Wyszukiwarka: ukochanego

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ukocha­nego — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Miłość jest jak narkotyk. 

cytat dnia z 13 września 2009 roku
zebrał 695 fiszek

To bar­dzo dziw­ne, ale nap­rawdę można kochać ko­goś przez całe życie. Nieza­leżnie od te­go, jak da­leko znaj­du­je się ukocha­na oso­ba, jej wspom­nienie zaw­sze no­si się w sercu. 

cytat dnia z 1 listopada 2010 roku
zebrał 327 fiszek

Nie tęsknię już za wiosną odkąd naj­piękniej­sze jej bar­wy widzę w ra­dos­nych oczach ukocha­nej istoty. 

myśl
zebrała 305 fiszek • 26 października 2010, 15:31

Nie śpie­szno mi do nieba odkąd zachwy­cam się je­go od­bi­ciem w błękit­nych oczach i aniel­skiej duszy ukocha­nej kobiety. 

myśl
zebrała 216 fiszek • 15 lipca 2010, 06:22

…i dos­trzegłem również ma­gię w blas­ku świec odkąd oglądam ich od­bi­cie w oczach ukocha­nej istoty. 

myśl
zebrała 214 fiszek • 24 czerwca 2010, 08:49

To,że ktoś cię kiedyś skrzyw­dził,że ukocha­ny za­wiódł,że przy­jaciel zdradził nie jest po­wodem by pa­kować z góry każdą na­pot­kaną is­totę do jed­ne­go wor­ka z nimi.
Al­bo­wiem nig­dy nie wiado­mo czy jut­ro na ro­gu uli­cy nie spot­kasz anioła który jed­nym spoj­rze­niem mógłby od­mienić two­je życie i ofiaro­wać miłość. 

myśl
zebrała 197 fiszek • 30 kwietnia 2010, 06:31

Zwyk­le mężczyz­na nie ana­lizu­je zacho­du słońca do mo­men­tu,
kiedy sam nie zap­ragnie nim być dla ukocha­nej Kobiety. 

myśl
zebrała 196 fiszek • 6 maja 2010, 19:54

Miłość to nie tyl­ko cała ga­ma naj­piękniej­szych słów,uczuć,dotyków…
Miłość to również za­pew­nienie god­nych wa­runków życiowych ukocha­nej ko­biecie,tak aby była pew­na ,że będąc z tobą zaw­sze może czuć się bezpieczna. 

myśl
zebrała 181 fiszek • 14 maja 2010, 06:36

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Filtruj wyniki