Wyszukiwarka: bardzo smutne

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: bar­dzo smut­ne — zgromadziliśmy 433 teksty.

jes­li jes­teś nap­rawdę smut­ny, znajdź osobę smut­niej­szą od Ciebie i bar­dzo moc­no ją przytul. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 21 lipca 2010, 22:45

Sie­działa na ław­ce za­lana łza­mi i wte­dy przyszedł ON.
-Dlacze­go płaczesz??
-Odejdź zos­taw mnie w spokoju!
-Nie mogę dopóki nie przes­ta­niesz płakać.
-Prze­cież ja Ciebie nie ob­chodzę. Zos­taw mnie, odejdź tak wiele ra­zy to ro­biłeś. Nie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 44 fiszki • 11 września 2009, 19:01

Bo naj­ważniej­szy jest uśmiech. Na­wet jak w środ­ku jes­teś bar­dzo smut­na i nie czu­jesz już nic pa­miętaj by zaw­sze się uśmiechać. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 27 września 2010, 19:50

Tu i teraz

Przeszłości zmienić nie mogę
Dni stra­conych nie odzyskam
Chwil mi­nionych nie przywrócę

Jes­tem tu i teraz...

Dla­tego uśmie­cham się do ciebie
za­gar­niam cię w świat moich ramion
i szep­tem wyz­naję jak bar­dzo cię kocham

Jes­tem tu i teraz...

Cieszę się każdą daną mi chwilą
bo nie chcę kiedyś znów spoj­rzeć wstecz
z żalem i go­ryczą... ob­wi­niając się...

Za smut­ne oblicze...
Za niewy­powie­dziane słowa...
Za pus­te ramiona... 

wiersz
zebrał 42 fiszki • 5 listopada 2012, 20:25

Przejście dla pieszych

Mi­kołaj ma osiem­dziesiąt lat
i strasznie się moczy
uno­si zre­zyg­no­waną twarz
z plamą na spod­niach przez mias­to kroczy

Rodzi­na o nim zapomniała
a on marzy o jajecznicy
której zapach
przez wen­ty­lator z ba­ru krzyczy

Smut­ne i bar­dzo oschłe
jak krza­ki po­midorów w je­sien­nym słońcu
życie dało mu w twarz
i za­powie­działo rychły koniec... 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 14 marca 2012, 21:05

[...] zwy­cięstwo to bar­dzo smut­na historia. 

cytat
zebrał 37 fiszek

* * *

Cze­mu krwa­wisz, miły świecie
Cze­mu krwawisz?


Czy na łóżku tym, bezdomnym
tak sa­mot­nie pozostawisz?

Czy w głębo­kiej, smut­nej nocy
wołającej o pomszczenie
dasz mi rozgrzeszenie?

Czy roz­le­jesz po mym sercu
gwiez­dny wiatr północy

co tak tar­ga i szamoce
gdy tak bar­dzo nie wiem co się... kończy?

w półis­tnieniu pływam szara,
drob­na i daleka

w półis­tnieniu na is­tnienie
czekam

na Ciebie

Miły! Cud­ny świecie! Cze­mu krwawisz... 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 19 grudnia 2012, 22:27

Do­wie­dział się kiedyś, że go okłamała. Po­wie­dział jej to a ona z płaczem pro­siła go o prze­bacze­nie, kochała go wciąż, on ją też, ale nie dał jej szan­sy. Codzien­nie płakał gdy myślał [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 35 fiszek

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Filtruj wyniki