Wyszukiwarka: dobranoc

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dob­ra­noc — zgromadziliśmy 151 tekstów.

Uwielbiam w Tobie...

Odtwórz

Na­miętność słów gdy szep­czesz dobranoc...
mus­kając le­ciut­ko... szyję za uchem.
Jak zwilżasz języ­kiem pierś wyprężoną
wgniatając w dłonie... ko­lis­tym ruchem.

Gdy burząc włosy cho­wasz je w dłoniach.
Jak z błys­kiem w oczach pos­kra­miasz ciało
po­zos­ta­wiając pie­szczotę na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 63 fiszki • 14 października 2012, 19:04

Przykryta atłasem snu [...]

Przyk­ry­ta atłasem snu
księżyca cichym szeptem
od­kry­wam ko­tarę tajemnic
i... jestem...

Płomieniem w Twoich oczach
drżeniem w do­tyku ust
roz­koszą jaką poz­nasz
zam­kniętą w słowach dwóch...

Czy z ta­kich po­miętych myśli
piękny sen można wyśnić ?

...Dobranoc... 

wiersz
zebrał 52 fiszki • 28 kwietnia 2011, 00:41

Jesienne tęsknoty...

czuję Cię na­wet o krok od drzwi
w ciszy która za chwilę wykipi
gdy przek­roczysz gra­nicę spoj­rzeń
by prośbą na us­tach zadrżeć
nie dając wyt­chnienia dotykom

i poz­nasz ta­jem­ni­ce ciała niezgłębione
sma­ki tęskno­ty na­sycisz westchnieniem
gdy po­wiem kocham mok­ry­mi oczami

a na dobranoc…
za­nucisz ulu­biony ref­ren
by snom śmiałym do­pisać me­lodię

niech tęskno­ty wyb­rzmią między nami...


z szuflady* 

wiersz
zebrał 50 fiszek • 5 listopada 2012, 20:05

Dla Niej

Od­daj mi swo­je obawy
A po­każę Ci piękno
Życia we dwoje
Ra­zem w spełnieniu

Od­daj mi swo­je ciało
A wy­niosę Cię na wyżyny
To­tal­ne­go zapomnienia
Sma­ku rozkoszy

Od­daj mi swo­je usta
By całować na dzień dob­ry i dobranoc
Słuchając z nich aksamitne [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 42 fiszki • 19 września 2012, 06:06

Na pocieszenie

Na po­cie­sze­nie od­bierasz telefon.
Rzu­casz przez ra­mię zdaw­ko­we dobranoc.
Wczo­raj widziałam cię z jakąś kobietą.
Za­pach zna­jomy… To chy­ba cynamon…

Tak od nie­chce­nia do­tykasz w przelocie.
Da­jesz marze­nie, a później je kradniesz.
Miłość minęła, nieważne co potem.
Chwi­le li­tości są lep­sze, niż żadne…

Bez prze­kona­nia całujesz mnie w czoło.
Upa­dam ciężko w bag­no zapomnienia.
Chy­ba jes­teśmy zbyt starzy na młodość.
Szczęście za­wisło, nie ma pocieszenia…. 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 10 lutego 2013, 12:55

Tak na wszelki wypadek

kiedyś, spóźniona o kil­ka imion
dziś udam, że nic nie znaczysz
choć myśli jed­nym słowem wiążesz

zaścielę łóżko grzechem
tak na wszel­ki wy­padek
pod twoją nieobec­ność
po­mysły udomowię

będą jak zna­lazł, gdy wpad­niesz…

i dłonie na­pięte roz­myśla­niem
po­budzą zmysły na końcu języka
po twarzy spłyną muśnięć plejadą

i szep­tem na skro­ni położysz się…

os­tatnim kocham

na dobranoc…
 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 15 grudnia 2011, 00:02

* * *

ko­loro­wych snów
na dob­ra­noc w środ­ku dnia
duszy zamknietej
na wołanie

w oceanie myśli
wśród mętnych
półsłówek

przepięknych

liści szczerych
wywróco­nej prawdy
li­ter przebiegłych
na kar­tach odwetu

bez treści
manier
apetytu

stra­cone dziewictwo
za wcześnie dojrzały
owoc zranienia

miłości ostatniej
zbyt młodej
krwa­wiącej czynami
z bra­ku szacunku

obdartej

z do­niosłości obietnic
wyk­luczo­na nadzieja
śle­pych uliczek
jej oczu

pat­rzy ku górze
zbyt ma­leńka na niebo
 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 25 października 2011, 14:05

pożegnanie

do­tyk delikatny
cichy szept
za­mierające słowa
pomiędzy

us­ta­mi co­raz mniej gorącymi

smak cier­pkiego wina
na dobranoc

wiem
nie będzie jutra
choć jeszcze
twój słyszę oddech

za pro­giem dnia
szepnę żegnaj
swe­mu sercu 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 11 marca 2012, 11:16

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Wszystkie
Filtruj wyniki