Wyszukiwarka: zdjęcie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zdjęcie — zgromadziliśmy 606 tekstów.

Lu­bię oglądać zdjęcia, pat­rzeć na miej­sca, ludzi, ich twarze, mi­ny, chwi­le w których czas się zat­rzy­mał... Mają one w so­bie jakąś siłę i ener­gię, może dla­tego, że zwyk­le nie ro­bi się zdjęć kiedy jest źle... 

myśl
zebrała 122 fiszki • 17 czerwca 2010, 20:46

De­likat­nością swoich dłoni zdej­mij ze mnie zawstydzenie,
pie­szczotą słów od­kryj ta­jem­ni­ce ciała, które z pożąda­nia drży
roz­bierz mnie...miłością naszą.


" Dłonie"


dla...P :) 

myśl
zebrała 110 fiszek • 15 kwietnia 2013, 22:13

Zdjęcia to wspom­nienia, które da­ne jest nam trzy­mać w dłoniach... A wspom­nienia są jak zdjęcia, które trzy­mamy w sercu. 

myśl
zebrała 105 fiszek • 25 października 2010, 12:21

Naj­gorzej jest wie­dzieć, że zo­baczę Cię jeszcze ... tyl­ko na zdjęciach. 

myśl
zebrała 103 fiszki • 12 lipca 2010, 22:53

I wte­dy po­kazała mat­ce Je­go zdjęcie, a ta na­wet nie za­pytała o je­go imię, tyl­ko przełączyła ka­nał telewizyjny. 

myśl
zebrała 97 fiszek • 19 listopada 2009, 20:23

Ra­zem z suk­nią zdjął ze mnie wstyd i niepewność. 

myśl
zebrała 93 fiszki • 21 kwietnia 2010, 10:07

Niepot­rzeb­ny mi ry­cerz, który nie pot­ra­fi zdjąć włas­nej zbroi. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 12 października 2010, 16:06

Nie chodzi o to żeby ład­nie wyjść na zdjęciu...
Chodzi o to, żeby po la­tach pat­rząc na zdjęcie i wspo­minając his­to­rie, po­jawił się uśmiech na twarzy 

myśl
zebrała 84 fiszki • 15 lipca 2010, 18:16

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Wszystkie
Filtruj wyniki