Wyszukiwarka: mały książe

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: mały książe — zgromadziliśmy 13 tekstów.

Cza­sem le­piej po pros­tu mil­czeć,
Mo­wa to źródło niepo­rozu­mień ...

"Mały Książe" 

myśl
zebrała 26 fiszek • 19 listopada 2010, 17:58

Gdy była małą dziew­czynką marzyła , żeby zos­tać księżniczką i aby które­goś dnia przy­jechał po nią książe na białym ru­maku ...
A te­raz , gdy już do­rosła , marzy jej się , żeby książe wrócił tam skąd przyszedł ... Bo już nig­dy nie uwie­rzy , że is­tnieje coś ta­kiego jak HAP­PY END .. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 29 grudnia 2009, 16:47

Mały Książe się my­li. Kiedy jest bar­dzo smut­no to kocha się wscho­dy i zacho­dy księżyca. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 17 stycznia 2013, 12:54

Bajka

Daw­no daw­no te­mu W od­ległej krainie
żył książę ,co chciał zdo­być księżniczkę nim mu wiek młodzieńczy minie
I sta­rał się zdo­być wielo­ma sposobami
lecz żad­na mu nie od­po­wiadała cho­ciaż obiecy­wał ob­da­rowy­wać różny­mi dobrami
na­wet spro­wadził sułtana [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 9 września 2012, 20:28

Fandia II

- Gi­na… - zaczęłam.
- Na pew­no mu­si coś załat­wić, sko­ro go jeszcze nie ma… w końcu to nie pier­wszy raz… - mówiła jak­by do siebie, jed­nocześnie od­po­wiadając mi na py­tanie, które [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 25 czerwca 2010, 19:13

Jak ziaren­ko pot­rze­buję
schro­nienia w dłoniach Twych,
pielęgnuj mnie, bym mogła
roz­kwitnąć i ubar­wić świat
różny­mi ko­lora­mi...
Pot­rze­buję wo­dy,
cza­sem pot­rze­buję og­nia...
Scho­waj mnie pod kloszem,
jak Różę Mały Książe...
Tyl­ko nie opuszczaj,
bo te­go bym nie zniosła... 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Mały Książe

Sa­mot­ność- cho­roba za­kaźna 21 wieku. Stwier­dzo­no przy­pad­ki śmier­telne.
Co czuję? Co po­winienem czuć? Żal? Złość? Rozczarowanie?

Za de­likat­ny na świat.
Za wrażli­wy na ludzi.

Ser­ce me żałość uj­mu­je. Reszta…
Reszta jest milczeniem.

Umiera się wyłącznie za to, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 13 lutego 2011, 19:49

„Grzybień biały”

Choć każdy ten kwiat zna
To ja go dla Ciebie nie mam
Na­wet nie chciałbym
By ten kwiat naszym był

Chciałbym być tradycjonalistą
I ob­da­rować Ciebie różą cier­nistą
Taką nie za dużą nie za małą
Taką w [...] — czytaj całość

wiersz • 13 czerwca 2012, 12:54

Następna strona 1 2

Filtruj wyniki