Wyszukiwarka: człowieku

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: człowieku — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

„Powstanie”

Pow­stał raz człowiek je­den. Krzyknął: „Mam nadzieję!”
Za­nim wstał ko­lej­ny, po­tem jeszcze je­den.
By znów móc usłyszeć od dowódcy: „Mar­sz, mar­sz! Bro­nić swe ziemie!”
Tak podźwi­gał się człowiek – w ser­cu pol­ska krew, polskie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 5 marca 2011, 14:06

"Pewnego dnia o poranku"

Pew­ne­go dnia o poranku
Zo­baczyłem człowieka na przystanku
Był smut­ny i sza­ry czyżby bra­kowało mu wiary?
Pod­szedłem więc i usiadłem obok niego
za­pytałem co cię dręczy ko­lego ?
Spoj­rzał na mnie jak na wariata
po czym po­wie­dział;"Nie rozumiem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 19 stycznia 2011, 23:58

Zasada miłości

Miłość jest piękna,
gdy jest dojrzała,
Gdy człowiek nie kłamie
i otuchy dodaje. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 9 kwietnia 2010, 14:16

Gdy Cię nie widzę

Gdy Cię nie widzę,
bled­nie mój świat.
Gdy nie mam od Ciebie
żad­nych wieści,
na­pełnia się pus­tką mo­je życie,
które tyl­ko Ty możesz wypełnić.
Bez Ciebie nie ma mnie,
bez nas nie ma nic,
ra­zem zaś, tworzy­my coś,
dzięki cze­mu jes­tem szczęśliwsza.
Coś ważnego,
dzięki cze­mu war­to żyć.
Pos­trze­gam świat zu­pełnie inaczej,
ko­loro­wo i ra­dośnie, jak nig­dy dotąd.
Da­jesz mi to, co najlepsze.
To, cze­go człowiek poszu­kuje całe życie,
Ra­dość, szczęście i miłość. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 8 kwietnia 2011, 23:37

Człowieku

Og­niem Cię na­pisał świat,
Z is­kry zrodził Twój płomień.
Roz­kwitły, boś z życia rad,
Niedługo gaśniesz potem.
So­len­nie styg­nie Twój żar.
Le­cisz dy­mem w obłoki.
Wy­paliłeś życia czar - 
- prochem stały się zwłoki. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 26 lutego 2010, 15:28

Titanic

W ciemną cichą noc uczu­cie się zrodziło ,
Jas­ny płomień , nadzieja , to świat oświetliło,
Lo­dowa nies­podzian­ka to przy­bywa to zni­ka,
Każdy człowiek chodź mały , ma włas­ne­go Titanica. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 3 lutego 2012, 13:24

Tatuaż

już nie słyszę od­dechu twojego

gwałtow­ny kan­kan za­mierał powoli
zam­knięte po­wieki ub­ra­ne uśmiechem
więziły spoj­rze­nie strachem zakroplone
choć biolo­gicznie go już nie ma 
za­pisało się za życia na twar­dym dys­ku
pa­mięci
bledną wy­pieki na autoportrecie
jak czerń [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 14 lipca 2010, 09:36

ROZRZUTNOŚĆ NIEMEGO SERCA

Szko­da cza­su na Ciebie,
szko­da ser­ca i je­go głębo­kich ran.
Nie chcę mu żłobić ko­lej­nych.
Obłęd!
Kim ty jes­teś?
Człowiek z ka­mienia, z me­talo­wym sercem?
Czy to Ciebie kiedyś kochałam?
Nie mogę uwie­rzyć.
Myślałam, że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 3 czerwca 2011, 19:40

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki