Wyszukiwarka: pod ciężarem cierpienia

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pod ciężarem cier­pienia — zgromadziliśmy 11301 tekstów.

Uwie­rzyć w człowieka - znaczy zaufać.
Zaufać - znaczy po­nieść ry­zyko cierpienia... 

aforyzm dnia z 10 czerwca 2013 roku
zebrał 293 fiszki • 3 grudnia 2010, 08:17

Pod ciężarem cier­pienia możemy upaść na czte­rolis­tną koniczynę. 

myśl dnia z 26 kwietnia 2013 roku
zebrała 183 fiszki • 2 lipca 2010, 10:33

W no­cy wszys­tko zda­je się lżej­sze, dopóki dzień nie zaświ­ta ciężarem. 

myśl
zebrała 175 fiszek • 10 lutego 2014, 06:16

W życiu każde­go człowieka są ta­kie da­ty, które za­wierają w so­bie jed­nocześnie ty­le miłości, jak i cierpienia. 

aforyzm
zebrał 174 fiszki • 9 czerwca 2011, 18:58

Bez cier­pienia nie zro­zumie się szczęścia. 

cytat dnia z 20 lutego 2013 roku
zebrał 162 fiszki

Piękne duszą i ser­cem oso­bowości ska­zane są na większe cier­pienia niż my - przeciętni. 

myśl
zebrała 159 fiszek • 24 listopada 2010, 12:51

To, co pus­te jest naj­większym ciężarem. 

myśl dnia z 2 lipca 2013 roku
zebrała 159 fiszek • 10 września 2010, 20:39

Jest ta­ka cier­pienia gra­nica, za którą się uśmiech po­god­ny zaczyna. 

cytat dnia z 24 sierpnia 2010 roku
zebrał 154 fiszki

boski mój dom

o nic nie muszę Cię prosić
wdzięczna
za wszys­tko co mam

a na­wet cier­pienia niedosyt
kiedy ofiaru­jesz
pragnę Ci bar­dziej zaufać

a może wte­dy w sobie
bar­dziej czuję Two­je rany
poczer­niałych sumień

nie, nie zdejmę Krzyża
z ra­mion przeznaczenia

i nie wyrwę ka­mieni z ludzkich rąk
i kwiatów nie rzucę w obłudzie
pod sto­py Twoje

o nic nie muszę Cię prosić
wystarczy
że mie­szkasz we mnie
Boże

a ja w To­bie
mam swój dom

bezpieczny 

wiersz
zebrał 152 fiszki • 7 marca 2013, 19:50

Wie­czność jest bar­dzo nud­na, szczególnie pod koniec. 

cytat dnia z 10 stycznia 2014 roku
zebrał 151 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 21:48Outside i Non­sza­lan­cja sko­men­to­wał tek­st Wiara, że jest nadzieja [...]

dzisiaj, 21:48shulag sko­men­to­wał tek­st Jak szept mogę się [...]

dzisiaj, 21:47scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:47Outside i Non­sza­lan­cja sko­men­to­wał tek­st Jak szept mogę się [...]

dzisiaj, 21:46Outside i Non­sza­lan­cja sko­men­to­wał tek­st Weź mnie. Tu. Roz­szarp [...]

dzisiaj, 21:46shulag sko­men­to­wał tek­st Weź mnie. Tu. Roz­szarp [...]

dzisiaj, 21:44mechaa sko­men­to­wał tek­st Z cyk­lu Kroczący we [...]

dzisiaj, 21:39M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 21:39mechaa sko­men­to­wał tek­st Uśmiech przez smu­tek zauważysz [...]

dzisiaj, 21:38Cris sko­men­to­wał tek­st ''kwiecień ple­cień bo przep­la­ta [...]