Wyszukiwarka: zdjęcia

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zdjęcia — zgromadziliśmy 606 tekstów.

pos­przątałam. wyrzu­ciłam niepot­rzeb­ne wspom­nienia, prze­ter­mi­nowa­ne na­miętności i naiw­ne po­całun­ki. pod­liczyłam zys­ki i stra­ty - zdjęcia po­seg­re­gowałam ad ac­ta. zaś myl­ne wyob­rażenia i fałszy­we wyz­na­nia za­pako­wałam do tek­tu­rowych pu­dełek po butach. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 listopada 2010, 11:51

Życie nie jest ko­loro­we jak na zdjęciach. Musze wal­czyć o to co kocham. Ludzie od­chodzą i przychodzą, marze­nia ula­tują, a wspom­nienia bolą. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 9 sierpnia 2012, 09:41

Bo Miłość jest wte­dy, gdy pat­rząc na Two­je zdjęcie uśmie­cham się; gdy słysząc Twój głos przechodzą mnie dreszcze; gdy widząc Cię, ser­ca zaczy­na bić szyb­ciej; gdy śpiąc śnię o To­bie; gdy czując Cię, marzę o Twym dotyku. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 1 marca 2010, 18:31

Zdjęcie z Tobą leży w szuf­ladzie. Kocham Cię, Dziadziu. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 13 czerwca 2011, 17:37

Dla was to tyl­ko zdjęcie-ob­ra­zek na pa­pie­rze po­malo­wane chemią.
Dla mnie to fo­tog­ra­fia, rzeczy­wis­tość za­cierająca się z materią. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 kwietnia 2011, 19:23

Zdej­mij ze mnie płaszcz sa­mot­ności...sobą otul. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 6 czerwca 2012, 16:50

już po raz set­ny oglądam Two­je zdjęcia. Nie wiem cze­mu to ro­bię, by bar­dziej się dobić..
nie wychodzi mi z głowy..
Że przez te dwa la­ta, za Tobą sza­lał bez opa­mięta­nia, a Ty trak­to­wałaś go jak zwykłą szmatę.
To ok­rutne. Za to naj­bar­dziej Cię nienawidzę.. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 stycznia 2011, 12:40

pat­rzysz na zdjęcie i nie marzysz o niczym in­nym,bo dała byś wszys­tko by przeżyć to jeszcze raz.. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 września 2009, 15:54

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Wszystkie
Filtruj wyniki