Wyszukiwarka: zimna suka

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zim­na su­ka — zgromadziliśmy 6 tekstów.

Zim­na su­ka, co? A wiesz, że dob­rze mi z tym? Mniej bo­li, o tam, w środ­ku. Choć z dnia na dzień zas­ta­nawiam się, czy coś tam jeszcze jest. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 22 kwietnia 2010, 00:22

Może zos­tanę zim­na suką. Ze­ro mar­twienia się o in­nych, nie pat­rze na to co mówią i jeszcze kil­ka zmar­twień by odeszło. Bo by­cie dobrą i kocha­na os­tatnio coś mi nie popłaca.


Przep­raszam za do­sad­ne stwierdzenie. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 16 listopada 2010, 16:02

W dzi­siej­szych cza­sach nie wiem jak się zacho­wać gdy mnie coś ewi­den­tnie rozczaruje.
Zacznę płakać- emoc­jo­nal­na intrygantka.
Twarz bez emoc­ji- zim­na suka. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 26 czerwca 2010, 22:25

Ta bez­li­tos­na, zim­na su­ka nie pot­ra­fi zos­tać za drzwiami. Wej­dzie na­wet przez cho­lerną szparkę w ok­nie i zat­ru­je człowieko­wi wol­ny czas. Nu­da- każdy cza­sem na nią cierpi. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 10 kwietnia 2010, 21:05

Życie to zim­na su­ka ,która bez wa­hania strze­li Ci pros­to w ple­cy gdy próbu­jesz się podnieść. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 marca 2013, 21:45

" ...dziew­czyn­ka, gdy sta­nie się ko­bietą, będzie wie­działa, jak po­ruszać się po świecie. A w szczególności zro­zumie,że gdy ją bo­li, to tak nap­rawdę nie bo­li. Gdy jej się chce, to tak naprawdę [...] — czytaj całość

myśl • 3 lutego 2010, 12:53
Wszystkie
Filtruj wyniki