Wyszukiwarka: złośliwość

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: złośli­wość — zgromadziliśmy 60 tekstów.

Ego wieżowiec, we łbie sto­doła… ot, jak wygląda ra­sowy pierdoła.

Lecz złośli­wości żad­nej iro­nia owa tu­taj nie skry­wa…
bo, kto z nas ta­kim pier­dołą cza­sem w życiu nie bywa. 

myśl
zebrała 99 fiszek • 26 lutego 2012, 08:08

Złośli­wości kry­tyką nie tłumacz 

myśl
zebrała 97 fiszek • 10 listopada 2010, 07:38

Iro­nia to sub­telna od­miana złośliwości. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 22 maja 2010, 06:38

Nie ma nic gor­sze­go, jak słodycz złośli­wości. Ona przew­ra­ca wszys­tko w środ­ku i po­wodu­je bar­dzo bo­lesną niestrawność. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 31 maja 2010, 13:26

O ko­goś, kto nie będzie so­bie mógł wyob­ra­zić życia bez mo­jego do­kucza­nia i moich małych złośliwości


O ko­goś, kto poz­na mnie, nie mo­je JA. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 29 sierpnia 2010, 13:20

Wolę założyć coś wy­god­ne­go i zdo­bywać ko­lej­ne szczy­ty niż godzi­nami sie­dzieć przed lus­trem i szy­kować się na ko­lej­ny bal. Zbu­dować sta­tek. Wypłynąć na sze­rokie morza, poz­nać dzi­ki, niez­na­ny świat. Zno­sić swo­je żale, złości hu­mory. Ale ra­zem, na przekór złośli­wością ku reali­zac­ji marzeń. Bo choć życie nie raz rzu­ca kłody pod no­gi nau­czmy się wal­ki o nasze szczęście. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 6 czerwca 2010, 11:01

... kiedyś zab­rał i ot­worzył mój pre­zent... te­raz, zniszczo­ny i be­zużyteczny, chce mi go zwrócić... skrucha to czy złośliwość... 

myśl
zebrała 66 fiszek • 6 kwietnia 2010, 08:47

Po pierwsze.
Nie mie­szkam w Raju
więc nie pu­kaj do moich drzwi
pod by­le pretekstem.

Po drugie.
Nie ig­raj z dob­rym losem.
I Bóg ma swo­je granice.

Po trzecie.
Jeśli ku­pujesz mi kwiaty,
pa­miętaj, że kocham drzewa.

Po czwarte.
Złośli­wość Diabła
jest cza­sem w promocji.

Po piąte.
Dlacze­go tęskno­ta
jest jak pu­dełeczko pełne szpilek?

Po szóste.
Mil­cze­nie kochanków
wca­le nie oz­nacza zgo­dy na wszystko. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 5 listopada 2010, 19:15

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8

Wszystkie
Filtruj wyniki