Wyszukiwarka: zawieść się

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: za­wieść się — zgromadziliśmy 217 tekstów.

Wiem przy­jacielu, za­wiodłem cię. Nie mam skrzy­deł, mam duże ręce, chciałem za­garnąć cały świat dla siebie, mam as­pi­rac­je, chciałem być naj­ważniej­szy, mo­je ego cier­pi, gdy jes­teś lep­szy ode mnie. Mam w sobie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 129 fiszek • 21 września 2012, 19:14

Wyk­rwa­wiam się z przy­wiąza­nia i od­da­nia... Wyk­rwa­wiam się z tej przy­jaźni, bo za­wiódł mnie je­den człowiek... 

myśl
zebrała 80 fiszek • 9 sierpnia 2010, 20:08

Człowiek może i uczy się na błędach, ale jeśli kocha, to wciąż po­pełnia je­den i ten sam - ufa, choć już ty­le ra­zy się zawiódł... 

myśl
zebrała 79 fiszek • 16 listopada 2009, 18:25

Kłótnia

Mieć świado­mość, że kiedy za­wie­dzie zaufa­nie, gdy człowiekiem zaczną tar­gać emoc­je, a słowa niepo­hamo­wanie będą wy­laty­wać z ust... Nie sta­niemy się obojętny­mi kłoda­mi, które popłyną nur­tem rze­ki, szu­kając in­ne­go ujścia. Wtedy... [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 73 fiszki • 25 lipca 2010, 16:00

Naj­bar­dziej za­wodzisz się na tych, na których myślisz że nie za­wie­dziesz się nigdy... 

myśl
zebrała 67 fiszek • 30 lipca 2010, 22:07

Bała się ko­lej­ne­go dnia. Spoj­rze­nia mu w oczy, by nie wyczy­tać z nich "za­wiodłem się...". Je­dyne na co było ją stać to przep­raszam wy­powie­dziane z głębi serca...
Strachem nie zasłonisz się przed bólem świata. Wy­lej z siebie łzy szcze­rości duszy...
Zrozumie...
 

myśl
zebrała 65 fiszek • 26 listopada 2010, 18:20

w życiowych ryt­mach tańczy dob­ro; graj mu­zyko by się nie zawiodło... 

myśl
zebrała 54 fiszki • 19 marca 2011, 11:10

I zno­wu się za­wodzę na To­bie, niena­widzę. Uno­sisz mnie do sa­mych gwiazd, krążę po niebie w Twoim za­pachu, a po­tem tak naiw­nie i nies­podziewa­nie spa­dam na samą ziemie i ciężko mi się pod­nieść. Cicho płaczę i wspo­minam zno­wu, jak było kiedyś. A te­raz gdy pot­rze­buje Two­jej ręki na otar­cie łez, boję się po nią sięgnąć, by się znów nie zawieść. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 15 lipca 2010, 11:03

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Wszystkie
Filtruj wyniki