Wyszukiwarka: zapytaj

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: za­pytaj — zgromadziliśmy 594 teksty.

Pros­te pytanie

Za­pytało dziecię w szko­le młodą panią
cze­mu w ga­bine­cie dy­rek­tor wchodził na nią. 

myśl dnia z 30 sierpnia 2012 roku
zebrała 240 fiszek • 27 października 2010, 20:28

Zakładając ko­biecie bry­lan­to­we oczko na pa­lec, nie py­taj czy za Ciebie wyj­dzie. Za­pytaj, czy jest go­towa być, kochać i trwać z Tobą do końca. 

myśl
zebrała 194 fiszki • 18 kwietnia 2010, 08:13

A ty ? Czy jes­teś tym ty­pem chłopa­ka, że gdy­bym się pot­knęła i wylądo­wała na środ­ku chod­ni­ka, przy­tuliłbyś mnie i szczerze za­pytał: 'nic ci się nie stało?', a po­tem do­dał: 'Nie mar­tw się. Na­dal cię kocham.'

myśl
zebrała 153 fiszki • 17 marca 2010, 15:05

- Cze­go się boisz? - zapytała.
W jed­nej chwi­li w głowie po­jawiły się set­ki myśli... Boję się te­go, że będę zwykłym sza­rym człowiekiem. Te­go, że nie spot­kam oso­by, która uczy­ni mo­je życie wyjątkowym... [...] — czytaj całość

myśl dnia z 28 sierpnia 2014 roku
zebrała 144 fiszki • 28 września 2010, 13:52

- Od­kryłaś już jakąś nową planetę?
* Co? - za­pytałam po chwili
- Prze­cież widzę, że od­le­ciałaś. Nie ma cię na Ziemi
* Niep­rawda, prze­cież kon­taktu­je
- To cho­ciaż po­wiedz, w którym miej­scu na Ziemi jesteś?
* Przy je­go ser­cu ...

Roz­mo­wa z oj­cem pod­czas śniada­nia ... Tak mi się ja­koś palnęło i te­raz już wie, że ktoś gdzieś tam jest dla mnie ważny ;) 

myśl
zebrała 143 fiszki • 3 stycznia 2010, 12:23

`..kiedyś ktoś mnie za­pytał : Co dla ciebie w życiu jest najtrudniejsze?
Od­po­wie­dzialam , że nie wiem.Że chy­ba nie ma ta­kiej rzeczy. Te­raz juz umiem od­po­wie­dziec na to py­tanie. Gdy dziś mnie zapytacie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 134 fiszki

Jed­no niewin­ne kłam­stwo jest w sta­nie pos­ta­wić zna­ki za­pyta­nia przy wszys­tkich do­tychcza­sowych prawdach. 

myśl
zebrała 121 fiszek • 16 czerwca 2011, 16:52

Anioł i diabła za­pyta jak może mu pomóc. 

myśl
zebrała 115 fiszek • 23 września 2010, 15:54

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

Wszystkie
Filtruj wyniki