Wyszukiwarka: zapomnij mnie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: za­pom­nij mnie — zgromadziliśmy 620 tekstów.

Co by było gdy­bym po­całowała Cię wiedząc, że za kil­ka se­kund na zaw­sze mu­simy się rozstać?
Co byś zro­bił gdy­bym zniknęła, a do­piero później zro­zumiałbyś, że nie chcesz żyć be­ze mnie,
do­piero wte­dy, gdy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek • 6 marca 2010, 21:54

To śmie­szne. Wierzę w ludzi, a oni mnie tak bar­dzo za­wied­li. Wy­baczyłam im, ale nie pot­ra­fię za­pom­nieć, choć na­dal w nich wierzę. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 stycznia 2013, 16:50

Każdy po­wiew wiat­ru przy­ciąga do mnie właśnie ten za­pach.
Za­pach wspom­nienia, które­go nig­dy nie za­pomnę.
Jak­byś stał za mną i cze­kał aż się od­wrócę, by mnie przytulić... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 stycznia 2010, 15:09

Wiesz? Już pra­wie za­pom­niałam, już pra­wie było tak, jak być po­win­no... i ty­le tru­du poszło na mar­ne. Cho­lera, znów mu­siałam spot­kać Cie na swo­jej drodze i wszys­tko wróciło.
Na­wet nie wiesz, co poczułam, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 stycznia 2011, 17:24

Uważasz się za osobę która mnie kocha, dla której jes­tem naj­ważniej­sza na świecie, pla­nujesz ze mną wspólną przyszłość tyl­ko chy­ba za­pom­niałeś że bar­dziej liczy się teraźniejszość... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 listopada 2010, 21:12

Stworzyłeś ze mnie to czym te­raz jes­tem. Chciałbyś nap­ra­wić "nasze życie"ale nie pot­ra­fisz zro­zumieć,że niektóre zmiany są nieod­wra­cal­ne.Nau­czyłeś mnie ,że nie można ufać ludziom, i nie ufam-zwłaszcza to­bie.Za­pom­niałeś,że ty też jes­teś człowiekiem? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 6 grudnia 2012, 20:59

Próbuję za­pom­nieć o wszys­tkim tym co mnie ra­ni. Próbuję za­pom­nieć o łzach, które były jak żrący kwas na mo­jej duszy.
Próbuję na no­wo nau­czyć się śmiać i na no­wo żyć bez miłości. Próbuję przyz­wyczaić się do te­go, że je­dynie sa­mot­ność zaw­sze będzie przy mnie każdej nocy. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 czerwca 2010, 00:19

... ja to bym chciała przeżyć taką miłość, ale taką bez­gra­niczną, taką do końca, ze­by cały świat zniknął, żeby nic się nie liczyło, tyl­ko ten jedn człowiek... całe mo­je życie dotąd jest [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 12 stycznia 2013, 11:06

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Wszystkie
Filtruj wyniki