Wyszukiwarka: jesteś

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: jes­teś — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

* * *

Piekło życia się właśnie otwiera
Roz­pościera swe ramiona...
Otu­la ludzi grzesznych
Trwa z ni­mi do końca...
- Nie bój się
Ono ja­ko je­dyne nie opuści Cię
Ciepłe płomienie mi­tyczną ciem­ność odsłonią
Anioły w czer­ni - No­wymi przy­jaciółmi zostaną
Wyłania się ob­raz zza wrót zamkniętych
Nie żałuj; Trwaj w błogiej niewiedzy
Stworzysz swój włas­ny raj, tu na dole
Król Grzechu przyj­dzie z pomocą
Nie wstydź się win, nie wstydź się czarów
Ma­gia piekła oświet­li czar­nym płomieniem
Nie jes­teś sam... 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 29 kwietnia 2011, 15:54

Irracjonalnie.

Stoisz za mną jak cień.
Pat­rzysz moimi oczy­ma,
od­dychasz po­wiet­rzem mi należnym.
Ser­ce swe kładziesz na mym bucie.
Bak­te­ria, ciało ob­ce, ata­kujący okrutnik
to klucz do zam­kniętej we mnie bomby.
Uderza dziwacznie,
na raz, osiem, siedemnaście,
niczym dzwon Zyg­munta dźwięczący oka­zyj­nie tylko,
które­mu ser­ce pękło ra­zy trzy.
Uwol­nij ze mnie demona,
uwol­nij anioła, a od­dam wszystko.
Wy­pełnij duszę, wys­saj powietrze,
ogar­nij umysł, zacza­ruj serce,
a wtedy...
Tak bar­dzo to ir­racjo­nal­ne, że aż trud­no mi uwie­rzyć, że jesteś. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 22 maja 2010, 21:29

*****

Gdy jes­teś przy mnie-cała drżę jes­tem wiatrem
Kwiatem pol­nym po środ­ku chodnika
Gwiazdą świecącą na niebie
Po pros­tu-naj­szczęśliw­szą z ludzi
Lecz gdy odchodzisz
Zni­kasz gdzieś w przestrzeni
Jes­tem sa­ma-jak krop­la deszczu na pustyni
Tracąc resztki sił-usycham jak kwiat bez wody
Jak gwiaz­da bez nieba
Od­chodzę w głąb swo­jej duszy
Rodzę się na no­wo gdy wracasz
I czu­le mnie witasz... 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 18 maja 2011, 19:07

Jeśli

Jeśli Cię szu­kam,
gdzie jes­teś ?
Jeśli Cię wołam,
od­po­wiedz słowem.
Jeśli udaję, że jest dob­rze
pomóż mi w tym ka­bare­cie.
Jeśli płaczę stru­mieniem łez,
bądź moją za­porą smutku.
Jeśli krzyczę,
ucisz mnie ustami.
Jeśli nie umiem kochać,
zos­tańmy na wieczór sami. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 21 kwietnia 2011, 00:28

Ja czyli Człowiek z Lustra

Siedzę i roz­ma­wiam z tobą
Prze­cież słyszę jak się śmiejesz
Widzę jak po­ruszasz głową
Jes­teś tu – czy­li is­tniejesz
Masz dwie ręce(ser­ce), oczy
Masz ten wzrok co mają ludzie
Choćbym coś teraz
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 29 października 2010, 23:28

Lędzwia

Spa­ceru­jesz po mnie wzrokiem
Masz ta­kie głod­ne oczy
Znam to spojrzenie
Jest jak powrót do do­mu w deszczo­wy dzień

Trze­pot moich rzęs ogłusza Two­je wargi
Czuję Twój do­tyk na swoich lędźwiach
Masz ta­kie zim­ne dłonie
Two­je pal­ce prze­mie­rzają daw­no prze­tar­te szlaki

Będąc pyłem pod Twym paz­nokciem
Zwjam się w ko­kon obaw
Mo­je włosy lu­bią gdy je sma­kujesz
Wchłaniasz się w mo­je ciało jak balsam

Byłam Twoją za­gadką a Ty na­dal jes­teś moim rozwiązaniem 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 2 sierpnia 2010, 10:56

"Rozkazuję wam zadrżeć!"

Jes­teś kimś innym
w mo­jej głowie
tworzę scenariusz
od­by­tego już spotkania

Jes­teś kimś innym
pat­rzysz tak całkiem
niecodziennie
nie spytam
nie dziś

Jes­teś kimś innym
masz oczy, nos
i us­ta przemawiające
głosem twardym
męskim

Kimś in­nym, gdzie indziej
be­ze mnie
jak te słowa drżą
Cicho- sza!
drżyj­cie, drżyj­cie delikatnie

ktoś in­ny was ukoi
ugłaszcze
scałuje
kiedyś
na pewno 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 23 listopada 2010, 19:32

Powiedziałbym..

Po­wie­działbym, że nie mogę bez Ciebie żyć, ale i tak wiem, ze uz­nasz to za kłamstwo.
Po­wie­działbym, że chwi­la bez Two­jego głosu jest jak nies­kończo­na wie­czność, ale i tak wiem, że nig­dy nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 7 czerwca 2010, 21:47

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki