Wyszukiwarka: zdrada

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zdra­da — zgromadziliśmy 74 teksty.

List do...

Niekiedy po­zos­ta­je już tyl­ko mod­litwa…mod­litwa, by nie zniena­widzić tych, którzy dek­la­rowa­li miłość, przy­jaźń a po­za ocza­mi go­towi by­li sprze­dać człowieka za kil­ka pus­tych obiet­nic, za z po­zoru od­ro­binę lep­sze wa­run­ki al­bo lepszy [...] — czytaj całość

list
zebrał 79 fiszek • 3 kwietnia 2013, 06:58

...umiera ostatnia

• Niena­widzę jej. Spiep­rzyła mi życie. Wszys­tko dla niej od­dałem. Wszys­tko! Ro­zumiesz?! Je­bałem jak pies. Brałem do­dat­ko­we fuchy, a ta wys­ta­wiła mnie jak zwykłego psa. Nie czaję la­sek. One wszys­tkie to bez­względne katy. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 38 fiszek • 15 kwietnia 2013, 23:16

Bezimienny i winda. (część III : przez czerń w rozkosz)

Cof­nij się ja­kieś sto metrów. Na jed­nej z ławek zos­ta­wiłem dla ciebie pre­zent. Nie każ mi na siebie cze­kać zbyt długo - wyrzu­ciłem jed­nym tchem, nie dając jej dojść do głosu.
- [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 18 fiszek • 8 marca 2012, 19:02

Bezimienny i winda. (część IV : róże dla diabelskiej dziwki)

Po­ranek po­woli wkra­dał się do po­koju. Przez zasłony przedzierały się stłam­szo­ne pro­mienie wschodzące­go słońca. Os­pałe drze­wa wy­ciągały w je­go kierun­ku swe gałęzie, by pochwy­cić wiązkę przy­jem­ne­go światła i uk­ryć ją gdzieś głęboko [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 14 fiszek • 22 marca 2012, 16:15

Odnaleźć...Siebie

część X.

Spa­cer pośród łąk, gdzie pta­ki śpiewem wi­tały nad­chodzącą wiosnę, a cisza grała na wiet­rze ukoił ner­wy Iza­bel.
Zbyt wiele wy­darzyło się w ciągu os­tatnich miesięcy. Nag­ro­madzo­ne emoc­je, niedomówienia, które budziły [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 7 fiszek • 21 marca 2012, 00:11

Obserwacje Rosiczki

Jes­tem... Sa­ma. Całe życie otacza mnie tłum ludzi a mi­mo to tkwię w bez­nadziei dnia wczo­raj­sze­go. Nie mam możli­wości by wstać i iść, by biec czy śmiać się z jut­ra. Stoję, trwam, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 7 fiszek • 1 września 2012, 15:27

Samo życie

Długo cze­kałem na to żeby się przełamać. Przełamać, aby na­pisać coś sensownego.
To nie jest ta­kie pros­te, rac­jo­nal­nie po­myśleć po wszys­tkich zakręco­nych jak dro­ga pod­czas jaz­dy sy­tuac­ji. Po mo­men­tach kiedy się upadło na [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 6 fiszek • 31 marca 2013, 00:18

Jak napisać samego siebie.

Dro­gi chłopcze.

Piszę do Ciebie, o so­bie. Na­wet nie wiesz jak jest mi ciężko, od­na­leźć się tu­taj, te­raz. Gdy myśli złe i czy­ny na su­mieniu twar­de niczym stal. Jak wiatr niosący, uko­jenia nie [...] — czytaj całość

list
zebrał 5 fiszek • 12 października 2012, 00:14

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wszystkie
Filtruj wyniki