Wyszukiwarka: zdjęcia

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zdjęcia — zgromadziliśmy 234 teksty.

Wspom­nienia to ta­kie zdjęcia, ujęte tyl­ko naszym obiektywem. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 4 lutego 2011, 14:35

365 dni nie da się skla­syfi­kować. Poz­na­jemy wiele cieka­wych osób, na­wiązu­jemy no­we przy­jaźnie. Kto by po­myślał, że można mieć ta­ki dob­ry kon­takt z ludźmi z po­za gra­nic nasze­go kra­ju (dziękuję za facebooka)Ja [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 13 fiszek • 1 stycznia 2011, 12:24

Nie wiem czy mi uwie­rzysz czy też nie, ale mogę godzi­nami ga­pić się w Two­je zdjęcia.
Znam je już na pa­mięć, ale jed­nak da­lej mi mało. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 18 października 2010, 08:49

Zdjęcia tak po­dob­ne, ale twarze inne.. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 10 września 2011, 11:05

Nie zos­taną po nas na­wet zdjęcia czar­no-białe. Nasze twarze znikną z fo­tog­ra­fii bądź zos­taną wy­cięte. W rodzin­nych al­bu­mach zab­raknie dla nas miej­sca, wkrótce i na cmen­tarzu. Za­rośnie płyta cmen­tarna po set­kach lat bólem i bra­kiem wspom­nień, które zasłonią nasze nazwisko. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 26 marca 2011, 13:06

A te­raz? Wszys­tkie nasze zdjęcia są spalone...
Te­go już nie ma. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 23 maja 2010, 12:45

Pat­rząc na zdjęcia, uświada­miasz so­bie, że nig­dy już nie będziesz ta­ki sam. Tęsknisz za sobą. Za mi­liona­mi wer­sji Ciebie, które były i mi­liona­mi, które jeszcze będą. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 29 maja 2011, 18:45

Z rodzin­ne­go al­bu­mu kar­ta,
w tło zdjęcia wtopieni,
Grzechu i Grzecha warta... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 21 września 2012, 18:15

Zos­taną zdjęcia - główny pun­kt wspomnień. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 1 grudnia 2009, 15:15

Ty kochać przes­tałaś i już daw­no nic nie znaczy, tyl­ko zdjęcia ja­koś trud­no wyrzucić. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 28 maja 2015, 00:34
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 11:50Niusza sko­men­to­wał tek­st Niejeden człowiek udając głup­ca, [...]

dzisiaj, 11:50jantar sko­men­to­wał tek­st Mąż pa­suje tyl­ko do [...]

dzisiaj, 11:48sprajtka sko­men­to­wał tek­st Mąż pa­suje tyl­ko do [...]

dzisiaj, 11:48sprajtka sko­men­to­wał tek­st Ból jak py­tanie, łat­wo [...]

dzisiaj, 11:44jantar wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 11:43bystry.76 sko­men­to­wał tek­st Ból jak py­tanie, łat­wo [...]

dzisiaj, 11:42bystry.76 sko­men­to­wał tek­st Mąż pa­suje tyl­ko do [...]

dzisiaj, 11:37krysta sko­men­to­wał tek­st Niejeden człowiek udając głup­ca, [...]

dzisiaj, 11:35sprajtka sko­men­to­wał tek­st Może ludzi wiele łączy, [...]

dzisiaj, 11:34yestem sko­men­to­wał tek­st Może ludzi wiele łączy, [...]