Wyszukiwarka: cel

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: cel — zgromadziliśmy 1300 tekstów.

Cza­sami zas­ta­nawiamy się nad tym, ja­ki jest cel nasze­go życia. Roz­myśla­nie w ten sposób jest tyl­ko stratą cza­su, po­nieważ ce­le wyz­nacza­my MY sa­mi i to my kreuje­my naszą przyszłość, przez­nacze­nie to mit. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 19 sierpnia 2010, 20:53

Ocze­kiwa­nie jest nieus­tanne, tyl­ko cel nie zaw­sze określony. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 27 kwietnia 2013, 23:58

Za­kocha­ny człowiek i psycho­patyczny zabójca mają ten sam cel - byc szczęśliwym. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 11 stycznia 2010, 12:14

Jes­teś ster­ni­kiem swo­jego życia. Ok­reśl cel swo­jej podróży, bo jeśli te­go nie zro­bisz, to mor­ska bry­za zap­ro­wadzi cię tam gdzie te­go nie chcesz. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 27 czerwca 2013, 04:37

Re­gułą są ciosy po­niżej pa­sa oraz gra­nie na ner­wach ? Ta swois­ta gra po­między ko­bieta­mi a mężczyz­na­mi po­lega na bra­ku ja­kichkol­wiek za­sad ujętych w sposób ab­strak­cyjny. Każda z tych gier jest in­na, mi­mo, że cel każdej z nich może być tożsamy. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 17 czerwca 2010, 16:12

uko(s)łysz mnie

od kiedy ból da się nazwać
czas bieg­nie wstecz na oślep
przeg­ry­zając się w pół do istnienia

od kiedy bliz­ny ot­worzyły wrota
krzy­wiz­ny nieba sku­piają się
w oku cyklopa

od kiedy ćmy załamują światło
ich skrzy­deł nie ima się mrok
a popiół

od nig­dy do teraz
jest tyl­ko je­den cel by żyć
i mi­lion po­wodów
by umierać 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 10 lipca 2012, 15:57

Miałam i mam swój cel i za­mie­rzam go spełnić , nie pod­dam się . Na­wet jeśli nie dojdę do zreali­zowa­nia te­go , wiem ,że próbo­wałam , a war­to próbo­wać . 

myśl
zebrała 15 fiszek • 9 maja 2011, 17:28

Tak. Ktoś się o mnie do­pom­niał i znów się po­jawiłam. Czy te­go chce­cie czy nie wróciłam ;)

`. są ta­cy ludzie którzy codzien­nie ra­no wstając przyszy­wają so­bie na us­ta uśmiech. Bo­li ich serce, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 14 fiszek • 8 grudnia 2009, 22:53

Noc z 31 grud­nia na 1 stycznia a ja widzę kierowcę Ti­ra, zas­ta­nawiam się od ra­zu czy bar­dziej długa jest ta je­go ciężarówka czy bar­dziej od­legły był nieg­dyś je­go cel życiowy, że te­raz sa­mot­nie omi­ja te pus­te dziś drogi... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 1 stycznia 2010, 00:28

jeśli chcesz żyć mu­sisz wy­tyczyć ja­kiś cel, mu­sisz wie­dzieć po co żyjesz.
inaczej nasze całe is­tnienie nie miało by sen­su,
bo nie żyje­my tyl­ko po to żeby żyć - żyje­my żeby przeżyć naj­piękniej­sze chwi­le, żyje­my by kochać. żyje­my dla miłości 

myśl
zebrała 14 fiszek • 27 listopada 2011, 11:51
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 02:08one drop for all sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś twier­dzi, iż [...]

dzisiaj, 02:07one drop for all sko­men­to­wał tek­st W życiu jaj w [...]

dzisiaj, 01:56one drop for all sko­men­to­wał tek­st W życiu jaj w [...]

dzisiaj, 01:28Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st bóg jest w każdym [...]

dzisiaj, 01:22Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st i przeg­ra­na ja­wi się [...]

dzisiaj, 01:04Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Przylepiec

dzisiaj, 00:54Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st wypatrywany bóg nik­nie

wczoraj, 23:50danioł sko­men­to­wał tek­st wypatrywany bóg nik­nie

wczoraj, 23:49krysta sko­men­to­wał tek­st Bohaterem nie jest ktoś, [...]

wczoraj, 23:49Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st wypatrywany bóg nik­nie