Wyszukiwarka: samobójcze

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: sa­mobójcze — zgromadziliśmy 84 teksty.

Jes­tem da­leko po­za skalą, dla­tego widzę więcej niż wy, wy­tar­ci z włas­nych marzeń przez sa­mobójczy sys­tem świata... Ju­dasze życia... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 2 czerwca 2011, 13:36

moc­nej mu­zyki słucha się po to by zagłuszyć swo­je myśli .
nieraz myśli samobójcze... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 23 maja 2010, 14:50

Czy Ty też cza­sem masz tak, że gdy po­jawiają się myśli sa­mobójcze i gdy doj­dziesz do mo­men­tu kiedy po­myślisz jak to zro­bić, to bra­kuje Ci od­wa­gi i wte­dy za każdym ra­zem myślisz [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 13 fiszek • 15 listopada 2010, 00:03

Fyrfl o dobre słowo

Dob­re słowo buduje
Człowie­czeństwo człowieka
Dob­re słowo potrafi
Miłością wybuchnąć
Jak maj porazić
Buj­nością fiole­tu bzów
Składam z dob­rych słów
Gwiaz­dy wrześniowych słoneczników
One od­wdzięczają mi się
Do­dając ciepła
Od­chodzące­mu w je­sień słońcu
Gdzieś w Bytomiu
Pa­ni Beata
Z dob­rych słów
Dop­ra­wi rosół
I nie­dzielę zmieni [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 3 października 2012, 12:52

***

Kiedy prag­nienia
uk­ryją się w słowach
opuszczą mo­je ciało
sama
li­tości­wie zam­knę je
w nawiasach
aż zapuszczą
korzenie
w wielokropkach

po­ten­cjal­nie
przes­taną istnieć
potraktowane
zawziętą gumką -
z czasem
od­cisną się
na mentalnej
kartce

może sa­mobójczą próbą
wpadną w zapomnienie

może uciekając
pot­kną się o czy­jeś serce 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 27 marca 2013, 13:06

Spra­wię, że poczu­jesz bo­les­ne piękno dziec­ka, zwierzęcą żądzę do­ras­tające­go chłop­ca i sa­mobójcze nas­tro­je nas­to­lat­ki. A po­tem (to będzie chy­ba naj­trud­niej­sze) ukażę ci, jak czas zmienia mężczyznę i ko­bietę, ich ciała i umysły. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Na jej us­tach na­malo­wane szczęście, w oczach cier­pienie, a w głowie myśli samobójcze... 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 5 listopada 2012, 17:57

Żyj jak człowiek po próbie sa­mobójczej, które­go udało się ura­tować. Do­piero wte­dy do­cenisz życie i będziesz sta­rać się czy­nić je jeszcze lepszym. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 7 lutego 2010, 13:48

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Filtruj wyniki