Wyszukiwarka: zapomnij mnie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: za­pom­nij mnie — zgromadziliśmy 620 tekstów.

dla mnie i dla ciebie
dla mo­jej miłości a two­jej przyjaźni
przez mo­je cier­pienie i two­je szczęście
przez moją i twoją tęsknotę
dzięki two­jemu spoj­rze­niu i dzięki twoim ustom
dzięki twoim dłonią i dzięki two­jemu uśmiechowi

dla mo­jego uko­jenia i zapomnienia 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 października 2011, 21:31

Wad­li­wośc życiowa,skru­pulat­ność,pełen nieo­cze­kiwa­nych zdarzeń czas...

Krop­le ro­sy,spływające ociągli­wie pop­rzez chro­powatą struk­turę liści... traw,płatków ka­wiatów - tak de­likat­nych sobą.

Uczu­cia tak rózniace się od tych kto­re mialy miej­sce w tył zwrot... ta­ka nies­podziewa­na zmiana ról [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek • 15 lipca 2010, 13:46

Codzien­nie spo­tykasz no­wych ludzi. Jed­ni od­chodzą w za­pom­nienie, drudzy wy­wierają og­romny wpływ i zos­tają na zaw­sze. Trze­ci zaś są całko­wicie obojętni. Będą oni często lep­si ode mnie, mądrzej­si, na pew­no ład­niej­si czy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek • 17 grudnia 2010, 19:37

Spraw, żeby mo­je ser­ce choć na chwilę zawładnęło ro­zumem, a mo­tyle miłości za­mie­szkały w moim brzuchu. Spraw, żebym cho­ciaż na mo­ment za­pom­niała, że tak nap­rawdę nie jes­teś mnie wart, wszys­tko co mówisz [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek • 10 kwietnia 2011, 16:38

Jeszcze jest je­den mały szko­puł, które­go nie mogę po­minąć i nie da­je mi on zapomnieć.
Na żywo wyglądasz o niebo le­piej niż w moich snach.
I mi­mo wszys­tkich różnic cha­rak­te­ru, które nas rozdzieliły,
dla mnie byłeś i będziesz naj­przys­tojniej­szym mężczyzną w moim sercu. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 9 sierpnia 2010, 11:40

Proszę... po­wiedz mi, że o mnie nie za­pom­niałaś. Po­wiedz, że tyl­ko na chwilę mnie odłożyłaś. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 lipca 2011, 00:56

Nig­dy nie za­pomnę te­go, co tak bar­dzo kochałam.
Te­go co tak bar­dzo ra­ni mnie dzisiaj. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 maja 2010, 19:57

Łzy płyną sa­me
dusza jęczy z bólu,
uciekasz odem­nie
moich marzeń królu.
Co te­raz będzie?
Kto mi od­po­wie?
Czy czas naj­wyz­szy za­pom­nieć o To­bie?
A może wal­czyć bez chwi­li wyt­chnienia
do moich smutków za­pom­nienia.
Dziś na­wet diabłu dusze po­daru­je,
marzeń królu życie ma ruj­nu­jesz!
I na­wet nie wiesz ile dałeś bólu,
ale ra­tuj mnie, ra­tuj kocha­ny królu!


Usłyszane** 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 listopada 2009, 19:54

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Wszystkie
Filtruj wyniki