Wyszukiwarka: niewypowiedziane

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: niewy­powie­dziane — zgromadziliśmy 981 tekstów.

stał się moim ideałem przez pier­wsze wy­powie­dziane do mnie słowo. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 26 sierpnia 2010, 20:53

Jeśli miarą głupo­ty jest ilość wy­powie­dzianych głup­stw, to ze zwierząt głup­sza od człowieka może być je­dynie papuga. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 1 grudnia 2012, 16:21

Cza­sami tak bar­dzo chciałbym cofnąć wy­powie­dziane słowa, nies­te­ty jest już za późno, nig­dy nie będę tą samą osobą. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 31 grudnia 2011, 16:16

Rozepnij mnie...

...jes­tem wciąż ta samą dziewczyną
może troche bar­dziej spokojną
a ser­cu burza ta niepew­nośc jutra
spieta jes­tem jak agrafka
a by­wają ta­kie chwi­le,ze dusze sie sa­ma w so­bie
chce krzyczeć a nie mogę
żem roz­piąc sie chciała [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 18 stycznia 2013, 10:31

Is­tnieją słowa niewy­powie­dziane, które ra­nią bar­dziej niż najgłośniej­szy krzyk. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 12 kwietnia 2013, 10:20

cześć , żeg­naj .
widzisz ile niewy­powie­dzianych słów jest mie­dzy cześć a żeg­naj ?
dos­trze­gasz ten og­rom emoc­ji , wrażeń i cier­pienia ?
niez­liczo­ne ilości wy­lanych łez , potłuczo­nych szkla­nek i wy­pite­go al­ko­holu ?
te ciche szep­ty , głośne krzy­ki i sub­telne pom­ru­kiwa­nia .
zatęskni­my , za tym co było a nie wróci .
za tym co da­wało szczęście jed­nocześnie przy­nosząc ból .
skraj­ność emoc­ji , pa­rano­ja ludzkiego życia. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 1 kwietnia 2012, 14:31

Naj­większy sens mają te niewy­powie­dziane słowa. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 28 lutego 2012, 16:14

Czy miłość jest kwes­tią czasu?
Czy kwes­tią znajomości?
Spędzo­nych chwil?
Zat­ra­conych w objęciach godzin?
Znaczących spojrzeń?
Słów?
Wypowiedzianych?
Czy tych mil­czących, po­zos­tających wie­czną zagadką? 

myśl
zebrała 13 fiszek • 23 grudnia 2012, 22:24

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Filtruj wyniki