Wyszukiwarka: dom rodzinny

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dom rodzin­ny — zgromadziliśmy 590 tekstów.

boski mój dom

o nic nie muszę Cię prosić
wdzięczna
za wszys­tko co mam

a na­wet cier­pienia niedosyt
kiedy ofiaru­jesz
pragnę Ci bar­dziej zaufać

a może wte­dy w sobie
bar­dziej czuję Two­je rany
poczer­niałych sumień

nie, nie zdejmę Krzyża
z ra­mion przeznaczenia

i nie wyrwę ka­mieni z ludzkich rąk
i kwiatów nie rzucę w obłudzie
pod sto­py Twoje

o nic nie muszę Cię prosić
wystarczy
że mie­szkasz we mnie
Boże

a ja w To­bie
mam swój dom

bezpieczny 

wiersz
zebrał 152 fiszki • 7 marca 2013, 19:50

Moje skrzydła Tobie

Zry­wam z Ciebie tęsknoty
skrzydłami
prze­pas­tnych nadziei

niebu za­taczam kręgi
moich umierań
i wskrzeszeń

dro­gi wciąż nieprzebyte
kładą się lekką równiną

szep­ty za­mieniam w zapach
kocham, zatracam
żyję

nie ja, nie Ty, nie my

miłość bu­duje
nam dom

i Twój uśmiech
opar­ty o mo­je ser­ce drży 

wiersz
zebrał 143 fiszki • 30 grudnia 2012, 15:20

Szczęśli­wy ten dom
gdzie ja­da się przy świecach
mi­mo, że jest prąd… 

haiku
zebrał 124 fiszki • 5 stycznia 2014, 10:15

Okruchy życia...

Na początku była wiel­ka miłość
nieśmiałe spojrzenia
i przy­sięgi składa­ne w obecności
świec, gwiazd i księżyców…
gdy emoc­je opadły
już nie było tak cudownie
ważniej­sze od uczuć
sta­wały się pieniądze i rzeczy
co­raz częściej
gdzieś między wierszami
można było wyczy­tać wyznanie
że nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 104 fiszki • 6 czerwca 2014, 08:45

Opuszczo­ny dom -
na za­kurzo­nej Biblii
niczyj różaniec. 

haiku
zebrał 90 fiszek • 8 października 2012, 06:27

bądź z nimi bądź

złoty
promyczku
dot­knij policzków

gest
spraw radość
po­wal ból

ukłon w podzięce

przy­tul ich
roz­gość jak u siebie
siądź

pachnie niebem
miłością
i chlebem

na cały dom


Krys­ty­na Sz. 01.02.2014r.

Dedykowany 

wiersz
zebrał 74 fiszki • 9 lutego 2014, 00:02

Pro publico bono!

Od lat dwie par­tie rządzą na­mi nieustannie,
od­mie­rzam se­kun­dy nim naród nasz padnie.
Po­pisy tych "wiel­kich" wciągnęły kraj w bagno,
widzę dług pub­liczny, który prze­bija dno.

Słychać ciszę, gdy oj­czyznę okradają.
Kne­bel na us­tach, gdy ak­ty­wa sprzedają.
Czy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 70 fiszek • 24 marca 2014, 20:05

Okruchy życia...

Cza­sami nie da się
z kimś żyć
gdy egoizm i uzależnienia
wy­dają mu się
czymś ważniej­szym
niż by­cie razem...
cza­sami je­dynym wyjściem
jest przer­wać zła krąg
ra­tować co się da
uciec da­leko na dru­gi brzeg
by od­bu­dować w spokoju
życia sens…
i spróbo­wać stworzyć dzieciom
no­wy dom
i chro­nić ich z całych sił od zła…
tak cza­sami po­win­no być
lecz...
nie zaw­sze jest uciec gdzie
i nie zaw­sze uciec się da… 

wiersz
zebrał 67 fiszek • 29 października 2012, 00:09

* * *

Jak wiatr przemykam
cicho pod ok­na­mi życia
uważnie
by nie zdep­tać szans
od skąpe­go lo­su
cza­sem wchodzę
do po­koju zwa­nego miłością
bez klucza, gdy drzwi otwarte
cza­sem milczę
by nie spłoszyć ptaków
nadziei co wiją
swe gniaz­da na ganku
a czasem..
tak po pros­tu jestem
roz­pa­lam ogień na kominku
i dom zamykam
by szczęście
zna­lazło w nim swe miejsce..

ciii..
burza za ok­nem trzas­ka
okiennicą.. 

wiersz
zebrał 62 fiszki • 15 lipca 2011, 14:53

* * *

Cza­sem myślę,
że jes­teś doj­rzal­sza niż ja

Twój po­liczek wtulony
w ciepło mych dłoni

cza­sem małe łzy
budzą mój smutek

kiedy się śmiejesz
nasz dom żyje...
i kwiaty kwitną na mrozie

dla Ciebie po­konam lęk
i wszel­kie trud­ności świata
Krzyż Twój udźwigam

ale czasem...
za­mieram, gdy pytasz
" ta­tusiu, kiedy Bóg da mi Mamę "

______________

Dla Julci.

Do na­pisa­nia wier­sza namówiła mnie imien­niczka mo­jej córci, Jul­ka 10, dziękuję pięknie..;) 

wiersz
zebrał 58 fiszek • 12 lutego 2012, 16:49
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 06:19karykaturalna sko­men­to­wał tek­st Groteska jest wte­dy, gdy w [...]

dzisiaj, 05:57karykaturalna sko­men­to­wał tek­st Strach z miłością nie [...]

dzisiaj, 05:56karykaturalna sko­men­to­wał tek­st $%^&$#

dzisiaj, 05:02one drop for all sko­men­to­wał tek­st Czasami dob­rze jest się [...]

dzisiaj, 01:27Cris sko­men­to­wał tek­st Fanatyzm re­ligij­ny pro­wadzi do [...]

dzisiaj, 01:22scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 01:22scorpion sko­men­to­wał tek­st Czasami dob­rze jest się [...]

dzisiaj, 01:22Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Fanatyzm re­ligij­ny pro­wadzi do [...]

dzisiaj, 01:20Cris sko­men­to­wał tek­st Strach z miłością nie [...]