Wyszukiwarka: dobre wychowanie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dob­re wycho­wanie — zgromadziliśmy 663 teksty.

* * *

Każdym słowem sta­rasz się
Usilnie
Przer­wać nić porozumienia
Jes­teś prze­kona­ny, że to dobre

Z każdym słowem co­raz bardziej
Od­wra­casz ode mnie twarz

A życie to tyl­ko krótka chwila
Tracę dziś
Jes­tem gdzieś we wspomnieniach
Zu­pełnie zagubiona

Mówisz ostrożnie
Źle się stało
I milczysz
Kluczysz w moich łzach
A ja tonę…

Czekam
Wciąż cze­kam na lep­szy czas
W końcu na­dej­dzie
Odtwórz  

wiersz
zebrał 82 fiszki • 10 maja 2013, 16:47

Okruchy życia...

Swój błękit
wi­duję tyl­ko w kałużach
bo zbyt ciężką mam głowę
by ją unieść
i spoj­rzeć w niebo…
tak trud­ne by­wa życie
gdy trze­ba iść pod wiatr
na kolanach
od­bi­jając się często
od os­trych krawędzi chorób
i ludzkiego niezrozumienia
mi­mo to idę pokornie
od cza­su do czasu
zat­rzy­mują mnie tylko
bezzębni żebracy
błagający o strawę
wysłuchanie
i dob­re słowo…
a gdy zab­raknie mi już sił
upadnę gdzieś na ro­gu ulicy
i będę wolny
jak ptak
do­piero wtedy
uniosę głowę
i za­pytam Pa­na
czy zasłużyłem życiem
na swój prawdziwy
błękit... 

wiersz
zebrał 81 fiszek • 25 stycznia 2013, 09:17

patrząc sercem widzę więcej

jest ta­ka moc
miłość
łączy na dob­re

co złe precz

zawierzyłam
już nie liczę dni
ważne dziś

śnimy
ta­kie same

spełniły


Krys­ty­na Sz. 01.10.2015r. 

wiersz
zebrał 64 fiszki • 2 października 2015, 00:15

***

Vast - Ha­ving part of You
Odtwórz

a gdy­by znów oddzielać
- choćby na­wet słowem - 
światło od ciemności
jak Bóg widzieć
co było dobre

i gdy­by tak wyr­wać skrzydła
chwi­lom które nas poniosły
jak naj­da­lej od siebie -
w niepamięć

kamieni [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 64 fiszki • 9 maja 2015, 20:16

Ku słońcu

Zaw­sze z uśmiechem
spoglądasz w stronę nieba
wy­pat­rując słońca…

i mi­mo, że los cię nie oszczędzał
sta­rasz się wierzyć
że is­tnieją dob­re serca...

szu­kasz w ludziach ciepła
i da­jesz im swój uśmiech
prześliczny…

tak jak słoneczni­kowa artystka
og­rze­wasz dusze pięknem
i poezją…metafizyczną.

ulu­bionej poetce. 

wiersz
zebrał 60 fiszek • 5 grudnia 2012, 06:15

Okruchy życia...

Zbyt dużo w ludziach zła
a tak niewiele miłości
wokół tyl­ko woj­na trwa
w imię moralności…

Czyż nie le­piej usiąść razem
w kręgu połączo­nych dłoni
i posłuchać swoich marzeń
i zło pięknem poez­ji przegonić…

Cie­szyć się człowiekiem, kwiatem, motylem
dając po­moc w bie­dzie w smut­ku i w chorobie
bo war­tości życiu na­dają tyl­ko te dob­re chwile
ofiaruj więc je in­nym a ofiarują je też tobie… 

wiersz
zebrał 57 fiszek • 29 sierpnia 2012, 06:55

Być blisko...

Cza­sami trze­ba dać z siebie troszkę więcej
niż dob­re słowo…
słowo, to tyl­ko skrzydło’
które bez wiat­ru czynów
niesie w so­bie je­dynie pocieszenie…

Cza­sami trze­ba poz­być się na­wet skrzydła,
nic nie mówić…
tyl­ko upaść obok
i leżąc,
wspólnie czerń za­mieniać w zieleń… 

wiersz
zebrał 48 fiszek • 28 stycznia 2012, 08:03

Nie pytaj o nic, gdy szorstką dłonią cię dotykam...

Cza­sami nie wys­tar­czą tylko
dob­re słowa
i naręcza oko­licznościowych kwiatów
by pięknie ra­zem być…

Cza­sami nie wys­tar­czy nawet
poświęca­nie czasu
na blis­kość i pocieszanie
w pochmur­ne dni…

Cza­sami nie wys­tar­czą też
wspólne ko­lac­je
przy akom­pa­niamen­cie muzyki
i w do­tyku ciał…

Cza­sami trze­ba za­kasać rękawy
zapomnieć
o przy­jem­nościach i pięknych chwilach
i do ciężkiej pra­cy iść…

Nie py­taj mnie więc, dlacze­go czasami
nie jes­tem romantyczny
i mam ta­kie szor­stkie dłonie
gdy cię dotykam… 

wiersz
zebrał 45 fiszek • 9 marca 2012, 08:16

Jestem ciszą...

Nie mówię nic
bo cóż miałbym powiedzieć…
nie pot­ra­fię na­wet kochać
a na­wet gdy­bym miał uczucia
to i tak nie uwierzysz
bo czyż uli­ca może nau­czyć ko­goś kochać…
Dla­tego milczę
ucząc się ciebie w pokorze
jak małe dziecko
chłonę każde dob­re słowo
i czuję ra­dość jak in­te­resu­jesz się mną
py­tając jak minął dzień…
Jes­tem szczęśli­wy, gdy do­tykasz mo­jej dłoni
i poz­wa­lasz nies­po­koj­nym palcom
od­garniać swoją grzywkę…
Nie py­taj o więcej
dopóki nie nau­czysz mnie miłości... 

wiersz
zebrał 45 fiszek • 15 lutego 2012, 10:38

Dobre słowo...

Cza­sami wys­tar­czy jed­no dob­re słowo
by wzbudzić uśmiech
i po­konać smutek…

Dob­re słowo ma moc do­tyka­nia duszy
wyz­wa­la jej piękno
unosi…

Lęka­my się jed­nak wy­powiada­nia dob­rych słów
bo ich wydźwięk nie pasuje
do mu­zyki dzi­siej­szych czasów…

Oba­wiając się odrzucenia
wta­piamy się w krzyczący tłum
i jak on, go­nimy bez­na­miętnie by mieć więcej…

Umiera wrażli­wość z bra­ku dob­rych słów
umiera człowiek, poez­ja, mu­zyka dusz
zos­ta­je tyl­ko szczur… 

wiersz
zebrał 43 fiszki • 2 marca 2012, 12:08
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 21:12Naja sko­men­to­wał tek­st W słowach jes­tem ni­kim, [...]

dzisiaj, 21:04bystry.76 sko­men­to­wał tek­st W słowach jes­tem ni­kim, [...]

dzisiaj, 21:03eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W słowach jes­tem ni­kim, [...]

dzisiaj, 21:02bystry.76 sko­men­to­wał tek­st W słowach jes­tem ni­kim, [...]

dzisiaj, 21:01eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W słowach jes­tem ni­kim, [...]

dzisiaj, 21:01dark smurf sko­men­to­wał tek­st i przeg­ra­na ja­wi się [...]

dzisiaj, 21:00bystry.76 sko­men­to­wał tek­st W słowach jes­tem ni­kim, [...]

dzisiaj, 21:00Cris sko­men­to­wał tek­st Dłońmi w myślach za­mykam [...]

dzisiaj, 20:59scorpion sko­men­to­wał tek­st Prawdziwą blon­dynkę roz­poznasz po [...]

dzisiaj, 20:59eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W słowach jes­tem ni­kim, [...]