Wyszukiwarka: dla męża

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dla męża — zgromadziliśmy 7236 tekstów.

Gdybyś...

Gdy­byś tyl­ko pragnęła być
blisko
niepot­rzeb­ne byłyby słowa
niewypowiedziane
ani pachnące wiosną lis­ty
wy­syłane donikąd
gdy­byś tyl­ko pragnęła być
blisko
byłabyś wszys­tkim dla mnie
całym światem...
lecz ty wo­lałaś być tylko
myślą… 

wiersz
zebrał 154 fiszki • 19 maja 2014, 12:00

wierszem jestem

wstąpiłem w ciebie
na moment
zos­tałem na życie

ot­warte drzwi rozpaczy
zam­knęły się z hukiem

pa­miętam, wiłem ko­ronę dla
twe­go czoła


speszo­ny rzeczywistością
półob­ro­tem nab­rałem powietrza
zno­wu żyję


słowa nie war­te niczego
za­pisuję w niepamięć

wiel­kim wier­szem się kładę
wy­ryty w powadze

wy­myśliłaś mnie
al­bo stworzyłaś przypadkiem

kobieto

dla An...;) 

wiersz
zebrał 142 fiszki • 11 stycznia 2013, 20:14

Trud­no jest odejść
gdy zos­tać powinienem
już nie dla ciebie. 

haiku
zebrał 123 fiszki • 28 września 2012, 09:00

Świątecznie

Roz­wiązu­jesz mnie jak kokardkę
na urodzi­nowym prezencie
zaglądając z uśmie­chem w oczy
kiedy ja w cieniu twoich dłoni
dźwiękiem spaz­ma­tycznej rozkoszy
błądzę w gorącej pościeli
i spełniasz mnie jak życzenie
jedną kroplą szam­pa­na która
spływa po mu­sujących ustach
słod­kim sma­kiem serca
świąteczny ogień w nas się tli
łza­mi szczęścia


jak liść dla drzewa
to­bie jestem.Julka.


dla...P ;) 

wiersz
zebrał 111 fiszek • 24 marca 2013, 20:27

Pięciolinia

Cisza
- jak­by nas­tra­jać ją miały
od­dechy ludzkie…
Podkład dla życia,
gdzie wciąż rodzi się no­wa nuta.
Rzeczywistość
ba­tutą kieruje
cier­niem uderzając o ko­lej­ny kla­wisz losu.
I ta iskierka
co niczym dzwo­neczki nadziei
da­je światło
tworząc aurę
dla cięższe­go oddechu
szyb­sze­go stąpnięcia
przyklęku
niekiedy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 102 fiszki • 18 marca 2013, 20:17

Karol Wojtyła

Miałeś tak wiele na ser­cu bieli.
Na dłoniach nadzieję,
dla tych, co cierpieli.

Oczy o uśmie­chu jas­nym jak Anioły.
Skrzydła niewidzialne,
w głos Twój zamieniony.

Te­raz jes­teś Święty,
aż łzy spływają po licach.
Dla mnie po­zos­ta­niesz tym,
co urodził się w Wadowicach. 

wiersz
zebrał 95 fiszek • 27 kwietnia 2014, 13:29

Okruchy życia...

Ot­wieram się na ludzi
każde­go dnia
nie ocze­kując wzajemności
ot­wieram się
bo ufam
że bez ściem­niania i masek
znaj­dzie się ktoś
dla ko­go jeszcze coś znaczy
be­zin­te­re­sow­ny człowiek… 

wiersz
zebrał 93 fiszki • 6 maja 2014, 09:01

Ona

A ona tyl­ko
pochy­la się lekko
nad słowem

kreśli zna­ki
płaszczyznom
ra­my
zakłada duszy

ot­wiera ok­na dla
szep­tu świata

i ser­ca nie chce
ro­zu­mem spowiadać

na­turę zakłada
na drugą stronę

i konwalie
zry­wa o świcie
nie so­bie...


z de­dykacją dla mo­jej ulu­bionej poet­ki Anny 

wiersz
zebrał 85 fiszek • 13 grudnia 2012, 00:23

to

uk­radł spoj­rze­nie
zza mgły
co była o zmie­rzchu
na­wiasem ra­mion og­rzał od­dech
strudzo­ny dniem
niebyłym

i tym mos­tem
co dzielił dwa lądy
przeszedł tęczą wol­ności

to
tyl­ko dla
a może nie 
dla miłości
wiatr...

idę pod pa­raso­lem
zmokła mi dusza
kochaj mnie

mocniej 

wiersz
zebrał 80 fiszek • 15 sierpnia 2012, 17:39

Był dla niej wszystkim
nieod­gadnionym światem
pap­ro­ci kwiatem. 

haiku
zebrał 78 fiszek • 17 września 2012, 06:07
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 08:04natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st A jed­nakmieli coś wspólne­goze [...]

dzisiaj, 06:26scorpion wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 06:22scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 05:30Irracja sko­men­to­wał tek­st Życie jest py­taniem, a [...]

dzisiaj, 05:28Irracja sko­men­to­wał tek­st Życie jest py­taniem, a [...]

dzisiaj, 01:59Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Życie jest py­taniem, a [...]

dzisiaj, 01:57Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar słodyczy od­po­wied­nio przyp­ra­wiony [...]

dzisiaj, 01:21krysta sko­men­to­wał tek­st Lekcja im bo­leśniej­sza, tym le­piej [...]

dzisiaj, 01:17krysta sko­men­to­wał tek­st Tęsknie

dzisiaj, 01:14krysta sko­men­to­wał tek­st Wiosną