Wyszukiwarka: noc

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: noc — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Tęsknota.

Tak ciężko jest,
gdy za­sypia cały świat.
Ciem­nym płaszczem, otu­la się każdy z Was.
A ja o półno­cy budze się;
cze­goś mi brak.
Nie słyszę nic ..
tyl­ko niemy krzyk.
Nie czuję nic
tyl­ko sa­mot­ności głód.
Nocą jes­tem sama,
pośród zim­nych ścian.
Nocą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 1 czerwca 2010, 11:27

Nie przyszedł

Cały dzień i całą noc...z myślą,że odpłynę następne­go dnia...
Cały dzień i całą noc...cze­kając na jedną chwilę...
Myślałam,że nie wyt­rzy­mam...chciałam przys­pie­szyć czas...
Budziłam się co chwilę...z myślą "jeszcze żyję!"...

Cały dzień i całą noc...uważałam,by nie ni­kogo zranić...
Cały dzień i całą noc...tyl­ko je­go chciałam słyszeć...
Cze­kałam tyl­ko na to...by się do niego przytulić...
Cze­kałam...nie przyszedł... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 20 września 2010, 17:43

***

Tam gdzie noc
spo­tyka dzień
tam umierają sny

zim­ny pot
bla­dy cień
wil­gotne ciało drży

płomien­ny świt
od­biera wzrok
i ko­pie ciem­ny dół

zam­knięte drzwi
za ni­mi mrok
po­zos­tał mi mój...ból...

na szyi mo­jej sznur... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 1 czerwca 2010, 11:44

Miłość

Miłość jest jak po­goda, nig­dy jej nie prze­widzisz,
naj­pierw wicher uczuć, a później powódź łez.
Os­tatni po­tok słów, os­tatni wspólny czas,
już nie wróci dzień, w którym los połaczył Nas.
Wspom­nienia wciąż wra­cają, te dobre [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 8 listopada 2010, 21:42

jeszcze jeszcze

zmęczyły mnie marze­nia
kwiaty nie pachną spełnieniem
te słowa o nas­tepnym spot­ka­niu
zbyłeś po pros­tu mil­cze­niem
nie ma dwóch tych sa­mych no­cy
iden­tycznych spoj­rzeń w oczy
za mu­rami nie ma ko­goś
kto [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 9 marca 2010, 18:10

Nadejście nocy

Światła już zgasły, cisza nastała
ludzie w do­mach do snu się układają.
A my.. zat­ra­ceni w swoich oczach
nie zważamy na nic.
Tros­ki świata znikają,
zni­kają wraz z na­dejściem nocy.
Te­raz już nic się nie liczy.
My tak blis­ko, tyl­ko dla siebie,
na­pawa­my się ciszą. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 14 grudnia 2010, 00:41

* * *

Cy­kanie świerszczy,
Krzyk dep­ta­nych ka­mieni na ścieżce,
Os­tatnie spoj­rze­nie słońca przed zacho­dem.
Idzie Ona.
Nie zwra­ca uwa­gi na otaczające ją piękno, bo idzie do Niego.
Szczęśliwa.
Upi­ta Szczęściem!
Po­woli sta­wia każdy krok, na­pawając się wi­dokiem od­chodzącej Tęsknoty.
Zgrzyt ot­wiera­nej bramki.
Na­reszcie.
Wie, że za­nim zacznie opo­wiadac o czer­ni traw, ziele­ni słońca i czer­wieni no­cy, mu­si jeszcze coś zrobic.
- Wie­czne od­poczy­wanie, racz Mu dac Panie...
Za­pala znicz i kładzie go na Je­go grobie. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 28 czerwca 2010, 10:01

o sobie

Nie jes­tem Twoim ok­ruchem nadziei ani os­tatnią deską ratunku,
nie ba­wi mnie gdy ze mnie żar­tu­jesz,
i cza­sem z bra­ku cier­pli­wości bra­kuje mi współczucia.
I cho­ciaż nieraz złościsz się na mnie,
ra­zi Cię moja [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 27 lipca 2010, 13:58

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki