Wyszukiwarka: jestem

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: jes­tem — zgromadziliśmy 5159 tekstów.

czas się dla nas zatrzymał

a ja jes­tem szczęśliwsza
o to jed­no two­je spoj­rze­nie serca
bo kiedy nie pat­rzyłam na ciebie
ty chwy­ciłeś mo­je dłonie

uwiel­biam, kiedy miłością
pieścisz mo­je oczy 

wiersz
zebrał 204 fiszki • 7 lipca 2013, 21:38

A...

ocieram się o skrzy­deł
Twoich błękit
bez­cienistą ziele­nią wiary

jes­tem, nie jestem
cze­kam i nie czekam

a Ty zbierasz mo­je życie
wciąż od no­wa z ziemi
ręką Bo­ga unosisz
dzieląc swo­je niebo na pół

cier­pli­wie przenikasz
kiedy w siebie wracam
z objęć zim­ne­go piękna

małe słońca rodzisz
nocą ciemną dla mnie

a ja be­zimien­na
Two­je imię rzeźbię
pier­wszą samogłoską
w sercu... 

wiersz
zebrał 148 fiszek • 3 stycznia 2013, 23:29

gdy...

jes­tem Aniołem
i na­wet jeśli nie wierzysz
we mnie człowieku
pa­miętaj,
że czuwam

i gdy
zapłaczesz pod moimi
skrzydłami

będę... 

wiersz
zebrał 123 fiszki • 12 stycznia 2013, 23:49

przekornie

od­dzielam się od 
ciebie życie niesłodkie

prze­kor­ne w nadmiarze
tęskno­ty za pięknem

da­rujesz, zabierasz
wska­zujesz i cofasz

siły mi brak...

nie...

od­wiąza­ny od przeszłości
wybaczeniem
jes­tem wolny... 

wiersz
zebrał 101 fiszek • 29 listopada 2012, 11:39

Facet

Nie zaw­sze kwiaty dałem
Nie zaw­sze o imieni­nach pamiętałem
Nie zaw­sze ciepłem płynąłem
Nie zaw­sze ...
Bo po­mogłem in­nej kobiecie
Bo spoj­rzałem się za inną
Bo mam wiele koleżanek
Bo...
Jes­tem facetem
Jes­tem nienor­malny ?
Jes­tem jak in­ni ?
Jestem...
Kucharzem
Ojcem
Kochankiem
Sprzątaczką
Murarzem
...
Jes­tem fa­cetem z krwi i kości
A w tej całej swej nienormalności
Nie wstydzę się miłości 

wiersz
zebrał 92 fiszki • 2 lipca 2013, 00:00

Piętno dzieciństwa -
ciągłe udowadnianie
że jes­tem coś wart.
.......................................................................................................

Rodzi­com, którzy jeszcze nie zdają so­bie spra­wy z te­go jak wielką krzywdę ( na­wet na całe życie ) ro­bią swoim dzieciom pijąc. 

haiku
zebrał 87 fiszek • 23 stycznia 2013, 12:05

tak

nie możesz mnie już
bardziej
jak wte­dy, gdy
pier­wszą myślą
rosłam w Tobie
a te­raz os­ta­nim zdaniem
wchłaniasz całą
stworzoną z po­wie­rzchni uczuć


us­pra­wied­li­wiasz we mnie no­we życie
os­ta­tecznej doskonałości
tuląc w blas­ku łagod­ne­go Boga

wolą Twoich dłoni

jestem... 

wiersz
zebrał 86 fiszek • 10 września 2012, 19:55

Mógłbym...

Mógłbym przekłuć so­bie uszy
i założyć kolczyki
po­kazać ja­ki jes­tem trendy…
mógłbym na­wet wdziać sukienkę
i uma­lować usta
udo­wod­nić, że już zszedłem
z drzewa…
mógłbym… tyl­ko po co ?
wolę iść swoją drogą
jes­tem prze­cież mężczyzną
i po­zos­tanę sobą… 

wiersz
zebrał 77 fiszek • 13 maja 2014, 17:45

Nieznajomy

po to so­bie wyszar­pałem skrzydła
by były twoim szelestem

więc ludziom pat­rz w oczy
tak jak spogląda się w duszę

bo kiedyś we mnie wpatrzona
może uj­rzysz ko­goś więcej niż tego

kim jestem 

wiersz
zebrał 73 fiszki • 13 października 2015, 13:20

"Moja spowiedź "

Nie jes­tem Aniołem...
bliżej mi do bram piekła
pop­rzez te grzechy
mo­je i nie moje

Nie jes­tem wiat­rem
który szu­mi w polach
unosząc się po­nad każdym
słowem...bez echa

I ciszą nie jes­tem kiedy
ból dru­giego o pomoc
mnie woła...
wte­dy hu­ragan emocje
różne niesie

Więc wy­bacz mi Panie
że za­miast wal­czyć o siebie
pat­rzę dalej...
po­za ho­ryzont włas­ne­go nieba

widzę wte­dy cier­pienie i łzy
dru­giego człowieka
a wówczas...

sa­ma na chwilę grzechem
się staję...
bo nie pot­ra­fię powiedzieć

Radź so­bie sam...
Amen.


Julka.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 71 fiszek • 2 października 2012, 00:02
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 08:28shulag sko­men­to­wał tek­st Każda dro­ga jest częścią [...]

dzisiaj, 08:19shulag sko­men­to­wał tek­st Nadmiar słodyczy od­po­wied­nio przyp­ra­wiony [...]

dzisiaj, 08:19Akerin sko­men­to­wał tek­st Kobiety nie na­leży ro­zumieć, [...]

dzisiaj, 08:14shulag sko­men­to­wał tek­st Tylko naiw­ni, wierzą z [...]

dzisiaj, 08:13shulag sko­men­to­wał tek­st Czasami mo­ment kiedy wiesz, [...]

dzisiaj, 08:10shulag sko­men­to­wał tek­st - Po ja­kim cza­sie [...]

dzisiaj, 08:03Irracja sko­men­to­wał tek­st Nieraz z miłości rodzi [...]

dzisiaj, 08:00Irracja sko­men­to­wał tek­st Prawdziwą blon­dynkę roz­poznasz po [...]

dzisiaj, 07:59Irracja sko­men­to­wał tek­st Nadmiar słodyczy od­po­wied­nio przyp­ra­wiony [...]

dzisiaj, 07:57Irracja sko­men­to­wał tek­st talent nie pot­rze­buje obrony https://www.youtube.com/watch?v=34vvp7SLlTc