Wyszukiwarka: siostra

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: sios­tra — zgromadziliśmy 605 tekstów.

Alkohol (ciąg dalszy)

- Nap­rawdę ci współczuję, jak tyl­ko będę mogła ci pomóc to dzwoń
- Jas­ne, dzięki, pa
Tak sa­mo szyb­ko jak wyszła, tak wróciła do domu
- Wszys­tko w porządku?- za­pytała troskliwie
- Tak, w porządku- [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 24 stycznia 2012, 20:26

Minutnik

(10) Biała strzałka wska­zała czas po­zos­tały do dzwo­nienia przez mi­nut­nik w kształcie czer­wo­nego po­midor­ka. Ro­bił to, co zaw­sze, od­liczał po­zos­tały czas, lecz tym ra­zem było to in­ne za­danie. Naj­ważniej­sze za­danie w życiu [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 31 sierpnia 2012, 18:44

Mo­ja sios­tra to men­da społeczna. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 kwietnia 2013, 16:17

Utracona przyjaźń.

Nie pa­dał śnieg. Nie było te­go białego puchu, który zwyk­le po­jawia się zimą i wy­wołuje na twarzach dzieci dziką eufo­rię na myśl o le­pieniu bałwa­na, ku­ligach, rzu­caniu się śnieżka­mi i całej reszcie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 25 stycznia 2012, 14:07

Pozory mylą

Sie­dzieli ra­zem w po­koju. Ko­bieta ner­wo­wo spoglądała na ze­garek. Sta­rała się jed­nak uk­ryć zde­ner­wo­wanie. Dzieci bacznie ob­serwo­wały każdy jej ruch. Gra­li w chińczyka.
- Ma­mo, ma­mo! Ja­siek oszukuje!-
- Ja­siu! Tak nie wol­no! – [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 5 grudnia 2011, 19:15

Powrót (cz.10)

Laura biegała z jed­ne­go kąta do dru­giego, była bar­dzo zde­ner­wo­wana, choć wu­jek za­pew­nił ją, że za je­go sa­mocho­dem po­jedzie radiowóz.
-O nic się nie mar­tw – usłyszała, gdy wchodził do samochodu.
Ręce drżały, gdy [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 22 kwietnia 2012, 11:58

Listy do Nikogo ...

Kocha­na

Wiele się poz­mieniało przez te dni... ty­god­nie... miesiące bez Ciebie.
Nie wiem o czym Ci opo­wie­dzieć. Od cze­go zacząć. Po­ruszę sprawę która bo­li mnie naj­bar­dziej. Roz­ry­wa od środ­ka, niszczy, wy­pala. Mo­ja nowa [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 22 kwietnia 2012, 19:13

* * *

Nie spot­kałbyś się z ap­ro­batą mo­jej rodzi­ny. Sios­tra przeglądając w ga­zecie ga­lerię te­gorocznych ma­turzystów w naszym mieście skry­tyko­wała Twoją osobę. Po­dob­nie było w przy­pad­ku ogląda­nia fil­mu ze stud­niówki. Ty, tańczący po­lone­za w [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 11 marca 2012, 20:13

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Filtruj wyniki