Wyszukiwarka: zapomnij mnie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: za­pom­nij mnie — zgromadziliśmy 620 tekstów.

Nig­dy nie za­pomnę te­go, co tak bar­dzo kochałam.
Te­go co tak bar­dzo ra­ni mnie dzisiaj. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 maja 2010, 19:57

Łzy płyną sa­me
dusza jęczy z bólu,
uciekasz odem­nie
moich marzeń królu.
Co te­raz będzie?
Kto mi od­po­wie?
Czy czas naj­wyz­szy za­pom­nieć o To­bie?
A może wal­czyć bez chwi­li wyt­chnienia
do moich smutków za­pom­nienia.
Dziś na­wet diabłu dusze po­daru­je,
marzeń królu życie ma ruj­nu­jesz!
I na­wet nie wiesz ile dałeś bólu,
ale ra­tuj mnie, ra­tuj kocha­ny królu!


Usłyszane** 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 listopada 2009, 19:54

Wam, starzy przyjaciele,
i Wam, obec­ni wro­gowie,
życzę, abyście mog­li o mnie zapomnieć,
Wam, drodzy niez­na­jomi, abyście mnie nie poznali,
A wszys­tkim zna­jomym, byście mog­li odejść w spokoju.
We­sołych Świąt. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 grudnia 2012, 22:40

nie za­pom­niałeś o kimś? - o mnie...
nie zgu­biłeś cze­goś? - naszych wspomnień.... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 15 marca 2010, 18:15

nau­czyłeś mnie na no­wo za­nurzać się w marze­niach. szko­da tyl­ko, że za­pom­niałeś up­rzedzić, że tak łat­wo mogę się w nich utopić…

A. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 5 grudnia 2011, 19:05

Co by było gdy­bym po­całowała Cię wiedząc, że za kil­ka se­kund na zaw­sze mu­simy się rozstać?
Co byś zro­bił gdy­bym zniknęła, a do­piero później zro­zumiałbyś, że nie chcesz żyć be­ze mnie,
do­piero wte­dy, gdy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek • 6 marca 2010, 21:54

To śmie­szne. Wierzę w ludzi, a oni mnie tak bar­dzo za­wied­li. Wy­baczyłam im, ale nie pot­ra­fię za­pom­nieć, choć na­dal w nich wierzę. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 stycznia 2013, 16:50

Każdy po­wiew wiat­ru przy­ciąga do mnie właśnie ten za­pach.
Za­pach wspom­nienia, które­go nig­dy nie za­pomnę.
Jak­byś stał za mną i cze­kał aż się od­wrócę, by mnie przytulić... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 stycznia 2010, 15:09

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Wszystkie
Filtruj wyniki