Wyszukiwarka: być zakochanym

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: być za­kocha­nym — zgromadziliśmy 4993 teksty.

Gdybyś...

Gdy­byś tyl­ko pragnęła być
blisko
niepot­rzeb­ne byłyby słowa
niewypowiedziane
ani pachnące wiosną lis­ty
wy­syłane donikąd
gdy­byś tyl­ko pragnęła być
blisko
byłabyś wszys­tkim dla mnie
całym światem...
lecz ty wo­lałaś być tylko
myślą… 

wiersz
zebrał 154 fiszki • 19 maja 2014, 12:00

Niebo...

Niebo nie płacze,
gdy ktoś od­chodzi na zawsze
niebo tyl­ko płacze
gdy ktoś od­chodzi na chwilę
za­miast być aniołem
kochać i trwać przy kimś
odfruwa
z kwiat­ka na kwiatek
jak­by był motylem… 

wiersz
zebrał 140 fiszek • 10 czerwca 2014, 17:27

rzeźba

lu­bię być

tak
niedoskonała

w nad­mia­rze życia

ob­ra­zem bez ściany

rzeźbą bez istnienia

mro­kiem na twarzy

brwi uniesieniem

nie mówię
nie
mówisz

mój śmiech
rozbierasz

two­je

kocham

wystarczy... 

wiersz
zebrał 117 fiszek • 23 października 2012, 20:24

Z celi

Tak bar­dzo chciałbym być obok Ciebie
Mogę to wy­razić ilością gwiazd na niebie
Tych światełek jest ilość nie mała
Tak bar­dzo właśnie uczu­ciem swym pałam
...
Tęskno, smut­no i z da­la od Ciebie
Da­leko jak do tych pe­rełek na niebie
Pe­rełki lśnią każde­go wieczora
Noc to jest ich ak­tywna pora
...
Gwiaz­da w no­cy dla ko­goś lśni
Ta właśnie Gwiaz­da wciąż mi się śni
Cu­dow­ne jest to, że lśni dla jednego
Gwiazdą być to jest coś pięknego...
J. 

wiersz
zebrał 117 fiszek • 15 listopada 2010, 19:35

Chciałem...

Chciałem być od­po­wie­dzią nieba
na jej list
wysłany w butelce…

Chciałem ją kochać z całych sił
i mi­mo wszystko
najgoręcej…

Chciałem pieścić jej drob­ne dłonie
drżącym niepokojem
ust spragnionych…

Chciałem całować jej nadgarstki
czuć wzburzoną krew
gdy ją dotykam…

Chciałem być jej sensem
dla które­go zechce zer­wać z nałogiem
i po­kochać życie…

Chciałem… lecz ona w liście w butelce
pro­siła tyl­ko o wódkę
i o nic więcej… 

wiersz
zebrał 101 fiszek • 25 czerwca 2013, 14:38

do­tykasz chwili
chcę być matką Twoich nut
dźwiękiem gitary 

haiku
zebrał 95 fiszek • 2 marca 2013, 00:06

Nutka zazdrości :)

Ktoś opi­sał cię tak pięknie
w nie moim wierszu
ktoś czer­pał ra­dość z dotyku
nie moimi palcami…
błagam po­wiedz mi muzo
jak mam cię kochać
sko­ro poz­wa­lasz innym
nie moim słowem i nie moim
piórem
być dopieszczana… 

wiersz
zebrał 88 fiszek • 18 stycznia 2013, 09:27

* * *

lu­bię być tam
gdzie mnie nie ma

gdzie śmierć znużoną łagodnością
sprze­daje życie

a ludzie
na chod­ni­ku wyb­lakłych wspomnień
roz­pi­nają ka­wałki nieba

tam
wo­da nie oszu­kuje spojrzeń

a ja 
szep­tem
wys­nu­wam się z włas­nej głębi
po­nad obcą szczęśliwość

...

lu­bię...być tam 

wiersz
zebrał 80 fiszek • 16 kwietnia 2012, 00:01

Głos zapomniany

Sen wy­pełnia źrenice
ciszą milczenia
prze­nikając ciemność
zam­kniętych powiek

Ser­ce stało się echem
ob­ce­go głosu
za­miast być szeptem
two­jego imienia 

wiersz
zebrał 79 fiszek • 26 sierpnia 2014, 19:31

Akompaniament

me­lodia przer­wała moją ciszę

i roz­legła się w pus­tce
aż przes­tała być milczeniem

śpiewem stało się każde słowo
mu­zyką każdy dźwięk

a echo two­jego głosu
wy­pełniło pieśń

szep­tem nut 

wiersz
zebrał 72 fiszki • 14 września 2015, 11:49
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 09:06sprajtka sko­men­to­wał tek­st Ludzie pot­ra­fią stra­cić, aby [...]

dzisiaj, 09:05shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 09:04jantar wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 09:04shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 09:03sprajtka sko­men­to­wał tek­st Na szczęście są góry...  

dzisiaj, 09:02jantar wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 08:53shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 08:51shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 08:34jantar sko­men­to­wał tek­st To cze­go nie zro­bisz [...]

dzisiaj, 08:31shulag sko­men­to­wał tek­st To cze­go nie zro­bisz [...]