Wyszukiwarka: wiosna

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wios­na — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Listy

Pa­miętasz jeszcze tam­te lis­ty miłosne?
W sta­rej ko­modzie przet­rwały nie jedną już wiosnę.
Za­pom­niane, do Twe­go ser­ca wy­syłane, lecz nig­dy nieodeb­ra­ne.

Szep­tałeś w ten je­sien­ny, deszczo­wy wieczór słowa niepozorne
Lecz tchnąłeś we mnie nadzieję,
choć może te spoj­rze­nia nie były kiero­wane do mnie.

Dzi­siaj, gdy chłod­ne dni na­deszły, już Cię tu­taj nie ma
Od­szedłeś w niez­na­ne, gdzie us­chły daw­no drzewa. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 23 grudnia 2010, 14:57

Będziemy wtedy znowu

Jak ciepły wiosen­ny poranek
Skrop­lo­ny zimną rosą
Tak ja cze­kam na Twe słowa
Które w bez­tros­ki czas zno­wu mnie poniosą

Będziemy wte­dy znowu
Mieli swo­je plany
Będziemy wte­dy znowu
W so­bie zakochani

Aż na­dej­dzie nag­le wrzesień
Chłod­ny, bezlitosny
Będziemy wte­dy znowu
Cze­kać na po­wiew wiosny

His­to­ria lu­bi swe koło zataczać
Będziemy wte­dy znowu
Z ko­lejną wiosną
Do naszych serc wracać.
***
dla Niego. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 15 sierpnia 2011, 15:33

Szczęście za­kor­ko­wane w bu­tel­ce wypłynęło w morze, szu­kaj go wyt­rwa­le, bo ono lu­bi uciekać, zaw­sze kiedy wy­daje Ci się, że złapałeś je w dłonie ono jak piasek prześliz­gu­je Ci się między palcami [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 października 2009, 21:29

Ser­ce ludzkie jest niczym ptaszek. Małe, płochli­we, wrażliwe...
Gdy otoczy­my je miłością, od­wza­jem­nią się wiosną pięknym śpiewem i zakładają gniaz­da w naszych ogrodach.
Ser­ce dru­giej oso­by otoczo­ne przez nas opieką,ot­wiera się na nasze ser­ca zakładając gniaz­do wie­cznej miłości... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 grudnia 2010, 14:11

Koniec jest początkiem czegoś nowego .

Słyszę stu­kanie za drzwiami. Kro­ki wy­mie­rzające od­ległość dzielącą mnie od życia, prze­paść, która jest gra­nicą przyz­woitości. Za chwilę sta­nie się coś, co od­wróci mo­je życie o sto osiem­dziesiąt stop­ni. Kiedy niebo przybierze [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 29 lipca 2012, 13:18

Pieśń o słowach serca

Po­wiedz mi aniele, kiedy krzyczeć mam?
Kiedy ru­nie góra usy­pana z ran?
Ja wierzę w jej wie­czność i niez­gasły krzyk
Wierzę w ta­niec cieni, w nasz ta­neczny dryg

Znów nie widzę siebie, choć prze­cież się znam
Czy [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 3 fiszki • 7 lipca 2012, 00:52

zasadzka.

Za­sadziłam za­sadzkę jak sadzi się kwiaty na wiosnę i je­sień, i w zi­mie w do­mu przy grzej­ni­ku. Za­sadziłam ją jak bab­cia ukocha­ne pe­lar­go­nie, jak sadza się dziec­ko przy sto­liczku, jak ko­ta na [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 7 listopada 2012, 19:18

Papierowa Róża

W świet­le księżyca wzy­wa mnie czyjś głos,
wiatr dmie z całej sily,
Su­kien­ki czar­ny ma­teriał i roz­wiany czar­ny włos.
Nie chcę umierać, pragnę da­lej brnąć przez życia śnieg świetlisty,
Haf­to­wać ni­cią łak­nienia krąg złocisty.

Spoglądam na pa­piero­wej róży pro­fil fałszy­wy, z cier­pienia radosny.
Łza mi po po­liczku spłynęła wprost na jej bla­de lico.
Chciałaby roz­kwitnąć, by­le do wiosny... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 30 sierpnia 2011, 13:36

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Filtruj wyniki