Wyszukiwarka: niewypowiedziane

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: niewy­powie­dziane — zgromadziliśmy 981 tekstów.

Is­tnieją słowa niewy­powie­dziane, które ra­nią bar­dziej niż najgłośniej­szy krzyk. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 12 kwietnia 2013, 10:20

cześć , żeg­naj .
widzisz ile niewy­powie­dzianych słów jest mie­dzy cześć a żeg­naj ?
dos­trze­gasz ten og­rom emoc­ji , wrażeń i cier­pienia ?
niez­liczo­ne ilości wy­lanych łez , potłuczo­nych szkla­nek i wy­pite­go al­ko­holu ?
te ciche szep­ty , głośne krzy­ki i sub­telne pom­ru­kiwa­nia .
zatęskni­my , za tym co było a nie wróci .
za tym co da­wało szczęście jed­nocześnie przy­nosząc ból .
skraj­ność emoc­ji , pa­rano­ja ludzkiego życia. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 1 kwietnia 2012, 14:31

Naj­większy sens mają te niewy­powie­dziane słowa. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 28 lutego 2012, 16:14

Czy miłość jest kwes­tią czasu?
Czy kwes­tią znajomości?
Spędzo­nych chwil?
Zat­ra­conych w objęciach godzin?
Znaczących spojrzeń?
Słów?
Wypowiedzianych?
Czy tych mil­czących, po­zos­tających wie­czną zagadką? 

myśl
zebrała 13 fiszek • 23 grudnia 2012, 22:24

"Zos­tańmy przy­jaciółmi" to naj­gor­sze po­ryte słowa wy­powie­dziane przez ko­bietę/mężczyznę po zer­wa­niu .... Prze­cież wiado­mo,że nie będzie między Wa­mi te­go co było kiedyś to po co to:"Zos­tańmy przy­jaciółmi" bez­sensu .... ;s 

myśl
zebrała 13 fiszek • 3 kwietnia 2010, 10:36

W każdym słowie wy­powie­dzianym do ukocha­nej oso­by, która jest da­leko słychać niewy­powie­dziane "wróć" 

myśl
zebrała 13 fiszek • 3 marca 2012, 11:07

Po Burzy

To­ny pa­pierosów wypalane.
Łzy na pa­pier przelewane.
Słowa źle wypowiedziane.
Myśli wciąż nieposkładane.
Ser­ca w smut­ku rozszarpane.
Wie­czo­ry sa­mot­nie spędzane.
Te­lefo­ny odrzucane.
Wiado­mości nieodpisywane.
Pul­sy ser­ca przyspieszone.
W smut­ku po kłótni sa­mot­nie tone. 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 16 stycznia 2012, 00:13

365 dni nie da się skla­syfi­kować. Poz­na­jemy wiele cieka­wych osób, na­wiązu­jemy no­we przy­jaźnie. Kto by po­myślał, że można mieć ta­ki dob­ry kon­takt z ludźmi z po­za gra­nic nasze­go kra­ju (dziękuję za facebooka)Ja [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 13 fiszek • 1 stycznia 2011, 12:24

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Filtruj wyniki