Wyszukiwarka: siostra

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: sios­tra — zgromadziliśmy 605 tekstów.

-Pa­miętaj, my ma­my w ge­nach łama­nie serc...
-Pat­rząc na ciebie to widzę, że swoich także
-Ja so­bie po­radzę, na mnie nie pat­rz... Wszys­tkie ko­biety w naszej rodzi­nie łamią ser­ca facetom
-To ja chy­ba jes­tem ja­kimś pod­rzut­kiem... Nie zro­bię te­go mo­jemu R chcąc pod­trzy­mać rodzinną tra­dycję... Je­go nie­szczęście byłoby dla mnie tra­gedią, życiową porażką...

*roz­mo­wa z siostrą 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 sierpnia 2010, 17:53

Pierwsza miłosć.

Miłość jest niez­wykłym uczu­ciem. Po­jawia się, niekiedy zni­ka. Cza­sem przychodzi nag­le, cza­sem z biegiem lat. Wszys­cy jej ule­gamy. Chce­my zas­ma­kować te­go uczu­cia. Do mnie miłość przyszła nag­le. Nim się obej­rzałam, kochałam go [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 10 kwietnia 2010, 14:44

No i cóż, ze do nieba, skoro bez ciebie

No light, no light in your bright blue eyes
I ne­ver knew daylight could be so violent
A re­vela­tion in the light of day
You can choose what stays and what fa­des away

Nie ma blasku, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 3 lutego 2013, 13:44

Fyrfl przed jesienny

Całym w wisów szczęku
Trzęsie mną zdradzo­ne powstanie
A jut­ro na­padną na nas Niemcy
Tak nie ludzko przed świtem
Za dwa ty­god­nie Rus­kie zdep­tają mi sen
O Je­zu
O wszys­cy święci
Jak mam żyć
Nu kak

Trzęsę się cały kamień [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 18 września 2012, 12:32

HIS­TO­RIA PEW­NEJ ZNAJOMOŚCI

Zaw­dzięczam mu dob­re wspom­nienia, wy­wołane nad­miarem emoc­ji, ja­kie w tak krótkim cza­sie zawładnęły mym sercem.
Ale od początku. Pew­ne­go dnia pop­ro­siłam swoją sios­trę, aby zro­biła mi kil­ka fo­tek do swo­jej glerii [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 września 2009, 22:37

lalal

Wra­cała ze szkoły zmęczo­na. Wchodząc do klat­ki scho­dowej miała nadzieję, że nie spot­ka w mie­szka­niu ni­kogo, ale gdy tyl­ko przek­roczyła je­go próg , przy­witała ją mat­ka. Za­machała do niej ręka­mi i ze [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 3 stycznia 2014, 01:22

Roz­mo­wa dwóch sióstr…

Ja : 

- po­wiedz, co po­zos­tało człowieko­wi, dla które­go skończyło się coś piękne­go, który nie widzi sen­su dal­szej egzys­ten­cji, nie pot­ra­fi podjąć słusznej de­cyz­ji? Który nie pot­ra­fi od­na­leźć sensu [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 kwietnia 2010, 00:07

Fyrfl osieńnyj wtaroj

Idzie błogosławiona jesień
Praw­da wa­li więc między oczy
Jak pe­nis w spóźnione dziewictwo
I uwal­nia i uświada­mia mi
Kak ja kar­wa nie nawiżu
Wszel­kich ma­tek Teresóf
Po­sypujących solą ból
Piep­rzących w swym nawiedzeniu
Pok­ry­tym szpachlą ni­by miłości
Cierp cierp cierp
Sy­nu Bóg [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 10 kwietnia 2013, 10:31

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Filtruj wyniki