Wyszukiwarka: zakochuję się

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: za­kochuję się — zgromadziliśmy 164 teksty.

Zaw­sze jak się za­kochi­wałam to zakładałam strin­gi... daw­no ich nie no­siłam, a jed­nak wczo­raj od­rucho­wo, sięgnęłam po nie.
Założyłam je i zo­rięto­wałam się, że coś zmieniło się w moim życiu... się za­kochałam chyba.
 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 października 2011, 15:53

Umiera­my dając miej­sce no­wo na­rodzo­nym. Za­kochu­jemy się ,aby ktoś mógł te­go nie odwzajemnić. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 stycznia 2012, 17:20

Czy sta­ry,czy młody
Człowiek by­wa głupi
Zbyt szyb­ko się zakochuje
A później te­go żałuje 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 grudnia 2012, 21:24

kocha­my , tra­cimy , prag­niemy , żałuje­my , wra­camy , tęskni­my , za­kochu­jemy , niena­widzi­my , lu­bimy , przyz­wycza­jamy , spożywa­my , spóźniamy , wy­dala­my , pisze­my , gra­my , myśli­my , [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 kwietnia 2011, 15:34

Przy nie­szczęśli­wej miłości naj­częściej mówi­my, że to miłość nasze­go życia, więc dlacze­go po ja­kimś cza­sie znów się zakochujemy? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 listopada 2011, 16:16

Nie sądzę by ci,którzy się za­kochują i od­kochują mog­li na trwałe zna­leźć szczęście.
Ich ho­ryzon­ty myślo­we są zep­su­te co­raz to now­szy­mi doz­na­niami,po których ich błądze­nie w poszu­kiwa­ni te­go cze­goś ra­ni no­we zdo­bycze,jak sa­mego siebie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 stycznia 2013, 14:10

nie chce się już zakochiwać.
między chłopa­kiem a dziew­czyną mo­ze is­tnieć tyl­ko przyjaźń.
zacznij­my od te­go że ja na­wet nie umiem się zakochać.
za­kochu­je się w oso­bach które widziałam dwa czy trzy ra­zy w życiu, wiem o nich mi­nimum i ideali­zuje ich.
idę po pros­tu na łat­wizne.
dla­tego nie po­win­nam się zakochiwać 

myśl
zebrała 2 fiszki

Czym jest miłość?
Nie wiem.

Mając 23 la­ta za­kochuję się w każdym pięknym mężczyźnie,

Każdy po­całunek chce ukraść,

Każde ciało chcę znać! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 marca 2012, 21:30

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Wszystkie
Filtruj wyniki