Wyszukiwarka: bardzo smutne

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: bar­dzo smut­ne — zgromadziliśmy 13666 tekstów.

Wie­czność jest bar­dzo nud­na, szczególnie pod koniec. 

cytat dnia z 10 stycznia 2014 roku
zebrał 151 fiszek

Niewiele rzeczy tak bar­dzo oszu­kuje jak wspomnienia. 

cytat
zebrał 143 fiszki

Cza­sem po­dając ko­muś rękę, możemy się bar­dzo sparzyć ! 

aforyzm
zebrał 138 fiszek • 17 października 2011, 15:36

Świado­mość miłości bez wza­jem­ności jest, dla duszy cier­piącej w ot­chłani niemożli­wych marzeń, zbyt rzeczy­wis­tym.. Bólem niewy­powie­dzianej tęsknoty.

Ja­kie to smut­ne, że ktoś, dla ko­go zro­biłbyś wszys­tko, nie zro­bi dla Ciebie nic.. 

myśl
zebrała 137 fiszek • 12 sierpnia 2010, 17:41

Smut­ne, kiedy człowiek za­myka się w klat­ce uro­jeń o włas­nej doskonałości,
a dusza skrzy­pi z bra­ku ciepła. 

myśl
zebrała 132 fiszki • 25 stycznia 2013, 10:05

Smutne.
Co­raz częściej na­wet nie wiemy ja­kie marze­nia mają na­si bliscy...20.08.10r. 

myśl
zebrała 126 fiszek • 20 sierpnia 2010, 21:43

Cho­ler­ny ucisk w klat­ce pier­siowej, smut­ne oczy, uda­wany uśmiech, pow­ra­cające uczu­cie za­gubienia i bez­radności, znasz to? 

myśl
zebrała 124 fiszki • 3 kwietnia 2010, 12:14

Dążenie do dos­ko­nałości pot­ra­fi cza­sem po­kazać, jak bar­dzo jes­teśmy niedoskonali. 

cytat dnia z 22 lutego 2012 roku
zebrał 122 fiszki

To smut­ne, ale naj­więcej su­per­la­tyw o człowieku można zna­leźć w je­go nekrologu. 

aforyzm
zebrał 120 fiszek • 26 stycznia 2011, 08:46

Dob­ry człowiek ser­cem rozświet­la smut­ne twarze. Zły smucąc bliźniego - przys­pie­sza swój upadek. 

aforyzm
zebrał 117 fiszek • 11 sierpnia 2013, 23:38
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 13:38fyrfle wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 13:18nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 13:16fyrfle wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 13:002010 sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie myślałam, że [...]

dzisiaj, 12:58Outside i Non­sza­lan­cja wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:53sprajtka sko­men­to­wał tek­st Niedość, że dość

dzisiaj, 12:53sprajtka sko­men­to­wał tek­st Na szczęście są góry...  

dzisiaj, 12:50Starlight. sko­men­to­wał tek­st Człowiek, to fas­cy­nująca is­to­ta, [...]

dzisiaj, 12:47Starlight. sko­men­to­wał tek­st Być po­nad­to co nas [...]

dzisiaj, 12:45Starlight. sko­men­to­wał tek­st placebo.