Wyszukiwarka: lesie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: le­sie — zgromadziliśmy 157 tekstów.

nie zmienia się nic kochana..

na­wet nie wiesz jak ciężko
być kamieniem
który kochać potrafi

roz­bi­ty set­ki razy
na ty­siące kawałków
za każdym razem
o Two­je serce

nie pot­ra­fię patrzeć
jak błyszczysz się
w je­go oczach

chciałem być wszystkim
i liściem
i ścieżką w lesie
wiat­rem w Twych włosach

ukochałem Cię po­nad siebie
po­nad wszys­tkich ludzi

nie umiem zardzewieć
jak ta sta­ra miłość
i uk­ryć się
gdzieś pośrod­ku wszystkiego

byłaś wszys­tkim, jesteś
pew­nie o tym wiesz

prze­lewam Cię na kar­tki wieczorami
by za dnia no­sić je w kie­szon­ce koszuli
tej na sercu…

07.02.2012

Odtwórz 

wiersz
zebrał 77 fiszek • 7 lutego 2013, 23:32

BAJKA O DAWNYM PASTUSZKU - IVcz.

W zam­ku jest złoto i piękne dziewczę.
Je­den ze zbójów na znak zawołał.
Ba­riery na murze ob­ronnym depczą,
Bo było pełno zbójów do­koła.

Dziew­czę z trwogą załamu­je ręce,
Bied­na w las cichy swój wzrok niesie,
Ale prócz
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 42 fiszki • 31 marca 2012, 00:05

Leśne opowieści...

Pochy­lam się nad krop­la­mi rosy
są krys­ta­licznie czys­te jak aniel­skie włosy…
Słucham wiat­ru, który po­liczki mo­je pieści
ty­le w nim leśnych opowieści…
Do­tykam drzew dłońmi obo­lałymi ciężką pracą
ich ener­gia siły mi przywraca…

Siadam i na pos­tać idącą w moją stronę czekam…
lecz…ten ktoś przyszedł tyl­ko zos­ta­wić w le­sie śmieci
a ja głupi chciałem uj­rzeć też piękno człowieka… 

wiersz
zebrał 41 fiszek • 31 stycznia 2012, 07:55

BAJKA O DAWNYM PASTUSZKU - Icz

Dzia­dzio z uśmie­chem na pieńku siada – 
Zaczy­na mówić bar­dzo cieka­wie,
Trąc z zim­na dłonie, baśń opo­wiada,
Pełnych ta­jem­nic, które wy­jawia.

Lat te­mu dwieście, a może trzys­ta – 
Na jed­nej wys­pie między
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 39 fiszek • 17 marca 2012, 00:06

BAJKA O DAWNYM PASTUSZKU - IIcz.

~dc.~
Kiedyś, za góra­mi, za lasami,
U źródeł zim­nych i przej­rzys­tych wód,
Stał za­mek między dwo­ma polami,
A w nim – mie­szkało dziew­czę wiel­ki cud.

Od­ważne, śmiałe i zarozumiałe,
Mi­mo swo­jej prze­pięknej urody.
Miłos­nych uczuć nig­dy nie znała,
A które
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 38 fiszek • 18 marca 2012, 00:04

cztery pory życia

jest ta­ki roz­dział w życiu
co w napięciu
trzyma

zima

są też dni w miłość ra­dos­ne
co w snach
wywróżą

wiosnę

jest czas gdzie młodość żyje
na bogato
słoneczne

lato

i si­we myśli w kołysance
kwiatów polnych
lesie

jesień

co łączy czte­ry po­ry
w jed­no źródło życia
epi­tafium na szczycie
we śnie do zdobycia 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 17 marca 2013, 01:00

NAJCENNIEJSZY CHLEB

Naj­bo­gat­sze­mu pa­nu trze­ba –
Naj­lep­sze­go w świecie chleba.
Próbo­wał chleb z każde­go kra­ju -
Wszys­tkie ja­kieś bra­ki mają.

Pew­ne­go ra­zu – w interesie,
Przy­był bo­gacz do małej wios­ki w lesie.
Usłyszał cu­dow­ne nut­ki
I za­pach chle­ba –
On zawsze
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 36 fiszek • 11 lutego 2012, 00:09

BAJKA O DAWNYM PASTUSZKU - Vcz.

Wal­ka się wzma­ga, a z nią i lęki –
Przej­mują dziew­czynę dziw­nym dreszczem.
Wtem czu­je do­tyk gorącej ręki,
Co tchnęło ją przeczu­ciem złowieszczym.

Choć prag­nie krzyczeć – ja­koś nie może,
Bo siła bru­tal­na już ją wiąże.
Tylko
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 35 fiszek • 1 kwietnia 2012, 00:06

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Wszystkie
Filtruj wyniki