Wyszukiwarka: pojebane

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: po­jeba­ne — zgromadziliśmy 38 tekstów.

Tyl­ko, jak ja mam wytłumaczyć, dziec­ku, że w tym po­jeba­nym świecie, uczu­cia cza­sami, muszą boleć. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 5 maja 2010, 16:17

I myślę, że to jest wszys­tko po­jeba­ne gdy widzę jak się staczasz.
A po­nieważ Ty sam nie chcesz so­bie pomóc, nikt Ci nie będzie w sta­nie pomóc. Aż w du­pie ścis­ka jak się na Ciebie patrzy. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 3 listopada 2010, 19:53

życie jest tak bar­dzo skom­pli­kowa­ne, a uczu­cie miłości wręcz po­jeba­ne...Nie mar­tw się cho­ra Duszo, nie jes­teś jedną, przeżywającą katusze....

przep­raszam za wul­ga­ryzm, ale to cza­sami nieodłączny ele­ment po­kazy­wania emocji... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 31 stycznia 2011, 08:25

Nie wiem co gor­sze, to czy po­lity­ka jest ta­ka po­jeba­na, czy po­lity­cy, ale na bank to drugie. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 2 kwietnia 2012, 16:22

To za­baw­ne: miłość pot­ra­fi wtar­gnąć do nasze­go życia tak nies­podziewa­nie i w równie nieo­cze­kiwa­nym mo­men­cie, tak po pros­tu odejść. Zro­bić wiel­ki bałagan, pod­rzeć wszys­tkie za­pisa­ne kar­tki, po­zos­ta­wić tyl­ko te czys­te i... zniknąć. [...] — czytaj całość »

myśl
zebrała 15 fiszek • 27 marca 2011, 00:49

Zaz­drość , zaz­drość , pier­do­lona zaz­drość . Wszys­cy chce­my te­go sa­mego , ale nie , zacze­kaj , ja nie chce te­go co wszys­cy , chce całkiem cze­goś in­ne­go , swo­jego . Rzuć [...] — czytaj całość »

myśl
zebrała 14 fiszek • 8 maja 2011, 00:20

Cza­sami...przychodzą na myśl tyl­ko jed­ne słowa:
''Kur­wa... ja­kie to wszys­tko jest pojebane...''
- i nie ma znacze­nia to, czy człowiek jest kul­tu­ral­ny i opanowany... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 17 lipca 2012, 23:56

To wszys­tko jest pojebane. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 11 listopada 2010, 00:27

1 2 3 4 5

Filtruj wyniki