Wyszukiwarka: dziękuje że jesteś

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dzięku­je że jes­teś — zgromadziliśmy 89 tekstów.

Człowiek ?

Cóż ci po chwale
i ok­laskach nie­szczerze oddanych
cóż po błys­ku fleszy
kiedy oczu zam­knąć nocą nie możesz
cóż po słowach w pus­tce ser­ca rzuconych
sko­ro żeb­rzesz o każde dziękuję
cóż po da­rach wypłakanych
gdy idąc chod­ni­kiem oglądasz
się z lękiem gu­biąc siebie
cóż po ra­dości na scenie
kiedy su­mienie w czte­rech ścianach
gorzknieje

kim jes­teś z roz­puszczo­nym
włosem na wietrze

sko­ro człowiek wi­si na krzyżu 

wiersz
zebrał 75 fiszek • 15 września 2012, 20:29

" Tobie Synku ukochany"

Tak szyb­ko minął ko­lej­ny rok
a ja na­dal pat­rzę na Ciebie
przez te mo­je...różowe okulary
z tą samą miłością
bezgraniczną
niewinną...
roześmianą

i tak trud­no uwie­rzyć dziś
że...do­rosłym jes­teś już
Mężczyzną

Kocham Cię Sy­nusiu mój
naj­piękniej­szy najcudniejszy...
najwspanialszy

dziękuję Ci za Twoją troskę
za każdy gest
za te ko­lan­ka i te bu­ziaki nasze
dziękuję
za wszys­tko to co jest 

bo o ta­kiej miłości
nie jed­na Ma­ma ...pew­nie
marzy.


Julka.


De­dyko­wane mo­jemu Os­ka­rowi w przed­dzień urodzin...:)
Wszys­tkiego co naj­piękniej­sze...Sy­nusiu :))

Odtwórz 

wiersz
zebrał 59 fiszek • 5 października 2012, 00:15

Tyś mój Boże

Tyś mój Boże dał mi serce,
bym wszys­tkich wokół kochała.

Dałeś mi uszy, dałeś mi ręce,
bym ich słuchała i pomagała.

Mam oku­lary, lecz widzę wy­raźnie
jak bar­dzo Ty Boże nas kochasz.

Zaw­sze po­cie­szasz, gdy jes­tem smutna.
Pod­no­sisz zaw­sze, gdy konam.

Gdy­byś Ty Je­zu nie żył na Ziemi,
tak niewielu by w Ciebie wierzyło.

Dzięku­je że byłeś, dzięku­je że jesteś,
że kochasz jak­byś nig­dy przez nas nie zginął. 

wiersz
zebrał 59 fiszek • 19 stycznia 2013, 19:19

* * *

Cza­sem myślę,
że jes­teś doj­rzal­sza niż ja

Twój po­liczek wtulony
w ciepło mych dłoni

cza­sem małe łzy
budzą mój smutek

kiedy się śmiejesz
nasz dom żyje...
i kwiaty kwitną na mrozie

dla Ciebie po­konam lęk
i wszel­kie trud­ności świata
Krzyż Twój udźwigam

ale czasem...
za­mieram, gdy pytasz
" ta­tusiu, kiedy Bóg da mi Mamę "

______________

Dla Julci.

Do na­pisa­nia wier­sza namówiła mnie imien­niczka mo­jej córci, Jul­ka 10, dziękuję pięknie..;) 

wiersz
zebrał 58 fiszek • 12 lutego 2012, 16:49

Zaginiony ja

Od­na­leźć znów siebie
Poczuć smak szcze­rego uśmiechu
Ogarnąć umysł na nowo
W świet­le słońca znów kąpać się

Ser­cem ot­worzyć oczy
Duszą przy­garnąć Cię
Uczu­ciem jeszcze gorętszym
Ob­darzyć ciało Twe

Dziękuję,że jesteś
Bo pragnę kochać Cię
Z każdym dniem niewdzięcznym
Moc­niej otu­lić ser­ce Twe

Choć [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 57 fiszek • 7 marca 2013, 00:01

...

Jes­teś mym me­lodyj­nym natchnieniem…
Me­go ser­ca drżeniem…
Har­mo­nicznym wspomnieniem…
Bezdźwięcznym bólu ukojeniem…
Tak­townym marzeń spełnieniem…

Jes­teś mym szu­miącym powietrzem…
Na sze­leszczącym wietrze…
Jes­teś mą wib­rującą miłością…
In­dy­widualną radością…

Od­wdzięczasz się z hojnością…
Otu­lasz opiekuńczością…
Swą różnorodnością…

Słucham Cię z lekkością...
I podzi­wu zazdrością…

Dziękuję Ci… [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 53 fiszki • 23 marca 2011, 22:32

Dziękuję...

Nie wy­tykałaś moich wad na­wet przez chwilę
choć wie­działaś, że mam ich tak wiele…
po­kochałaś mnie ta­kiego, ja­kim byłem
moją skrom­ność, nieśmiałość i oczu zieleń…

W miej­scu, gdzie stała kiedyś sta­ra kuźnia
znaczy­liśmy ścieżki swoimi krokami…
snując marzenia [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 41 fiszek • 4 lipca 2011, 11:41

" Inny świat "

Dziękuję ci mój "miły ", że...jesteś,
ta­ki cud­ny wspa­niały, ta­ki mądry,
szyb­szy niż...Bill w westernie,
że już na­wet ku­le i wiatr za tobą
nie podążą.

Dziękuję lo­sowi, że ciebie mam,
mogę pi­sać nie tyl­ko wiersze,
mogę...
wy­rażać swo­je marzenia
poznawać [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 38 fiszek • 29 września 2011, 17:30

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wszystkie
Filtruj wyniki