Wyszukiwarka: jestem sobą

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: jes­tem sobą — zgromadziliśmy 238 tekstów.

i...

wy­rywam kil­ka prawd
życiu na bieżąco

idę z deszczem
cudze­go uśmiechu

cza­sem łez parę
słońcu złapię

małe i wiel­kie kształty
dni niosę pewnie

zgi­nam kark
w pokłonie za oddech
ry­zykiem nocy

ści­gam myśli, łamiąc słowa

ale jestem...

i... będę sobą 

wiersz
zebrał 97 fiszek • 1 grudnia 2012, 23:08

Tylko sobą

In­ne mam imię
i gład­sze dłonie
dłuższe włosy
i nie ta­kie
oczy

Pew­nie nie na tym
bo­ku zasypiam
z głową pełną
włas­nych
marzeń

I jeszcze mam
ta­kie słowa
które są
bardzo
moje

Oto jestem...

In­na nie będę
I tyl­ko sobą
być

mogę 

wiersz
zebrał 54 fiszki • 3 kwietnia 2013, 13:37

Muzyczna rozmowa...

Dzi­siaj spróbuj­my nie używać żad­nych słów
po­roz­ma­wiaj­my ze sobą ma­giczny­mi nutkami
niech mu­zyka wpra­wi nasze dusze w ruch
i uniesie wy­soko nad wszys­tki­mi problemami…

Zag­rasz mi na piani­nie rap­so­dię o wie­cznej miłości
tę, która za­pisała się w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 49 fiszek • 15 kwietnia 2012, 11:11

Jestem

tak ciepło w moim do­mu
dni, z każdą chwilą - tobą pełniejsze
bez wątpienia
- do twarzy mi w tej miłości

a ja lu­bię być
tak przy­tul­nie skomplikowana…

dla­tego czas
przek­roczyć próg zawstydzenia
czer­wień ust z sobą połączyć
na­sycić spoj­rze­nia - parami

w przed­po­koju moich dłoni
jestem…

- twoją ko­bietą do kochania
 

wiersz
zebrał 45 fiszek • 10 kwietnia 2012, 22:48

Jeszcze raz

Chciałabym kiedyś poczuć ten bos­ki
smak miłości
Za­kochać się jeszcze raz...
Tyl­ko wte­dy tak pięknie do­tyka się gwiazd
stąpa po błękit­nym niebie i tańczy się
na słońca promieniach
a słowa piękniej­sze od śpiewu skowronka,
wy­pełniają serce.
Po [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 40 fiszek • 6 czerwca 2011, 00:11

senne marzenia

Wi­taj piękna jak pro­myk wschodzące­go słońca zaklęty w krop­li po­ran­nej ro­sy.Wi­taj bo­gini krainy mych snów.
Niedos­trze­gal­nie i szyb­ko jak tchnienie...
Mi­ja wieczność.
Sto­je na dachu świata i słucham,niczym nie wzmąco­na noc śpiewa pieśń ciszy.
Mo­je serce [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 36 fiszek • 7 marca 2013, 19:02

***

Jes­tem jak ta... kartka
za­pisa­na z jed­nej strony
z w pół zda­nia ur­waną historią
i kil­ko­ma błęda­mi nie do usunięcia

Leżę przed tobą w oczekiwaniu
na bra­kujące słowa...

Wy­pisz je na mnie... sobą...

Do­pisz przer­waną opo­wieść
tak... by miała swo­je zakończenie

Naj­le­piej to... szczęśliwe... 

wiersz
zebrał 35 fiszek • 28 października 2012, 23:45

* * *

Ma­giczne jest miej­sce w mym sercu
Miej­sce, w którym mie­szkasz ty.
Nie umiem cie stamtąd wyrzucić
Choć mącisz mi no­ce i dni.

Mi­jają mnie twarze bez imion
Znacze­nia nie ma żad­na z nich.
Po­między set­ka­mi przechodniów
Ja widzę- spacerujesz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 33 fiszki • 13 stycznia 2011, 11:09

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Wszystkie
Filtruj wyniki