Wyszukiwarka: cel

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: cel — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Miłość nie jest ce­lem sa­mym w sobie,
Jest jed­nak cel­nym strzel­cem - zaw­sze tra­fia tam, gdzie chce i kiedy chce. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 11 października 2010, 23:04

Twoim życiowym ce­lem jest te­raz pałanie do mnie niena­wiścią i zem­sta aż po grób...żebyś się chu­ju udławił tą zawiścią! 

myśl
zebrała 28 fiszek • 2 lutego 2010, 18:05

Człowiek pot­ra­fi zmienić się, gdy ma mo­tyw lub cel, a mało te­go, ko­goś dla ko­go może to zro­bić i stać się lep­szym, niż dotychczas. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 25 września 2010, 17:26

Przek­leństwa są czymś złym tyl­ko w przy­pad­ku
gdy na ce­lu mają ko­goś obrazić.
Przek­leństwa w mo­men­cie słabości są
ge­nial­nym i dar­mo­wym środ­kiem na ból. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 3 grudnia 2010, 19:29

Dwie różne is­to­ty - obie to ja [...]. Za występki obu zapłacę ja. [...] Każda in­ny widzi cel, każda swo­je su­mienie ma, choć to dziw­ne, ja su­mienia mam dwa. 

cytat
zebrał 28 fiszek

Ce­lem życia, po­nad wszys­tko, jest przeżycie go, pos­ma­kowa­nie doświad­czeń do gra­nic możli­wości, zde­cydo­wane i od­ważne siega­nie po co­raz now­sze i bo­gat­sze doświadczenia. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 13 listopada 2010, 16:29

Cza­sami lu­bię trochę pobłądzić za­nim dotrę do ce­lu, który mi nie odpowiada. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 2 kwietnia 2010, 11:12

Mów prawdę lub ble­fuj, ale osiągnij cel. 

cytat
zebrał 28 fiszek

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Filtruj wyniki