Wyszukiwarka: zdrada

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zdra­da — zgromadziliśmy 343 teksty.

Cza­sem zdra­da coś kończy…roz­pa­da się jed­ność jak opuszczo­ne szkło. Nie da się poskładać do ku­py zdradzo­nego szczęścia.Nig­dy już nie będzie tak sa­mo, żal po­zos­ta­nie na zaw­sze, jak wbi­ty w ser­ce nóż a wspom­nienia powrócą przy każdej sprzeczce.Dla­tego trze­ba wy­baczyć i odejść… na zawsze. 

myśl
zebrała 194 fiszki • 28 sierpnia 2010, 08:24

Zdra­da to cho­roba za­nied­bań, za­nie­chań al­bo zachcianek. 

myśl dnia z 9 lutego 2014 roku
zebrała 185 fiszek • 4 maja 2011, 21:29

Zdra­da - gdy ko­bieta na cudze­go ko­nia wsiada. 

myśl
zebrała 154 fiszki • 31 maja 2010, 07:55

Pier­wsze co ko­bieta usłyszy po zdradzie mężczyz­ny: "to nie tak jak myślisz".*Prawda? 

myśl
zebrała 91 fiszek • 1 lipca 2010, 12:18

Żaden fa­cet, który nie przyz­na się do zdra­dy, nie ma od­wa­gi odejść. 

myśl
zebrała 89 fiszek • 16 sierpnia 2010, 17:58

Są dwa znacze­nia zdrady.
-Gdy­byś up­ra­wiał seks z in­na ko­bietą - wybaczyłabym
-Gdy­byś up­ra­wiał seks z ko­bietą i czuł coś do niej - Te­go bym już nie zniosła... 

myśl
zebrała 88 fiszek • 23 kwietnia 2010, 10:32

Naj­częściej ze zdradą godzą się ci, którzy nie kochają.in­spi­rac­ja: Seneka18 

myśl
zebrała 85 fiszek • 28 sierpnia 2010, 12:14

Zdrada

Skok w bok
zwyk­le ad hoc. 

myśl
zebrała 84 fiszki • 15 kwietnia 2010, 01:16

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Wszystkie
Filtruj wyniki