Wyszukiwarka: noc

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: noc — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

jeszcze jeszcze

zmęczyły mnie marze­nia
kwiaty nie pachną spełnieniem
te słowa o nas­tepnym spot­ka­niu
zbyłeś po pros­tu mil­cze­niem
nie ma dwóch tych sa­mych no­cy
iden­tycznych spoj­rzeń w oczy
za mu­rami nie ma ko­goś
kto [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 9 marca 2010, 18:10

Nadejście nocy

Światła już zgasły, cisza nastała
ludzie w do­mach do snu się układają.
A my.. zat­ra­ceni w swoich oczach
nie zważamy na nic.
Tros­ki świata znikają,
zni­kają wraz z na­dejściem nocy.
Te­raz już nic się nie liczy.
My tak blis­ko, tyl­ko dla siebie,
na­pawa­my się ciszą. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 14 grudnia 2010, 00:41

* * *

Cy­kanie świerszczy,
Krzyk dep­ta­nych ka­mieni na ścieżce,
Os­tatnie spoj­rze­nie słońca przed zacho­dem.
Idzie Ona.
Nie zwra­ca uwa­gi na otaczające ją piękno, bo idzie do Niego.
Szczęśliwa.
Upi­ta Szczęściem!
Po­woli sta­wia każdy krok, na­pawając się wi­dokiem od­chodzącej Tęsknoty.
Zgrzyt ot­wiera­nej bramki.
Na­reszcie.
Wie, że za­nim zacznie opo­wiadac o czer­ni traw, ziele­ni słońca i czer­wieni no­cy, mu­si jeszcze coś zrobic.
- Wie­czne od­poczy­wanie, racz Mu dac Panie...
Za­pala znicz i kładzie go na Je­go grobie. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 28 czerwca 2010, 10:01

o sobie

Nie jes­tem Twoim ok­ruchem nadziei ani os­tatnią deską ratunku,
nie ba­wi mnie gdy ze mnie żar­tu­jesz,
i cza­sem z bra­ku cier­pli­wości bra­kuje mi współczucia.
I cho­ciaż nieraz złościsz się na mnie,
ra­zi Cię moja [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 27 lipca 2010, 13:58

Pasja

W no­cy gwiaz­dy świecą mi w oczy poz­dra­wiając mnie
Cza­sami Księżyc pu­ka do ok­na by po­daro­wać słod­ki sen
Gdy byłam małą dziew­czynką Dro­ga Mleczna wpływała do sypialni
Spra­wiając, że wszys­tko sta­wało się magią
Bo gdy Słońce [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 1 lutego 2011, 18:15

Bez początku, bez środka

Między na­mi cisza.
Między naszy­mi złączo­nymi us­ta­mi cisza.
W żyłach płynie wy­sokop­ro­cen­to­wa krew.
Wszys­tkie niepot­rzeb­ne pytania
przyk­ry­wam cieniem rzęs.
Bez zbędnej czułości.
Bez tra­cenia czasu.
Ra­tuje­my nasze zbłąka­ne ciała.
Gu­bimy nasze zbłąka­ne dusze.
Ran­kiem żeg­na­my się
uśmie­chem i trze­ma lek­ki­mi słowami.

Skończyła się noc. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 25 marca 2010, 00:11

Niepewność

Kiedyś pi­sałem o nie­szczęśli­wej miłości
Błądziłem w świecie pełnym wrażeń
Szu­kałem uczu­cia spełnienia i radości
Poz­nając świat dogłębnych marzeń.

Te­raz wiem że bar­dzo zbłądziłem
Do po­rażki cieżko sie przyznać
Krzyw­dząc siebie - blis­kich krzywdziłem
Dziś chciałbym miłość jej wyznać

Lecz czy pot­ra­fię jeszcze kochać
i uszczęśli­wiać ja w dzień
By nie mu­siała w no­cy szlochać
przez życie idąc jak cień

Czy będzie w sta­nie zaufać
Te­mu który życie marnował
Czy będzie chciała wysłuchać
Człowieka który uczuć nie szanował 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 25 marca 2010, 08:12

A gdy budzę się...

Pośród no­cy, cienia i ciszy,
Gdy w ser­cu tęskno­ty me­lodia gra,
Coś w głębi tej ciszy krzyczy,
Coś głębo­ko w ser­cu drga.
A gdy kreślę w marzeniach
Kształt Twoich dłoni i ust całuję ślad,
Czuję łka­nie pośród drżenia.
To sa­mot­ne ser­ce cichut­ko łka.
A gdy budzę się sa­ma nad ranem,
I zno­wu cze­ka mnie ciężki dzień,
To wiem, że niedługo znów poczuję kochające ramię,
I znów usłyszę : KOCHAM CIĘ :* 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 28 czerwca 2010, 18:19

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki