Wyszukiwarka: koniec związku

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ko­niec związku — zgromadziliśmy 11 tekstów.

***

Ręką stwórcy pi­sany scenariusz
Z pop­rawka­mi, błęda­mi, plamami…
Szczęściem ma­lowa­ny, miłością rozumiany
Niekiedy w me­lod­ra­mat ubrany.

Z kom­pro­misu ut­ka­ny w in­ności charakteru
Pasją sple­cione chwile
Dni łzą pod­le­wane – w smut­ku i szczęściu
We dwo­je wspólnie przeżywane

W pętli wzajemności [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 29 lipca 2012, 19:34

Odeszła żona

To uczu­cie gdy od­chodzi żona,
Ta ok­ropna świado­mość – 
że przy­goda skończona

Ta sa­mot­ność o porze dnia każdej,
Że to ko­niec, skończyło się –
do­ciera właśnie

Te godzi­ny z ocza­mi pełny­mi łez,
Nag­le miłość skończo­na? –
wczo­raj z, dzisiaj [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 22 października 2012, 20:51

wzrok .

My wszys­cy jes­teśmy piękni
Nikt nie może być naz­wa­ny inaczej
Może ktoś kiedyś naz­wie Cię brzydalem
Ale dla in­ne­go człowieka będziesz ideałem
Tyl­ko, że My jes­teśmy stworzni by oce­niać wzrokiem
To co jest w środ­ku zos­ta­wiamy na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 12 czerwca 2011, 21:23

Z Tobą

Każde­go po­ran­ka widzę Twoją Twarz,
Każde­go po­ran­ka pat­rzysz na mnie ciepłym wzrokiem,
To jest jak od­wie­dzi­ny Bo­ga w Je­go Pałacyku.
Od Kiedy Jes­teś, wszys­tko jest inne.

Każde­go po­połud­nia widzę Twój uśmiech,
Każde­go po­połud­nia uśmie­chasz się do mnie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 7 lipca 2010, 07:51

Przyjaźń

Ow­szem, przy­jaźń połączyła nas.
By­wają dni, że nie mogę się docze­kać, aż spot­ka­my się ko­lej­ny raz.
To dziw­ne, praw­da.? Po ty­lu wspólnych związkach tyl­ko ta­kie wyjście nam zos­tało.
Lecz ja się nie gniewam, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 27 lipca 2011, 13:44

Zdrada

Po zdradzie w ser­cu zos­taję dziura,
że z cza­sem za­ras­ta to wiel­ka bzdura.
Bo żyjąc w tęskno­cie za swa miłością,
wal­czy­my codzien­nie ze świadomością,
że więcej w życiu jej nie spotkamy,
tym oto spo­sobem tożsa­mość zmieniamy.
Na twarzach
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 17 grudnia 2012, 00:33

Pusta miska

Mo­ja pasją jest pro­wadze­nie sa­mocho­du, po­siadam pra­wo jaz­dy od 21 lat. Przy wyborze
pra­cy kieru­je się za­sadą by łączyć przy­jem­ne z pożytecznym, na co dzień łączyć pracę
za­rob­kową z oso­bistą sa­tys­fak­cją, wy­nikiem ta­kiego połączenia [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 1 lipca 2010, 01:38

Dla Ciebie

Paweł,
kiedy Cię poz­nałam,nie od ra­zu się zakochałam,
często o To­bie myślałam i trochę cza­su potrzebowałam.
Bałam się zaufa­niem Cię ob­darzyć,nie chciałam ko­lej­ny raz na uczu­ciu się sparzyć.
Wol­ność porzu­cić było mi trud­no,oba­wiałam się,że będzie mi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 11 listopada 2010, 19:58

Następna strona 1 2

Wszystkie
Filtruj wyniki