58

Noc ciemna

Noc ciemna


Pos­tać w czar­nym płaszczu z kap­tu­rem
Noc wyjątko­wo ciem­na
Ka­ret­ka błądzi po­między życiem a śmier­cią
Dziec­ko ze swoją niewin­nością
Mat­ka tracąca zmysły
Sza­le wa­gi wąchające się w zat­rzy­manym czasie
Biel płaszcza dru­giej postaci [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 53 fiszki • 6 października 2012, 21:56

Wierzę...

Odtwórz

Tak bar­dzo pragnę wie­rzyć że
jest gdzieś ta­ka... kraina.
Gdzie życie się śmier­cią nie kończy
a... śmier­cią się rozpoczyna.

Gdzie łąki się ciągną bez końca
bar­wny­mi kwiaty usłane.
I ra­dość na twarzach bliskich
bo łzy są wręcz... zakazane.

Tam... [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 53 fiszki • 2 czerwca 2013, 13:38

* * *

To nasze os­tatnie pożegnanie
obietnica

już nig­dy nie zranię...

bez­powrot­nie nasze ser­ce łamie się na pół
i ka­załeś mi patrzeć...

chciałam od­wrócić wzrok
uciec
jak najdalej

patrzę
na nasze ser­ce łamiące się na pół

upa­dek
w cichy mrok


co po­wie­dzieć w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 47 fiszek • 2 marca 2013, 15:24

Okruchy życia...

Cza­sami odchodzisz
tak jak­by nig­dy nic nas nie łączyło
mak­sy­mal­nie obojętna
z przytupnięciem
od­wra­casz się na jed­nej nodze
by, na pożegnanie
wzro­kiem wy­razić swój gniew
i podkreślić
wagę swo­jej decyzji
lecz za­miast po­wagi i złości
two­ja twarz łagodnieje
po chwili
wra­casz lek­ko zawstydzona
bo jak można zapomnieć
zab­rać z sobą kogoś
ko­mu obiecało się iść razem
na końce świata... 

wiersz
zebrał 46 fiszek • 24 października 2014, 08:49

Uśmiecham się do siebie...

Uśmie­cham się do siebie,
Głaszczę de­likat­nie swo­je myśli o Tobie,
Se­lek­cjo­nuję je uważnie wy­bierając tyl­ko te po­wodujące ciepło w mym Sercu…
Na pożeg­na­nie tulę wszys­tkie nasze miłe wspomnienia
Bo tyl­ko je chcę pamiętać…

Nie ma sen­su rozdrapywać [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 45 fiszek • 27 marca 2013, 20:13
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 09:56shulag sko­men­to­wał tek­st Chcecie zo­baczyć mo­je zdjęcie? Jeżeli [...]

dzisiaj, 09:56Starlight. sko­men­to­wał tek­st Chcecie zo­baczyć mo­je zdjęcie? Jeżeli [...]

dzisiaj, 09:52shulag sko­men­to­wał tek­st Chcecie zo­baczyć mo­je zdjęcie? Jeżeli [...]

dzisiaj, 09:52jantar sko­men­to­wał tek­st Oceniaj zacho­wania i poglądy, [...]

dzisiaj, 09:51Starlight. sko­men­to­wał tek­st Chcecie zo­baczyć mo­je zdjęcie? Jeżeli [...]

dzisiaj, 09:49jantar sko­men­to­wał tek­st Trudno jest co­kol­wiek po­wie­dzieć [...]

dzisiaj, 09:47Rychcik sko­men­to­wał tek­st Trudno jest co­kol­wiek po­wie­dzieć [...]

dzisiaj, 09:47karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Życie to łódka, oso­bowość [...]

dzisiaj, 09:47shulag sko­men­to­wał tek­st Chcecie zo­baczyć mo­je zdjęcie? Jeżeli [...]

dzisiaj, 09:46Starlight. sko­men­to­wał tek­st Chcecie zo­baczyć mo­je zdjęcie? Jeżeli [...]