Wyszukiwarka: zaczynam nowa

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zaczy­nam no­wa — zgromadziliśmy 169 tekstów.

Cza­sem życie zbyt szyb­ko płynie, nieo­cze­kiwa­nie zmienia nurt, lub wy­lewa się z brzegów, każąc nam zaczy­nać wszys­tko od nowa. 

myśl
zebrała 91 fiszek • 27 maja 2010, 16:03

I jes­tem już zmęczo­na zaczy­naniem życia od nowa.." 

myśl
zebrała 66 fiszek • 19 maja 2010, 21:55

Nadzieja szlocha po cichut­ku,w kąci­ku.Obej­mu­je ja wiara.Łzy mie­szają się.W ich kałuży od­bi­ja się twarz,jak w roz­bi­tym lus­terku.Obok przy­siadła miłość,za rękę trzy­mając szczęście.Blas­kiem swym roz­pa­lają led­wo tląca się siłę.Ser­ce moc­niej zaczy­na bić

Trze­ba roz­począć no­wy dzień,no­we życie 

myśl
zebrała 62 fiszki • 16 października 2010, 00:05

Nie na­piszę, że od no­wa zaczy­nam życie, bo skłamię. Nie na­piszę też, że żałuję lub się wstydzę. Ale małymi kroczka­mi chcę zro­bić porządek. Zacznę od pokoju. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 5 maja 2011, 09:15

Każdy ko­niec ok­reśla no­wy początek, ale nie każdy początek zaczy­na coś dobrego 

myśl
zebrała 57 fiszek • 12 kwietnia 2011, 12:16

W życiu nie da się zacząć od ze­ra.
Sa­mi tyl­ko so­bie wma­wiamy, że zaczy­namy od no­wa.
Życia już nie da się zacząć na nowo.... 

myśl
zebrała 54 fiszki • 23 października 2010, 16:36

- Ma­musiu – za­pytała 7-let­nia dziew­czyn­ka – skąd wiemy, że się zakochaliśmy?
- Widzisz, Kocha­nie… - zaczęła mat­ka – to tak jak z gwiazdami.
- Z gwiaz­da­mi? – Zdzi­wiło się dziecko.
- Tak, Skar­bie. – [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 52 fiszki • 28 grudnia 2009, 15:03

Moim życiem rządzi je­den bez­nadziej­ny schemat.
Bo zaw­sze jest tak:
1. Jest nor­malne, najzwyczaj­niej.Wręcz nudno.
2. Poz­na­je ko­goś. Ewen­tual­nie dos­trze­gam coś no­wego w zna­jomym mi facecie.
3. Za­kochu­je się.
4. Jes­tem szczęśliwa.
5. Wszys­tko się świet­nie układa. Zaczynam [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 48 fiszek • 2 stycznia 2010, 23:05

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Wszystkie
Filtruj wyniki