Wyszukiwarka: klasa

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: kla­sa — zgromadziliśmy 62 teksty.

Adekwatnie

Sto­sow­nie do zacho­wania do­pasuj słownictwo
By nie wyszło szydło z wor­ka, iż ubo­ga twa mowa
Zo­bacz dookoła ilu próbo­wało, im nie wyszło
Po­zoro­wali książąt, dziś mogą pod ziemię się schować

Nie pij, po­każ klasę, choćby dla [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 12 listopada 2011, 12:14

Wesoła Szkoła

trzy kar­tki zastępstw na tab­li­cy ogłoszeń
wiszą,
na lek­cjach uczniowie nie wiedzą co 
piszą,
większy bi­je słab­sze­go, bo ma większe o so­bie mniema­nie od niego,
głupich z mądry­mi w kla­sach mie­szają, bo śred­nią ocen wtedy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 20 kwietnia 2010, 10:00

Dzieciństwo

Dzieciństwo
Bez­tros­kiego cza­su kupa.
Na trze­paku zabawy,
Nad­mucha­ne żaby.
Piłki ko­panie, w kla­sy granie,
Na gu­mie skakanie.
Jabłek zry­wanie,
Przed sąsiadem uciekanie.
W wojnę zabawy
Błogo czas zmarnowany.
Ob­darte ko­lano, guz na czole,
Wy­bity pa­lec, śliw­ka w oczodole.

Szko­da, że to już minęło.
W wspom­nieniach je­dynie powraca,
Ten czas niezapomniany. 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 3 września 2011, 10:16

Mój Śmiech Ostatniego

Pos­ta­wa god­na ka­ry, gor­sza od Wi­kare­go geja
Si­we włosy i do­syć pod­sy­cona samoocena
Trans, met­ro, ho­mo i tak eja­kula­cyj­ny drenaż
Te­raz mo­da na ku­rew­stwo, człowie­czeństwa już nikt nie ma

Z łopa­tami, sa­mi cha­mami się urodzi­li, czyli
Robotnicy, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 19 fiszek • 6 listopada 2011, 19:12

Kubek wina pod stołem

Księżyc dziś ta­ki dziwny-

Ty­siąc dziewięćset
sześćdziesiąt sześć
lat te­mu od­szedł Jezus
bez wa­lizek, wo­dy mineralnej
w cias­nym przedziale
wa­gonu dla palących dru­giej klasy
(w po­ciągu osobowym)

du­siło się je­go serce

Tłok na korytarzu
uniemożli­wił wyjście
ktoś pro­pono­wał mu miejsce
w pier­wszej klasie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 27 października 2010, 15:02

Dziad

Wsta­jesz ra­no, pier­wszą myślą by­le szyb­ko coś do picia
Męczy, mdli, drze na wy­mioty ciągle
Wma­wiasz so­bie znów, iż nie pi­jesz od dzisiaj
Dziad z klasą ta­ki jak Ty wie co to jest konkret

Nie wyglądamy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 12 lutego 2012, 09:32

Musztardowa ballada o zaradnej krawcowej do zaśpiewania na przepity głos

Jes­tem krawcową
chodzącą do pra­cy
z pod­niesioną głową

Od trzydzies­tu lat szyję
kreac­je dla bo­gatych pań
a one płacą dobrze
i mówią - masz pa­ni dar

za hoj­ność ich serc
ku­puję dzieciom dziura­wy ser
znacznie odżyłam
od kiedy psychicznie cho­rego męża
się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 16 grudnia 2011, 07:53

Granice

Głuchy , ciem­ny korytarz,
Oczy , pod­puchnięte żalem,
Do­tykam zim­nej ściany,
Mówi szeptem.
Słyszal­nym dla tych co pragną,
Wy­ciągnąć rękę.

Zna­jome budynki,
Widziane przez mgłę,
Osied­le wspom­nień , ludzi ,
Poszli dalej,
Zos­ta­wiając po sobie,
Pus­te miej­sca w klasach.

In­ne życie,
Niedo­kończo­ne his­to­rie , czas,
Omi­ja mi­mo prośby,
Wchodzę w in­ny świat , przekraczam,
Rozsądku i zwy­cięstwa , granice,
włas­nych możliwości. 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 12 października 2012, 18:46

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8

Wszystkie
Filtruj wyniki