Wyszukiwarka: smutne

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: smut­ne — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Jak ko­bieta widzi, że ktoś jest smut­ny, to nie mówi mu nig­dy „jes­teś smut­ny”. Tak głupio postępu­je tyl­ko mężczyz­na. Ko­bieta uda­je, że wca­le nie widzi smut­ku – i jest we­sel­sza, mil­sza, piękniej­sza niż zwyk­le. Wte­dy smu­tek mija. 

cytat dnia z 22 lutego 2010 roku
zebrał 336 fiszek

Dzieci ludzi uza­leżnionych nie pragną, aby trak­to­wano ich w ja­kiś in­ny, wyjątko­wy sposób…Chcą tyl­ko, by nie wyrzu­cać ich po­za mar­gi­nes, dla­tego, że cza­sem są smut­ni, skrom­niej ub­ra­ni, mniej rozmowni… 

aforyzm
zebrał 307 fiszek • 2 kwietnia 2011, 07:51

Lu­bię tę aurę ciem­ności, która go otacza. Lu­bię je­go twarz, smut­ne oczy. Jest dziw­nie piękny, niczym noc bez gwiazd. 

cytat
zebrał 265 fiszek

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wte­dy — swoje
Smut­ne, zdziwione,
Bar­dzo otworzysz. 

cytat dnia z 17 maja 2014 roku
zebrał 260 fiszek

"Magia pieniądza"...


To nie ma­giczna spra­wa, lecz smut­na sta­tys­ty­ka,
że gdy w grę wchodzi ka­sa to często ho­nor znika. 

myśl
zebrała 223 fiszki • 31 października 2010, 11:07

Nie wiem co czuł Adam, kiedy stra­cił Ewę, ale po­dej­rze­wam, że Bóg pier­wszy raz zo­baczył tak smut­ny widok. 

myśl dnia z 18 maja 2013 roku
zebrała 209 fiszek • 19 października 2010, 16:55

To smut­ne, że głup­cy są tak pew­ni siebie, a ludzie mądrzy tak pełni wątpliwości. 

cytat dnia z 24 października 2010 roku
zebrał 198 fiszek

Uśmiech by­wa ak­tem męstwa, smu­tek to słabość i pos­ta­wa zbyt wy­god­na. Być ra­dos­nym i dob­rym, kiedy świat jest smut­ny i zły, to do­piero odwaga. 

cytat dnia z 18 lutego 2010 roku
zebrał 198 fiszek

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Filtruj wyniki