Wyszukiwarka: siostra

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: sios­tra — zgromadziliśmy 605 tekstów.

Pozory mylą

Sie­dzieli ra­zem w po­koju. Ko­bieta ner­wo­wo spoglądała na ze­garek. Sta­rała się jed­nak uk­ryć zde­ner­wo­wanie. Dzieci bacznie ob­serwo­wały każdy jej ruch. Gra­li w chińczyka.
- Ma­mo, ma­mo! Ja­siek oszukuje!-
- Ja­siu! Tak nie wol­no! – [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 5 grudnia 2011, 19:15

Powrót (cz.10)

Laura biegała z jed­ne­go kąta do dru­giego, była bar­dzo zde­ner­wo­wana, choć wu­jek za­pew­nił ją, że za je­go sa­mocho­dem po­jedzie radiowóz.
-O nic się nie mar­tw – usłyszała, gdy wchodził do samochodu.
Ręce drżały, gdy [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 22 kwietnia 2012, 11:58

Listy do Nikogo ...

Kocha­na

Wiele się poz­mieniało przez te dni... ty­god­nie... miesiące bez Ciebie.
Nie wiem o czym Ci opo­wie­dzieć. Od cze­go zacząć. Po­ruszę sprawę która bo­li mnie naj­bar­dziej. Roz­ry­wa od środ­ka, niszczy, wy­pala. Mo­ja nowa [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 22 kwietnia 2012, 19:13

* * *

Nie spot­kałbyś się z ap­ro­batą mo­jej rodzi­ny. Sios­tra przeglądając w ga­zecie ga­lerię te­gorocznych ma­turzystów w naszym mieście skry­tyko­wała Twoją osobę. Po­dob­nie było w przy­pad­ku ogląda­nia fil­mu ze stud­niówki. Ty, tańczący po­lone­za w [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 11 marca 2012, 20:13

...::Krzyk::...

Dźwięk tłuczo­nego szkła zbudził Szy­mona z nies­po­koj­ne­go snu. A więc on też się obudził – po­myślał i sku­lił się pod kołdrą. W tym cza­sie, kac i prag­nienie urządziły so­bie or­gie w głowie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 30 marca 2011, 11:28

* * *

Sa­mot­ność. To je­dyne co te­raz czuję. Nic więcej, tyl­ko ta cho­ler­na pus­tka. Siedzę na tym wiel­kim, miękkim, skórza­nym fo­telu, otoczo­na tyl­ko cho­ler­nie dro­gimi meb­la­mi, z pełnym kon­tem w ban­ku i zas­ta­nawiam się [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 3 lutego 2012, 12:08

-A ty co chcesz sios­tra ? 
-Szczes­cie
-A to moz­na ku­pic ? 
-Poszu­kaj ..._______________________________
Roz­mo­wa auten­tyczna z bra­ciszkiem ... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 czerwca 2010, 13:10

Ale ja widziałam mocną, fa­lującą nić, która wciąż wiązała moją sios­trę z tatą. Niewidzial­ny sznur, który może zabić. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Filtruj wyniki