Wyszukiwarka: ostatnie pożegnanie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: os­tatnie pożeg­na­nie — zgromadziliśmy 74 teksty.

Oddział opieki paliatywnej...

Codzien­nie doświadczam
małych cudów
gdy do­tykam zim­nych już dłoni
a te na chwilę stają się
jak­by cieplejsze
dopóki od­dech trwa…
i ten uścisk pożegnania
na gra­nicy, której ja 
już nie mogę przekroczyć…
Naj­gor­sze jest jed­nak to 
gdy człowiek umiera [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 88 fiszek • 23 października 2012, 02:21

* * *

To nasze os­tatnie pożegnanie
obietnica

już nig­dy nie zranię...

bez­powrot­nie nasze ser­ce łamie się na pół
i ka­załeś mi patrzeć...

chciałam od­wrócić wzrok
uciec
jak najdalej

patrzę
na nasze ser­ce łamiące się na pół

upa­dek
w cichy mrok


co po­wie­dzieć w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 47 fiszek • 2 marca 2013, 15:24

* * *

Paczka z niecier­pli­wością wyczekiwana,
wiele dni przed jej przyjściem przepłakanych.
Te­raz, roz­darte pu­dełko, wy­sypa­na zawartość,
zdjęcie je­dyne i os­tatnie trzy­mane w rękach.
A na nim Ona i On,
blis­cy, kochający się, młodzi.
Sku­lona te­raz ona w kącie,
wy­lewając łzy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 34 fiszki • 1 listopada 2011, 14:28

Wkrótce

Bez­sze­les­tnym śmiechem
Pożeg­nam was
Tchnienia echem
Gdy na mnie już czas
Na­gi pójdę
W za­dumę innych
Śla­dem łez ujmę
Twarzy niewinnych
Czynów,trosk,myśli
By­tu mojego
Czas zakreśli
Dnia ostatniego
W pa­mięci ktoś wspomni
Bez słów sarkazmu
In­ny zapomni
Ocza­mi marazmu
Tych li­ter kil­ka niech
Wspom­ni człowieka
I je­go szcze­ry uśmiech
Bo zam­knięta już powieka
Swoją misję skończyłem
Życiem,pamięcią
Pracą naznaczyłem
Mierząc się z odkryciem
Niez­na­nej wiarą krainy
Kochałem życie w pokłonie
A ono zro­biło ze mnie kpiny 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 10 października 2012, 05:33

Sznur pereł na krzyżu...

Odtwórz

Kochałeś...trzy­małeś nagą w ramionach
i tyl­ko sznur pe­reł zdo­bił mo­je ciało.
Szep­tałam wte­dy...nie od­chodź masz czas
ba­wić się wojnę... cóż mi po Tobie...
zgi­niesz a ja...szu­kając Cię pomiędzy
brzo­zowym las­kiem krzyży nie rozpoznam.
Wszys­tkie opas­ki biało czer­wo­ne są [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 32 fiszki • 5 października 2012, 19:16

* * *

dzi­siaj pożeg­nałam swoją miłość

na po­wiekach drżących
tęsknotą spoj­rze­nia
po­całunek złożyłam słodki
pieszcząc
już nie mo­je usta
bla­de początkiem zimy
z kro­pel­ka­mi rosy
po wczo­raj­szym deszczu nadziei
i tęczą

wte­dy jeszcze było lato...

os­tatnim wes­tchnieniem
drżące­go serca
og­rzałam na drogę
myśli
wśród wichrów na­miętności
za­gubione szczęście

dzi­siaj pożeg­nałam swoją miłość 

wiersz
zebrał 31 fiszek • 16 października 2012, 20:46

* * *

bez miłości
bez ludzi
bez nas

słysze skowyt
unoszo­nych dłoni
sku­lone od zła
zmar­no­wane minuty
zep­su­tych myśli
głod­nej tęsknoty

zap­rze­paszczo­ne nadzieje
pyły jutra
roz­wiane wiatrem
żalu

za­gubione umysły
ser­ca bez serc
zam­kniętych oczu
głuche rozmowy

pożeg­na­nie ostatnie
ko­lej­ny dzień
ściany
ma­lowa­ne słońcem
scho­wany cień
kurz uczuć
sta­rych jak
wczo­raj­sze słowo

za­nurzo­ny w myślach
wbi­ty nóż
zgu­bione klucze
wy­mienione zamki
zim­ny dotyk
czer­wo­nych ust
sple­ciony warkocz
zapominaniem

a
oczy malowane
tuszem czarnych
łez


♥ ♥ ♥


nie ma Ciebie, nie ma mnie. Świat nie is­tnieje, skończył się ! 

wiersz
zebrał 31 fiszek • 23 maja 2011, 08:44

Testament

Nie umiem ubierać duszy
W słowa łat­we i proste
I py­tać też nie umiem wprost
Nie ko­nam ... jes­tem jeszcze

Uwol­nić się nie mogę
Płonę...przes­trzeń życiową dotykając
Kryształowe sta­lak­ty­ty dźwięków
Wciąż mą duszę otaczają

Po­daj mi dłoń
Zap­ro­wadzę cię nad łabędzi gród
Tam ko­rowód ostatni
Na­de mną spo­pieloną zatańczy

Na­sieniem łąk kwiecia mnie pożegnaj
A gdy mi­nie czas ...
Zag­raj dla mej duszy
Zer­wij pol­ny łan ... i w przes­trzeń rzuć
 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 24 lipca 2011, 12:25

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wszystkie
Filtruj wyniki