Wyszukiwarka: mam swój świat

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: mam swój świat — zgromadziliśmy 9853 teksty.

boski mój dom

o nic nie muszę Cię prosić
wdzięczna
za wszys­tko co mam

a na­wet cier­pienia niedosyt
kiedy ofiaru­jesz
pragnę Ci bar­dziej zaufać

a może wte­dy w sobie
bar­dziej czuję Two­je rany
poczer­niałych sumień

nie, nie zdejmę Krzyża
z ra­mion przeznaczenia

i nie wyrwę ka­mieni z ludzkich rąk
i kwiatów nie rzucę w obłudzie
pod sto­py Twoje

o nic nie muszę Cię prosić
wystarczy
że mie­szkasz we mnie
Boże

a ja w To­bie
mam swój dom

bezpieczny 

wiersz
zebrał 152 fiszki • 7 marca 2013, 19:50

Zagubiona

Brak­nie Cię te­raz, gdy dusza błądzi w la­biryn­cie życia.
Ko­mu mam się spo­wiadać, gdy brak słuchacza me­go ser­ca wycia.
Jak zmienić myśli w słowa?
Jak za­siać ziar­no, gdy ziemia płowa?

Chcę znów poczuć ra­dość z każdym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 92 fiszki • 4 grudnia 2013, 00:31

Walę ( w ) tynki

Ko­bieto, nie wy­pat­ruj oczu za rycerzem,
który wyb­rał już pochwę na swój miecz. 

fraszka
zebrała 82 fiszki • 16 lutego 2014, 03:30

Okruchy życia...

Swój błękit
wi­duję tyl­ko w kałużach
bo zbyt ciężką mam głowę
by ją unieść
i spoj­rzeć w niebo…
tak trud­ne by­wa życie
gdy trze­ba iść pod wiatr
na kolanach
od­bi­jając się często
od os­trych krawędzi chorób
i ludzkiego niezrozumienia
mi­mo to idę pokornie
od cza­su do czasu
zat­rzy­mują mnie tylko
bezzębni żebracy
błagający o strawę
wysłuchanie
i dob­re słowo…
a gdy zab­raknie mi już sił
upadnę gdzieś na ro­gu ulicy
i będę wolny
jak ptak
do­piero wtedy
uniosę głowę
i za­pytam Pa­na
czy zasłużyłem życiem
na swój prawdziwy
błękit... 

wiersz
zebrał 81 fiszek • 25 stycznia 2013, 09:17

Feniks

od­kry­wam co mam pod skórą

poz­by­wam się ciała
jak wąż skóry
by na­rodzić się na nowo
z lep­szym spoj­rze­niem na świat

obudzą się no­we idee
będące do­mem moich marzeń
zbu­duję na nich fundament
in­ne­go przyszłego dnia

dziś umrę ponownie
by jut­ro wstać z popiołów
wczo­raj­szych kłamstw 

wiersz
zebrał 80 fiszek • 4 marca 2013, 19:59

bo dłonie wciąż zimne a oczy zamknięte na świat

gdy za­wie­szam się w czasie
zaw­sze jes­tem o krok

od tych ścian obcych
z wyr­wa­nymi okiennicami
w których jeszcze por­tret swój mają
niedo­robione świty

ciem­no tu bez nich

gdzieś w so­bie roz­pa­lam ogniska 

wiersz
zebrał 69 fiszek • 5 marca 2013, 18:25

Taka chwila

Rozłożyłem ręce
Za­pom­niałem o wszystkim
Przy­tuliłem niepamięć
Pus­tką otoczyłem ciało
Pat­rzę nie widząc
Nicze­go co moje

To ta­ka ucieczka
Przed wszystkim
I niczym
Scho­wany w pustce
Nie mam nic

Ani wspomnień
Ni żalu
Żad­nej miłości
Marzeń - bo po co
Kochać
Al­bo i łzy wylewać

Błogostan
Ni­cości sterta
Dep­resja liter
Pustka [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 67 fiszek • 26 marca 2013, 00:05

Odkąd jesteś

Świat nie stał się wca­le lepszy
a prob­lemów nie roz­wiał wiatr
Mroczne wspom­nienia echem wracają
a noc­ne koszma­ry upar­cie się śnią

Świat nie stał się wca­le lepszy
a ból i cier­pienie jak były tak są
Cho­roby wciąż zbierają swe żniwo
a śmierć niez­mien­nie wier­na jak cień

Świat nie stał się wca­le lepszy
a sza­ra codzien­ność jak była tak jest
Lecz odkąd jes­teś mam więcej odwagi
a życie na­reszcie ma ja­kiś sens 

wiersz
zebrał 66 fiszek • 19 lutego 2013, 12:33

Bieli za grosz

Bieli za grosz

Śniegu ani za grosz
Pat­rzę na sza­ry i smut­ny świat
Liście daw­no spadły na ziemię i but­wieją
Daw­no to już sza­lały za­dym­ki pok­ry­wające wszys­tko białym puchem
Mróz szczy­pał w policzki
A dziś tyl­ko szaro [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 62 fiszki • 24 listopada 2012, 14:45

Tych kilka magicznych chwil

Tych kil­ka ma­gicznych chwil


Wys­tar­czy tyl­ko kil­ka chwil
Słowa wy­powie­dziane uk­radkiem tak, aby nikt nie słyszał
Spoj­rze­nie pełne tęsknoty
Siadasz obok cała w oczekiwaniu
Mo­je ser­ce bi­je niczym dzwon Zygmunta
Por­wałbym ciebie za­raz w swój świat
Ty­lu ludzi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 59 fiszek • 15 grudnia 2012, 16:31
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 19:46M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:46Niusza sko­men­to­wał tek­st niektórym fiszka jak pieluszka, [...]

dzisiaj, 19:45Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Ludzie za­kom­plek­sieni czer­pią pożywkę [...]

dzisiaj, 19:44aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Cisza pot­ra­fi do­kuczyć bar­dziej [...]

dzisiaj, 19:43Cris sko­men­to­wał tek­st niektórym fiszka jak pieluszka, [...]

dzisiaj, 19:40onejka sko­men­to­wał tek­st A

dzisiaj, 19:38shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:35Cris sko­men­to­wał tek­st choć gorzka by­wa owoc­na kry­tyka [...]

dzisiaj, 19:34Niusza sko­men­to­wał tek­st A

dzisiaj, 19:31aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Nicość to bóstwo, które [...]