Wyszukiwarka: dziękuje

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dzięku­je — zgromadziliśmy 381 tekstów.

nie ja

ku­sisz
mnie jabłkiem
jak świeżą
cyt­rynę wyciskasz

ja grzeszę
niep­rze­kup­nym spojrzeniem

jedną drugą pra­wego profilu
od­wra­cam rzeczywistość
Two­jej twarzy

przychodzę światem
ziemią odchodzę

nie znaj­dziesz moich oczu
stojąc na dwóch końcach tęczy

bo cza­sem, żeby wejść na szczyt
trze­ba zdo­być niebo

a Ty, sa­mot­ny wśród drzew...


...dla MG...dziękuję... 

wiersz
zebrał 110 fiszek • 3 października 2012, 18:55

Dziękuję Ci

gdy­byś o mnie zapomniał
i samą zostawił
gdy­byś na dno piekła zrzucił

dłonie pętlą cza­su
związał
nic ci nie powiem

mnie grzeszną
gładzisz po głowie

ra­miona obo­lałe prostujesz
choć two­je dłonie
krwią płyną
moim uczynkiem

nie mów nic

kiedy ser­ce tak moc­no
bi­je, czy wiesz
za co dziękuję Ci
mój Boże 

wiersz
zebrał 88 fiszek • 27 września 2012, 19:18

Talizman z łez

Pośród leśnych wrzosów
kiedyś...
gu­biłam swo­je łzy
a ty zbierałeś je o poranku
pomiędzy
sreb­rny­mi krop­la­mi rosy
jak ta­liz­man.... na szczęście
każdą z nich zamykałeś
w swo­jej dłoni

I marzeń tak wiele obudziłeś
kiedy sercom
nie po drodze...było
mo­je sny zry­wałeś z obłoków
za­nim dot­knęłam ziemi
myślą
jak jed­wab delikatną

Nie pot­ra­fię śpiewać jak ptaki
i jak ten płatek śniegu
niesiona wiat­rem
wi­rować zwiewnie
po­nad słowami
ale...
dziękuję ci kocha­ny za wszystko

bo w to­bie na nowo
odnalazłam...
siebie.


Julka.


de­dyko­wane P. 

wiersz
zebrał 81 fiszek • 30 grudnia 2012, 20:20

Szeptem mnie czytasz

Cza­sami by­wam...światłem
które nieśmiałym spojrzeniem
bu­zi do życia czyjeś
pogubione...
jestem

ale by­wam też
pochmur­nym niebem
bez...
kon­ste­lac­ji najpiękniejszych
gwiazd

kiedy nikt już nie rozumie

że miłość to
niewy­mier­ny świat

ból w moim sercu
tak pięknie dziś ciszą...
rozumiesz
i czy­tasz mnie
bez zbędnych słów

dla­tego dziękuję

że na­wet szeptem
na od­ległość czasu
tak cier­pli­wie przy mnie
trwasz...


Julka. 

wiersz
zebrał 81 fiszek • 4 listopada 2012, 23:13

Trzy po...trzy

Już wiesz kocha­ny
że...
zakręco­na jes­tem
jak te dziew­częce war­kocze
które tańczą wiosną
z mo­tyla­mi na wietrze

że burza hu­ragan i sztorm
cza­sami tylko...
tęcza na niebie
nieuśpione emocje
we mnie drżą
więc
plotę czasami
trzy po trzy...te zdania
które nie war­te są nawet
grosze

a ty ko­lej­ny raz
wy­baczasz mi 
jak­byś był...najpiękniejszym

Aniołem

Dziękuję....


Julka.


dla P ;) 

wiersz
zebrał 77 fiszek • 22 października 2012, 19:53

Człowiek ?

Cóż ci po chwale
i ok­laskach nie­szczerze oddanych
cóż po błys­ku fleszy
kiedy oczu zam­knąć nocą nie możesz
cóż po słowach w pus­tce ser­ca rzuconych
sko­ro żeb­rzesz o każde dziękuję
cóż po da­rach wypłakanych
gdy idąc chod­ni­kiem oglądasz
się z lękiem gu­biąc siebie
cóż po ra­dości na scenie
kiedy su­mienie w czte­rech ścianach
gorzknieje

kim jes­teś z roz­puszczo­nym
włosem na wietrze

sko­ro człowiek wi­si na krzyżu 

wiersz
zebrał 75 fiszek • 15 września 2012, 20:29

" Tobie Synku ukochany"

Tak szyb­ko minął ko­lej­ny rok
a ja na­dal pat­rzę na Ciebie
przez te mo­je...różowe okulary
z tą samą miłością
bezgraniczną
niewinną...
roześmianą

i tak trud­no uwie­rzyć dziś
że...do­rosłym jes­teś już
Mężczyzną

Kocham Cię Sy­nusiu mój
naj­piękniej­szy najcudniejszy...
najwspanialszy

dziękuję Ci za Twoją troskę
za każdy gest
za te ko­lan­ka i te bu­ziaki nasze
dziękuję
za wszys­tko to co jest 

bo o ta­kiej miłości
nie jed­na Ma­ma ...pew­nie
marzy.


Julka.


De­dyko­wane mo­jemu Os­ka­rowi w przed­dzień urodzin...:)
Wszys­tkiego co naj­piękniej­sze...Sy­nusiu :))

Odtwórz 

wiersz
zebrał 59 fiszek • 5 października 2012, 00:15

Tyś mój Boże

Tyś mój Boże dał mi serce,
bym wszys­tkich wokół kochała.

Dałeś mi uszy, dałeś mi ręce,
bym ich słuchała i pomagała.

Mam oku­lary, lecz widzę wy­raźnie
jak bar­dzo Ty Boże nas kochasz.

Zaw­sze po­cie­szasz, gdy jes­tem smutna.
Pod­no­sisz zaw­sze, gdy konam.

Gdy­byś Ty Je­zu nie żył na Ziemi,
tak niewielu by w Ciebie wierzyło.

Dzięku­je że byłeś, dzięku­je że jesteś,
że kochasz jak­byś nig­dy przez nas nie zginął. 

wiersz
zebrał 59 fiszek • 19 stycznia 2013, 19:19

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Wszystkie
Filtruj wyniki