Wyszukiwarka: bezpieczeństwo

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: bez­pie­czeństwo — zgromadziliśmy 52 teksty.

* * *

Nie roz­ma­wiaj­my o jutrze.
To tak da­leko jeszcze od teraz.
Zauważyłam, że Two­je oczy błyszczą bar­dziej, im bliżej jestem.
Pachniesz bez­pie­czeństwem i garścią uśmiechów.
Drżą Ci ręce pełne emocji.
Gdzieś z bo­ku do­gasa świeczka.
Gdzieś jest reszta.
Świat.
Gdzie?
Jutro. 

wiersz • 7 czerwca 2012, 15:46

Magia

"Magia"

Odwaga...
Niewin­ne smsy...
Spotkanie...
Nieśmiałość...
Rozmowa...
Spojrzenie...
Głębo­ki oddech..
Nieśmiałe pożądanie...
Pocałunek...
Nies­kończoa ilośc pocałunków...
Sta­now­cze pożądanie...
Namiętność...
Subtelność...
Stanowczość...
Spoj­rze­nie w od­chłań za­fas­cy­nowa­nych oczu...
Pocałunek...
Przytulenia...
Dotyk...
Bezpieczeństwo...
Co to ta­kiego py­tam?? Bo chy­ba zwa­riowałam, zawróciłeś mi w głowie w prze­ciągu kil­ku godzin. Za­led­wie w ten piątko­wy wieczór marze­nia moje, [...] — czytaj całość

wiersz • 7 maja 2012, 04:43

Dla Ciebie :*

Przy To­bie czuję się jak­bym wie­działa cze­go chce.
Mo­je życie sta­je się jak ze snu, ideal­ne i wy­pełnione miłością.
Naszą miłością!!!
Wszys­tko wokół sta­je się lep­sze... Świat ma ko­lory tęczy...
Two­je słowa uśmie­rzają mój ból... Pocałunki [...] — czytaj całość

wiersz • 29 marca 2010, 15:59

Właśnie tak

Pełnia księżyca oświet­liła jej twarz, gdy je­go cień zak­rył na­gie ciało, leżąc na atłaso­wej pościeli ta ko­bieca roz­kosz wi­siała w po­wiet­rzu, po og­romnej daw­ce na­miętności i ero­tyz­mu, wtu­liła się w je­go ra­miona wyczu­wając to bez­pie­czeństwo o ja­kim marzyła, to nie pot­rze­bujące pot­wier­dze­nia uczu­cie, tak żywo w ich ser­cach się pa­li, a w głowach mnoży, jakże to pięknie zas­ma­kować miłość w jej naj­czys­tszej postaci… 

wiersz • 13 czerwca 2012, 23:26

Miłość

Dzieli nas tak wiele a za­razem łączy
Jes­teś mym rozświet­lo­nym dniem, pro­mykiem słońca który tar­ga me oblicze
Da­jesz poczu­cie bez­pie­czeństwa i stwarzasz in­ny świat
Jes­teś tym złym a ja dos­trze­gam w To­bie dob­roć serca
I [...] — czytaj całość

wiersz • 10 grudnia 2010, 22:02

"Przy Tobie..."

Przy To­bie czu­je, że mogę wszystko...
Nic nie mu­sisz ro­bić, aby szczęście było blisko!
Możesz na mnie liczyć w naj­gor­szych chwi­lach życia.
Od­dałabym wiele dla kil­ku mi­nut przy To­bie bycia.
Żałuje tych wszys­tkich wcześniej­szych dni, ale [...] — czytaj całość

wiersz • 19 maja 2012, 19:51

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7

Wszystkie
Filtruj wyniki