Wyszukiwarka: zdjęcia

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zdjęcia — zgromadziliśmy 606 tekstów.

To, że nikt nie ma Two­jego zdjęcie w por­tfe­lu, nie znaczy że nikt się Tobą nie interesuje 

myśl
zebrała 38 fiszek • 11 maja 2010, 16:34

Wspom­nienie to fo­tog­ra­fia pamięci.

Jed­nak nie­chciane­go wspom­nienia nie wyrzu­cimy tak łat­wo z pa­mięci, jak zdjęcia z al­bu­mu; im częściej ogląda­ne, tym dłużej go zacho­wuje­my, ale po­dob­nie do zdjęcia z cza­sem blednie... 

myśl
zebrała 38 fiszek • 17 października 2010, 08:46

"ja­kie to zdjęcie stare"
- mówi­my pat­rząc na zdjęcie z dzieciństwa,

nie zda­jemy so­bie spra­wy z te­go, że zes­tarze­liśmy się tak sa­mo jak to zdjęcie. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 18 maja 2010, 15:54

At­ra­men­to­wy pod­pis na zdjęciu. Małos­tko­wa rzecz dla po­tom­nej wiel­kości wspomnień. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 12 marca 2010, 20:42

Pop­rzez zdjęcie, słowa i ich to­nację jes­teśmy wsta­nie prze­kazać połowę wspom­nienia. Dru­ga połowa po­zos­ta­je w naszym ser­cu i ni­jak nie da się te­go prze­kazać dalej.

Dla­tego kocham fo­tog­ra­fię, przeglądając mo­je zdjęcia mogę powrócić do chwil i wspom­nień.

Wspom­nień, które trzy­mam w sercu. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 24 października 2010, 09:32

Ład­ni ludzie dob­rze wychodzą na zdjęciach. Brzyd­cy - nieko­nie­cznie. Dla­tego nie lu­bię zdjęć. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 16 czerwca 2010, 12:58

Zdjął ze mnie cały ho­nor, wys­sał siłę i zdep­tał nadzieję, więc ta­kie są skut­ki słucha­nia serca. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 1 grudnia 2010, 08:40

Więc zer­wij w końcu ze mnie su­kienkę uszytą z po­zorów, zdej­mij pan­to­fel­ki z ob­ca­sami z kłam­stwa i odłóż swo­je różowe oku­lary. Chcę, żebyś cho­ciaż raz widział mnie dokład­nie taką, ja­ka jes­tem naprawdę... 

myśl
zebrała 37 fiszek • 11 kwietnia 2010, 15:50

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Wszystkie
Filtruj wyniki