Wyszukiwarka: zdrada

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zdra­da — zgromadziliśmy 195 tekstów.

Cza­sem zdra­da coś kończy…roz­pa­da się jed­ność jak opuszczo­ne szkło. Nie da się poskładać do ku­py zdradzo­nego szczęścia.Nig­dy już nie będzie tak sa­mo, żal po­zos­ta­nie na zaw­sze, jak wbi­ty w ser­ce nóż a wspom­nienia powrócą przy każdej sprzeczce.Dla­tego trze­ba wy­baczyć i odejść… na zawsze. 

myśl
zebrała 194 fiszki • 28 sierpnia 2010, 08:24

Zdra­da to cho­roba za­nied­bań, za­nie­chań al­bo zachcianek. 

myśl dnia z 9 lutego 2014 roku
zebrała 185 fiszek • 4 maja 2011, 21:29

Zdra­da - gdy ko­bieta na cudze­go ko­nia wsiada. 

myśl
zebrała 154 fiszki • 31 maja 2010, 07:55

Zdrada

Skok w bok
zwyk­le ad hoc. 

myśl
zebrała 84 fiszki • 15 kwietnia 2010, 01:16

Nic nie może bar­dziej i tak nag­le zga­sić życia ko­biety, jak zdra­da jej ukocha­nego mężczyzny. 

myśl
zebrała 82 fiszki • 16 października 2011, 17:43

Naj­większą zdradą jest zdra­da sa­mego siebie... 

myśl
zebrała 82 fiszki • 19 grudnia 2010, 01:00

Pier­wsza zdra­da uderza naj­mocniej. Ko­lej­ne są tyl­ko pod­sy­caniem ognia. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 1 kwietnia 2010, 18:18

Fałszy­wy fałsz; zdra­da wy­konująca pełny obrót w powietrzu.

- Wybacz. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 13 kwietnia 2010, 15:48

Od miłości do niena­wiści dzieli tyl­ko zdrada. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 25 czerwca 2010, 23:30

Zdra­da jak kij,ma dwa końce. Mo­je wy­bacze­nie i smak two­jego bólu. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 13 października 2012, 15:21
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 21:48Outside i Non­sza­lan­cja sko­men­to­wał tek­st Wiara, że jest nadzieja [...]

dzisiaj, 21:48shulag sko­men­to­wał tek­st Jak szept mogę się [...]

dzisiaj, 21:47scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:47Outside i Non­sza­lan­cja sko­men­to­wał tek­st Jak szept mogę się [...]

dzisiaj, 21:46Outside i Non­sza­lan­cja sko­men­to­wał tek­st Weź mnie. Tu. Roz­szarp [...]

dzisiaj, 21:46shulag sko­men­to­wał tek­st Weź mnie. Tu. Roz­szarp [...]

dzisiaj, 21:44mechaa sko­men­to­wał tek­st Z cyk­lu Kroczący we [...]

dzisiaj, 21:39M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 21:39mechaa sko­men­to­wał tek­st Uśmiech przez smu­tek zauważysz [...]

dzisiaj, 21:38Cris sko­men­to­wał tek­st ''kwiecień ple­cień bo przep­la­ta [...]