Wyszukiwarka: nieznane

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: niez­na­ne — zgromadziliśmy 730 tekstów.

Kap, kap...

Dzi­siaj za oknem,
Tylko...
Kap, kap...
Ka­pią chwi­le życia...
De­likat­nie tańcząc,
żyjące tyl­ko przez moment...
Zanim...
rozpłyną się na wieki.
W krótkiej chwili,
chwi­lowe­go szczęścia...
Nie zna­nego do dzisiaj...
Dzi­siaj za oknem,
Tylko...
Kap, kap...
Jak coś, co tylko...
Niewin­nie odlicza...
Kap, kap...
I ten spokój...
Różnie...
Przez różnych odbierany...
Kap, kap..

Dorocie... 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 22 lipca 2010, 16:37

* * *

Zbierała liście chcąc oszu­kać wszys­tkich.
Nie chciała, aby dos­trze­gali prze­mijający Czas.
Nie chciała, aby Jej o tym przypominali…
Wiatr złowie­szczo hu­lał, plącząc włosy;
Sreb­rzys­ta mgła opadła gdzieś na krańcu Świata.

Po­cie­sza­li, wspiera­li, li­towa­li się;
Cza­sami płaka­li ra­zem z Nią,
Cza­sami tyl­ko uda­wali współczucie.

Los?

Los jest tyl­ko Losem.
Nie wie, co to cier­pienie i zwątpienie.
Nie wie, co oz­nacza cho­rować i umierać.
Nie wie, co to strach przed nieznanym.

I pew­nie wca­le nie chce wiedzieć. 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 26 czerwca 2011, 02:46

Nie otworzę...

dzi­siaj nie ot­worzą już drzwi
w sza­leńczym tempie
nie skoczę już w nieznane
nies­krom­nie na­bijając siniaków
z trium­fem w oczach dziecka
które coś poznało
dzi­siaj nie ot­worzę już drzwi
w sza­leńczym tempie
po skromność... 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 27 grudnia 2011, 18:24

o fałszu dnia codziennego

Pier­wsza po kocha­siu wzdycha
co ją złudy prze­bił strzałą
auten­tyczność ramką czmycha
twarz miłować się zachciało

Dru­gi ar­tmis­trz, chętnie szydzi
w blat ołówkiem zastukuje
Mniemają - ta­lent! Gdy nikt nie widzi-
po śladzie pod światło klonuje

Trze­cia Pa­ni od przedsiębiorczości
w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 16 listopada 2010, 22:48

Strach strat

Boję się śmier­ci, boję się ut­ra­ty
-doczesności.
Boję się niez­na­nych zaświatów miejscowości.
Ce­nię życię jak nic in­ne­go. Ce­nię 
-po­daro­wane mi chwile.
Ce­nię ziem­ski przystanek.
Na­wet jeśli jest on na chwilę. 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 23 lutego 2012, 16:42

SIOSTRA ZAKONNA

W czerń smut­ku świata odziana,
światłość ser­ca duchem zapalasz.
Skraj­ne złem od­wie­dzasz miejsca,
ducha w za­gubionych życiach szukasz.

Niez­mordo­wana w miłości umartwieniu,
od­dałaś młodość-piękno swe niewieście.
Bo­ga doświad­czasz w bólu cierpienia,
zbłąka­nym da­jesz nadzieję i szczęście.

Sen­su is­tnienia życia szukasz,
fi­lozo­fia przy­pad­ku nieznana...


"KOLOROWY" 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 2 czerwca 2011, 09:32

Śladem nadziei

Pop­rzez złudzeń prze­pas­tne knieje
kroczy tro­pem nadziei złud­nych…
Cier­nisty szlak… wiatr oczom wieje
Smu­tek władcą myśli bezludnych

Mórz bez­pańskich łez, nig­dy nie omija…
Przyklęka tam, jak nad mo­giłą niez­naną
Swo­je uk­radkiem z po­liczków spija…
kryjąc w uśmie­chu swą twarz stroskaną.

Jeśli nie doj­dzie… żalem zagubiony
od­da się w ja­syr je­go przeznaczenia
Z dro­gi tej niemocą wiary zawrócony...
Zaśnie… nie nas­ta­wiając już budzenia. 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 3 lipca 2012, 09:59

marnotrawny

ociężałe ciała
z niena­wiścią do świata
śmier­dzące sie­dze­nia w zim­nych autobusach
z miłości do dziew­czy­ny
z ra­dości że znów uj­rzysz brata
pow­ra­casz zza wieków
na najświętsze
łono rodziny

i za co cię kochać ?
niez­na­ny człowieku
za [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 25 stycznia 2012, 17:08

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Wszystkie
Filtruj wyniki